Ansvar för tillsyn av barns tillgångar

Föräldrar och förmyndare

Ungdomar hänger i gräset med datorer.

Barn under 18 år kan ha olika behov av hjälp och insatser. En del har tillräckligt stöd av sina föräldrar medan andra kan behöva hjälp från en utomstående för att få den hjälp och de insatser de behöver.

I första hand är det föräldrarna som har hand om att tillgodose barnets behov samt att förvaltar barnets ekonomi. Föräldrar är legala förmyndare.

Det finns olika sorters behov som gör att hjälp och insatser behövs för barn under 18 år. Här finns information i korthet om några av insatserna.

Föräldrar

För föräldrar gäller som huvudregel fri föräldraförvaltning. De ska alltid göra det som är bäst för barnet och hens pengar ska inte användas till sådant som ingår i föräldrars försörjningsansvar.

God man för ensamkommande barn

Överförmyndarnämnden utser god man när omyndiga barn kommer till Sverige utan föräldrar och söker asyl.

Läs mer om ensamkommande barn.

Medförmyndare

När en förälder inte kan förvalta sitt barns ekonomi på ett lämpligt sätt så utser tingsrätten en medförmyndare.

Särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare

När ett barn saknar föräldrar utser tingsrätten förordnad vårdnadshavare och förmyndare som har uppgiften att se till barnets bästa.

God man vid motstridiga intressen

Behovet av god man vid motstridiga intressen uppkommer om barn och föräldrar ska rättshandla med varandra, exempelvis om båda har del i samma dödsbo. God man utses då av överförmyndarnämnden.

God man i förmyndares ställe

Den här sortens godmanskap behövs bara när en förmyndare finns men är förhindrad att utöva förmynderskapet på grund av svår sjukdom eller liknande. Det är överförmyndarnämnden som utser god man i förmyndares ställe.

Uppdaterad den