God man, förvaltare och förmyndare

Nyheter från överförmyndarenheten

Här publiceras information som är aktuell just nu för dig som är god man eller förvaltare.

Årsräkning 2019

Överförmyndarassistenterna är i full gång med granskningen av årsräkningar för 2019. Det har hittills granskats 53 % av alla årsräkningar. 

Information med anledning av coronaviruset

Karlstads kommun inför tills vidare besöksförbud på våra vårdboenden, trygghetsboenden och särskilda boenden på grund av det rådande läget med coronaviruset. Detta för att skydda de boende. Du som är god man och berörs av detta kan läsa mer om besöksförbudet som infördes den 11 mars på karlstad.se/besoksforbudpaboenden. Du kan också kontakta verksamhetsansvarig eller enhetschef på boendet.

Karlstad kommun följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Du kan läsa mer på karlstad.se/corona.

Frågor om arvode

Varför har jag inte fått ersättning på vissa delar av det arbete som jag utfört eller för alla resor som jag angivit i körjournalen?

Överförmyndarnämnden får enbart betala ut arvode, kostnadsersättningar samt milersättningar för det som ingår i ett godmanskap. Att exempelvis handla åt huvudmannen, hämta ut mediciner eller följa med till läkare är inte något som ingår i ett godmanskap och det finns inte ett lagstöd för att ge dig ersättning för detta.

I mitt uppdrag ingår endast bevaka rätt och sörja för person, varför behöver jag skicka in underlag avseende huvudmannens inkomster och tillgångar om jag begär arvode?

Det är inkomstens storlek och värdet på tillgångarna som avgör om huvudmannen själv eller kommunen ska stå för arvodet (huvudregeln är att huvudmannen själv står för arvodet). När ett uppdrag omfattar bevaka rätt och sörja för person behöver du som ansöker om arvode skicka med underlag på den skattepliktiga inkomsten som huvudmannen erhållit för 2019 samt årsbesked över samtliga tillgångar per den 31 december 2019.

Framtidsfullmakter

Den 1 juli 2017 trädde lagen om framtidsfullmakter i kraft. Då blev det möjligt att själv utse en ställföreträdare till den dagen då det kan komma att behövas. En framtidsfullmakt är något ni upprättar privatpersoner emellan, och du vänder du dig lämpligast till en juristbyrå för rådgivning.

Överförmyndarhandläggare

Överförmyndarnämndens ärenden fördelas efter första bokstaven på huvudmannens efternamn. 
Handläggare Begynnelsebokstav
Ann-Catrine Forsberg A, O, Q, R, T, U, V, X, skyddade personuppgifter
Anna Boreby B, C, D, E, F
Emma Prahl I, J, K, P
Sandra Johansson M, N
Emilia Lindberg (Vik. för Camilla Marjamaa) L, S
Elin Hartmeier G, H, W, Y-Ö 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den