God man, förvaltare och förmyndare

Personuppgiftsbehandlingar

När du använder kommunens tjänster eller när vi köper tjänster av andra för att utföra vår verksamhet behandlar vi de personuppgifter som behövs i varje enskilt fall.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan t ex vara ditt namn, adress, personnummer eller bilder som visar vem du är. Med behandling av personuppgifter menas allt som sker med personuppgifterna. Exempel på vanliga behandlingar är att vi samlar in, registrerar, organiserar, strukturerar, lagrar, bearbetar, överför eller raderar uppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och i varför?


Utreda behov av ställföreträdarskap
Vi hanterar personuppgifter för att kunna utreda behov av ställföreträdarskap. Denna behandling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna utöva tillsyn och fatta beslut i ärenden.
Kategorier av personuppgifter: Namn, personnummer, kontaktuppgifter, migrationsverkets beteckning för ensamkommande barn, övriga personuppgifter som enskild lämnar i ärendet
Laglig grund: Myndighetsutövning och allmänt intresse.

Exempel på behandlingar som utförs:
• Registrering av ärendet
• Inhämta läkarintyg
• Kommunicering med anhöriga
• Kommunicering med andra myndigheter

Utreda ställföreträdarens lämplighet
Vi hanterar personuppgifter för att kunna utreda ställföreträdarnas lämplighet innan de får ett ärende tilldelat.
Kategorier av personuppgifter: Namn, personnummer, kontaktuppgifter.
Laglig grund: Myndighetsutövning.

Exempel på behandlingar som utförs:
• Utdrag ur belastningsregistret
• Utdrag ur aktuellt socialarkiv
• Kreditupplysning via kreditupplysningsföretag

Utöva tillsyn över ställföreträdarskap
Vi hanterar personuppgifter för att utöva tillsyn över ställföreträdarskap.
Kategorier av personuppgifter: Namn, personnummer, kontaktuppgifter, övriga personuppgifter som enskild lämnar i ärendet
Laglig grund: Myndighetsutövning och allmänt intresse.

Exempel på behandlingar som utförs:
• Granska redovisningshandlingar
• Administrera och utreda klagomålsärenden

Utreda enskilda ärenden
Vi hanterar personuppgifter för att utreda ärenden i de enskilda ärendena.
Kategorier av personuppgifter: Namn, personnummer, kontaktuppgifter.
Laglig grund: Myndighetsutövning och allmänt intresse.

Exempel på behandlingar som utförs:
• Utreda ärenden som ska fattas på delegation av nämnden.
• Utreda ärenden som ska fattas av nämnden.

Hantera nämnd och styrelseadministration
Vi hanterar personuppgifter för att kunna fatta beslut i nämnd.
Kategorier av personuppgifter: Namn, personnummer, kontaktuppgifter.
Laglig grund: Myndighetsutövning och allmänt intresse.

Exempel på behandlingar som utförs:
• Hantera uppgifter om enskilda i ärenden som nämnden eller styrelsen beslutar om.
• Skicka ut beslutsunderlag
• Skriva protokoll

Hantera begäran om utlämnande av allmän handling och begäran om registerutdrag enligt dataskyddsförordningen
Denna behandling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna uppfylla vår skyldighet att lämna ut allmän handling, samt att ge den registrerade tillgång till sina personuppgifter enligt dataskyddsförordningens bestämmelser
Kategorier av personuppgifter: Namn, personnummer, kontaktuppgifter, övriga personuppgifter som enskild lämnar i ärendet
Laglig grund: Rättslig förpliktelse.

Hantera rekryteringar
Vi hanterar personuppgifter för att kunna rekrytera ställföreträdare till överförmyndarnämndens verksamhet.
Kategorier av personuppgifter: Namn, personnummer, kontaktuppgifter, bild, övriga personuppgifter som enskild lämnar i ärendet
Laglig grund: Myndighetsutövning och allmänt intresse.

Exempel på behandlingar som utförs:
• Hantera intresseanmälningar
• Matcha ställföreträdare med huvudmän

Nyhetsbrev
Vi hanterar personuppgifter för att kunna skicka ut nyhetsbrev till alla ställföreträdare.
Kategorier av personuppgifter: Namn och kontaktuppgifter
Laglig grund: Intresseavvägning

Administration av arvodesutbetalning
Vi hanterar personuppgifter för att kunna administrera arvodesutbetalning
Kategorier av personuppgifter: Namn, personnummer, kontaktuppgifter, kontonummer, övriga personuppgifter som enskild lämnar i ärendet
Laglig grund: Rättslig förpliktelse eller avtal.

Exempel på behandlingar som utförs:
• Utreda arvodesbegäran
• Betala ut arvode

Administrera kurser och utbildningar
Denna behandling av dina personuppgifter krävs för att kunna hantera deltagande i kurser vi anordnar.
Kategorier av personuppgifter: Namn, personnummer, kontaktuppgifter, övriga personuppgifter som enskild lämnar i ärendet
Laglig grund: Intresseavvägning.

Exempel på behandlingar som utförs:
• Skicka inbjudan till kurser och föreläsningar
• Ta emot anmälningar

Hantera krav, försäkringsärenden och rättsliga tvister
Denna behandling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter och bevaka kommunens rättigheter enligt lag och avtal.
Kategorier av personuppgifter: Namn, personnummer, kontaktuppgifter, övriga personuppgifter som enskild lämnar i ärendet.
Laglig grund: Rättslig förpliktelse eller avtal.

Exempel på behandlingar som utförs:
• Hantera skadeanmälan och skadeståndsanspråk
• Betala ersättning
• Driva domstolsprocesser

Hantera personuppgifts- och IT-incidenter. Med IT-incidenter menas alla informations- och säkerhetsincidenter där IT-system är inblandade
Denna behandling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt dataskyddsförordningen.
Kategorier av personuppgifter: Namn, personnummer, kontaktuppgifter, övriga personuppgifter som enskild lämnar i ärendet
Laglig grund: Rättslig förpliktelse.

Exempel på behandlingar som utförs:
• Spåra, logga och kontrollera aktiviteter i IT-system
• Anmäla incident till tillsynsmyndighet


Hur kontaktar du oss vid frågor om dataskydd?
Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till kommunens Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 eller via e-post karlstadskommun@karlstad.se, som hjälper dig vidare. Det går också bra att kontakta ansvarig nämnd eller bolag genom att skicka e-post till ofn@karlstad.se. Vill du veta mer om hur Karlstads kommun behandlar dina personuppgifter kan du läsa mer här. Vill du begära registerutdrag använder du våran e-tjänst.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd inom Karlstads kommun, organisationsnummer 212000-1850, med adress Karlstads kommun, 651 84 Karlstad, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens verksamhetsområde.

Vem är dataskyddsombud?
Kommunens nämnder och bolag har en gemensam organisation för dataskyddsombud och funktionen finns på kommunledningskontoret. Dataskyddsombudet nås på dataskyddsombud@karlstad.se
eller 054-540 00 00.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den