God man, förvaltare och förmyndare

Nyheter från överförmyndarenheten

Här publiceras information som är aktuell just nu för dig som är god man eller förvaltare.

Senaste nytt från arbetet med årsräkningarna 2018

Samtliga årsräkningar för 2018 är granskade men vi inväntar kompletteringar i ungefär 10 % av ärendena innan granskningen är helt klar. Efter hand som vi blir färdiga betalas även arvodet ut för de som begärt det.

Så här beslutar vi om arvode

När vi beslutar om arvodet så bedömer handläggarna arvodesnivåerna med stöd av Sveriges Kommuner och Landstings förslag till ersättningsregler (Cirkulär 18:7). Beräkningen av arvodet utgår från 2018 års prisbasbelopp som var 45 500 kronor. Varje uppdrag arvoderas för delarna; sörja för person, förvalta egendom och bevaka rätt gällande särskild angelägenhet. Bevaka rätt för det löpande arbetet bedöms och arvoderas i delarna sörja för person och förvalta egendom.

Varför har jag fått avslag på vissa delar av det arbete som jag utfört?

Ibland händer det att ställföreträdare begär arvode för arbete som inte ingår i uppdraget. Det är därför viktigt att du som ställföreträdare är medveten om att uppdraget i första hand handlar om att se till att andra aktörer utför de uppgifter som huvudmannen behöver hjälp med. Det kan till exempel handla om att städa, hämta mediciner, vattna blommor med mera. Du kan välja att utföra den typen av uppgifter ändå men det är inget som du kan få ersättningen för inom ramen för uppdraget.

Namnändring

För att uppnå en mer enhetlig organisation inom kommunledningskontoret byter Karlstads- Hammarö överförmyndarkansli namn till Karlstads- Hammarö överförmyndarenhet. 

Årsräkning 2018

Nu är det dags att lämna in årsräkning för 2018. Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd skickade ut begäran om årsräkning i början av året. Årsräkningen ska vara inlämnad den 28 februari 2019.

Överförmyndarnämnden bjöd in till årsräkningskväll

Den 24 januari 2019 var alla ställföreträdare välkomna på en årsräkningskväll. Närmare 80 personer deltog och under kvällen fick åhörarna information från konsumentrådgivare, budget- och skuldrådgivare och överförmyndarhandläggare. Deltagarna fick möjlighet att ställa frågor både under föreläsningarna och till respektive överförmyndarhandläggare. Om du inte kunde delta eller behöver friska upp minnet om hur man fyller i en årsräkning kan du se filmen som ligger i vänstermenyn under rubriken Årsräkning

Extra kontroller på vissa ställföreträdare

Överförmyndarenheten gör årligen extra kontroller på slumpmässigt utvalda ställföreträdare. Anledningen till kontrollerna är att nämnden vill säkerställa ställföreträdares lämplighet att inneha uppdrag som god man eller förvaltare. Cirka 10 procent av de ställföreträdare som inte har kontrollerats mot socialarkivet, Kronofogdemyndigheten och polisens belastningsregister det senaste året omfattas. Kontakta gärna ofn@karlstad.se vid frågor.

Arvode till särskilt förordnade vårdnadshavare

Särskilt förordnade vårdnadshavare har rätt till ett skäligt arvode och ersättning för kostnader som uppkommer i samband med uppdraget. Arvodet betalas ut efter begäran och inlämning av redogörelse för uppdraget. För särskilt förordnade vårdnadshavare till tidigare ensamkommande barn har redogörelserna begärts in var fjärde månad. Från och med den 1 januari 2019 ska redogörelserna endast lämnas in en gång per år, senast den sista februari. Arvodet och övrig ersättning kommer årligen att betalas ut som ett engångsbelopp efter att redogörelsen är granskad. Orsaken till förändringen är att överförmyndarnämnden vill ha samma arvodesmodell för alla särskilt förordnade vårdnadshavare, oavsett vilken bakgrund barnet har. Arvodesnivån påverkas inte av förändringen. Redogörelsen för september – december 2018 lämnas in som vanligt. Nästa gång redogörelsen ska vara inlämnad är den sista februari 2020. Vid befrielse att lämna in årsräkning för särskilt förordnade vårdnadshavare betalas inget arvode ut.

Framtidsfullmakter

Den 1 juli 2017 trädde lagen om framtidsfullmakter i kraft. Då blev det möjligt att själv utse en ställföreträdare till den dagen då det kan komma att behövas. En framtidsfullmakt är något ni upprättar privatpersoner emellan, och du vänder du dig lämpligast till en juristbyrå för rådgivning.

Överförmyndarhandläggare

Överförmyndarnämndens ärenden fördelas efter första bokstaven på huvudmannens efternamn. 
Handläggare Begynnelsebokstav
Ann-Catrine Forsberg A, O, Q, R, U, V, X, skyddade personuppgifter
Anna Boreby  B-F
Johanna Boström (vik för Emma Prahl) I, J, K, T
Sandra Johansson L, M, N
Johanna Nordström (vik för Camilla Marjamaa) P, S
Elin Hartmeier G, H, W, Y-Ö 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den