Synpunkter

Rutin för klagomålshantering

Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd har beslutat om en rutin för hur vi ska gå till väga om vi får in klagomål på enskilda gode män eller förvaltare (ställföreträdare).

Klagomål på enskilda ställföreträdare

När vi får in ett klagomål som gäller en enskild ställföreträdare gör vi kontroller på hen mot Socialarkivet, Kronofogden och belastningsregistret. Ställföreträdaren får möjlighet att yttra sig och personen som har lämnat klagomålet kommer i sin tur att få kommentera ställföreträdarens kommentarer. Innan vi börjar utredningen får båda parter lämna kommentarer tills dess att de känner att de har fått fram sin åsikt.

När vi har fått in alla kommentarer utses en utredningsgrupp om tre personer. Den överförmyndarhandläggare som i vanliga fall handlägger ärendet är inte med i utredningsgruppen. Efter att utredningsgruppen utrett ärendet lämnar de ett förslag till åtgärd. Exempel på åtgärd kan vara:

  • Samtal med ställföreträdaren – en överförmyndarhandläggare kontaktar ställföreträdaren för att beskriva vad som ingår i hens uppdrag och vad som förväntas av en ställföreträdare.
  • Entledigande – om utredningsgruppen gör bedömningen att ställföreträdaren inte är lämplig så föreslår utredningsgruppen att Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd ska entlediga ställföreträdaren från sitt uppdrag. 
  • Ingen åtgärd – ställföreträdaren kvarstår.

Både den som har lämnat klagomålet och den klagomålet gäller får återkoppling om vilken åtgärd som beslutas om.

Misstanke om brott

Om det framkommer av utredningen att ställföreträdaren kan ha gjort sig skyldig till brott ska ställföreträdarens lämplighet utredas och Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd kan fatta beslut om att göra en polisanmälan.

Uppdaterad den