Psykisk ohälsa

Ansökan och överklagan

Ansökan

Du kontaktar oss via Kontaktcenter, telefon: 054-540 00 00. Vår telefontid är måndag-fredag 9-10 och 13-14. När du ringer bokar vi ett möte, där du får berätta om dina behov och får mer information om de insatser vi kan erbjuda. Vid mötet kan du få göra en ansökan, antingen på en gång eller så får du en ansökningsblankett med dig.

Efter att vi fått din ansökan kommer vi tillsammans med dig utreda vilket behov du har  och vilket stöd som kan passa för dig. Alla behovsprövningar är individuella och dina önskemål och behov är utgångspunkten för vårt arbete.

Om du blir beviljad insatser kommer socialsekreteraren att samarbeta med dig och de som utför insatserna för att stödet ska bli så bra som möjligt.

All personal har tystnadsplikt.

Överklagan vid avslag

Om du helt eller delvis får avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet. Behöver du stöd med överklagan kan socialsekreteraren hjälpa dig med det.

Överklagan ska vara skriftlig. I blanketten nedan skriver du vilket beslut du vill överklaga, till exempel genom att ange beslutsdatum eller lämna med en kopia på beslutsmeddelandet. Ange också varför du anser beslutet oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga gärna handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.

Överklagandet ska lämnas eller skickas till den nämnd eller den handläggare som fattat beslutet. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in senast inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid, kommer handlingarna att skickas vidare till Förvaltningsrätten, om inte nämnden/beslutsfattaren själv ändrar beslutet på det sätt du begärt.

Underteckna överklagan och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Om något är oklart kan du vända dig till den som har handlagt ärendet för ytterligare upplysningar, telefon: 054-540 00 00.

Blankett för överklagan

Uppdaterad den