Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Sök

94 träffar på historiska kartor inom Allt innehåll
Sortera på:RelevansDatum
 • Ritningar genom historien

  Senast ändrad: 28 mars 2023

  Bild: Det finns även kartor i arkivet men inte i samma omfattning som ritningar. Här är en liten odaterad karta över Molkoms stationssamhälle ... kring bygglov, eller byggnadslov som det också har hetat, historiskt sett bara gällt städer eller tätbebyggelse. 1874 kom en första

 • Kommunarkivet

  Senast ändrad: 28 mars 2023

  Kommunarkivet hittar du i Bibliotekshuset. Hos oss kan du söka svar på frågor om Karlstads förflutna, ... förflutna, hitta uppgifter om Karlstadsbor från förr, titta på historiska kartor och mycket mer.  Ordinarie öppettider Måndag-torsdag 10

 • Föreläsning: Lantmäteriets historiska kartor

  Senast ändrad: 28 mars 2023

  Måndagen den 3 april klockan 14.00 är det föreläsning på Arkivcentrum. Morgan Berg Nyberg ... Arkivcentrum. Morgan Berg Nyberg berättar om Lantmäteriets historiska kartor och vad de erbjuder för släkt- och hembygdsforskare. Arrangör:

 • 3 DEL3 Underlag och analyser (minskad filstorlek).pdf

  Senast ändrad: 6 mars 2023

  av evene- mang och kulturyttringar. Det kan vara både en ”historisk” stadspark eller en modernare park som fungerar som ett besöksmål ... grönområdet innehålla alléer längs mindre gator eller rester av historiska parker, dvs. det finns ofta en gestaltande funktion eller

 • Kulturmiljöutredning Enigheten 14, Karlstad.pdf

  Senast ändrad: 15 februari 2023

  4 Tidigare ställningstaganden om kulturmiljövärden 5 Historisk utveckling 8 Herrgårdsgatan 17 byggs 1947 15 ... gäller alla byggnader (Plan- och bygglagen 8 kap. 17 §). Historisk utveckling En stad i omvandling under 1800-talets andra

 • Bergvik, Eriksberg och Skutberget

  Senast ändrad: 31 januari 2023

  rivs. 1 986 Bergviks handelsområde invigs. Häradsekonomiska kartan 1883-95. Här syns Fintatorps gårdar i väster och den gamla landsvägen ... skriftliga källor år 1571, som bland annat Kattawikom och Kattewÿkan. Kartor från sent 1600-tal visar hur gården Kattviken redan då var belägen

 • Släktforskningens dag 2023

  Senast ändrad: 16 januari 2023

  Bokbinderiet har också öppet, och det finns litteratur och historiska kartor till försäljning. Vi på kommunarkivet finns på plats och ... släktforskarförbunds publikationer. Försäljning av böcker och kartor - Arkiven Arrangör: Värmlands Släktforskarförening Medverkande:

 • Naturvärdesinventering och fågelinventering

  Senast ändrad: 1 december 2022

  6 | 19 Figur 1. I kommande kartor används dessa symboler för att visualisera naturvårdsarter utifrån ... (Naturvårdsverket, 2022) användes för att undersöka hydrologi, historisk markanvändning och förekomst av skyddade områden i och i nära

 • Inventering och riskklassning av nedlagda deponier

  Senast ändrad: 1 december 2022

  och omgivningens karaktär vilka undersöktes genom bland annat kart- och arkivstudier, intervjuer och platsbesök. För de objekt ... ........... 23 4 Bilagor Teckenförklaring – kartor Deponiområde Bilaga 1 Staffandal Bilaga 2 Risåsen

 • Arkiv och kulturhistoria

  Senast ändrad: 29 november 2022

  bland annat läsa artiklar om Karlstads historia, se på historiska kartor och hitta information om kommande föreläsningar i vår programverksamhet ... till några av våra sidor  Artiklar - Karlstads historia  Historiska kartor Förteckningar över Karlstads kommunarkivs källmaterial  

 • 16 juni 2021

  Senast ändrad: 23 november 2022

  systematiserade rutiner, ökad kunskap hos skolpersonal och en historiskt hög andel elever som är behöriga till gymnasiet inför hösten ... Skolnärvaromodellen Skolnärvaromodellen skapades 2018 efter den initiala kartläggningen. Modellen ger skola och socialtjänst en gemensam teoretisk

 • Kulturmiljöprogrammet

  Senast ändrad: 21 november 2022

  kommun som bedöms vara kulturhistoriskt värdefulla. Till kulturmiljöprogrammet hör också kulturhistoriska områdesbeskrivningar och ... med foton och texter som beskriver historik, karaktär och kulturhistoriska värden. Arkitekturstilar – Översiktliga beskrivningar av

 • Granskningsutlåtande

  Senast ändrad: 12 oktober 2022

  den miljön som nu avses bebyggas till stor del förlorar sitt historiska värde och att nuvarande naturmiljö kommer att försämras avsevärt ... de är fina byggnader idag. Tittar man på äldre flygfoton och kartor syns att husen inte har stått helt för sig själva utan tidigare

 • Bebyggelseutredning Grava_godkännande_medparagraf.pdf

  Senast ändrad: 29 september 2022

  lång tid varit en naturlig samlingsplats i landskapet. På kartor från 1700- och 1800-talen syns tydligt att kyrkan ligger i en ... religion och administration. Fornlämningar och övriga kultur- historiska lämningar På 1860-talet omnämns gravhögar vid Grava by, gravhögar

 • Föreläsare under Idrottsfestivalen

  Senast ändrad: 20 september 2022

  intresse för idrottshistoria och medverkar ofta i Värmlands Idrottshistoriska sällskaps evenemang. Lovisa "Lofsan" Sandström Lovisa “Lofsan” ... aktivitet och skärmtid följs. I det globala SUNRISE-projektet kartläggs fysisk aktivitet, skärmtid och sömn hos 3–6-åringar. Inom studien

 • Bygglov för att installera solceller

  Senast ändrad: 16 september 2022

  är särskilt värdefulla, det vill säga är rödmarkerade i denna karta. de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som ... webbplats. Information om fasadändring Karta över byggnader och områden som är kulturhistoriskt särskilt värdefulla

 • Rapport NVI & Fågelinventering Helgetorp 1.1_22 07 08_.pdf

  Senast ändrad: 6 september 2022

  6 | 19 Figur 1. I kommande kartor används dessa symboler för att visualisera naturvårdsarter utifrån ... (Naturvårdsverket, 2022) användes för att undersöka hydrologi, historisk markanvändning och förekomst av skyddade områden i och i nära

 • 7 Kulturmiljöutredning Dingelsundet 2010.pdf

  Senast ändrad: 12 augusti 2022

  vilken Dingelsundet ligger. Hur området sett ut under historisk tid kan man få en uppfattning kring genom att studera namnet ... hällmark. Övrig kulturhistorisk lämning 8 Husgrund/ historisk tid Skogsmark Bland- skog 6584171 1364590 Nej 6x5 m (nv-so)

 • Webbkartor

  Senast ändrad: 2 augusti 2022

  kan vara intresserad av i en webbkarta. Klicka runt och upptäck Karlstad med nya ögon! Karlstadskartan Här hittar du allt från li ... veta hur rent det är i köket på favoritrestaurangen? Eller hur kartan över stadskärnan såg ut 1696? Det hittar du också här. Kika in

 • Kvarnberget

  Senast ändrad: 8 juni 2022

  Kvarnberget är en centrumnära ... ristade i enklare stil. Inskriptionerna är klassade som kulturhistorisk lämning. I närheten har det också funnits en gasklocka och ... Det gamla Carlstad, Mats Ronge, 1958. KBAB:s hemsida. Kulturmiljökarta över området.   

 • SR_GH 220426.pdf

  Senast ändrad: 23 maj 2022

  planbeskrivningen. Buller och vibrationer: Bullerberäkningen visar kartor baserade på trafikmängder i nuläge (utan bebyggelse) och en ... förhållande till bebyggelse i Karlstad som liknar Ulleberg. Den historiska betydelsen för Karlstad sett till husens arkitektoniska utformning

 • Lst MIFO-rapport Markföroreningar.pdf

  Senast ändrad: 16 maj 2022

  anläggningar Spridningssätt Konstaterad historisk spridning Övrigt Uppskattad andel urlakning ... Byggnadens genomsläpplighet (m/år) Konstaterad historisk spridning Övrigt Uppskattad hastighet för

 • 04 Miljöteknisk markundersökning Färjestadsskolan den 18 dec 2018.pdf

  Senast ändrad: 13 april 2022

  Uppdrag och syfte 2  1.2  Organisation 2  2  Inventering av historiska föroreningskällor 2  2.1  Resultat 2  2.1.1  F.d. skjutbana ... Andersson. 2 Inventering av historiska föroreningskällor Sweco har sammanställt och utvärderat historiska data inom och i anslutning

 • Karlstads solkarta

  Senast ändrad: 31 mars 2022

  Med Karlstads solkarta ser du hur stor solinstrålningen är på ditt tak, hur mycket solenergi som kan produceras där, hur mycket ... kommer till Solkartan genom att klicka på den här länken: Till Karlstads solkarta Så här använder du Solskartan  Kartan fungerar bäst

 • Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden

  Senast ändrad: 16 mars 2022

  självklara kopplingar till verksamhet, person eller annat historiskt som kan ge bakgrund till en namnsättning av dessa gator. Norr ... Norr om området står ortsnamnet Haga på registerkartan. På den häradsekonomiska kartan från 1883-1895 syns bokstaven T som betyder

 • Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden i mars

  Senast ändrad: 16 mars 2022

  självklara kopplingar till verksamhet, person eller annat historiskt som kan ge bakgrund till en namnsättning av dessa gator. Norr ... Norr om området står ortsnamnet Haga på registerkartan. På den häradsekonomiska kartan från 1883-1895 syns bokstaven T som betyder

 • Kartor och geografisk information

  Senast ändrad: 10 mars 2022

  Kart- och GIS-gruppen hjälper dig när du behöver en karta, digital eller papper, eller när du behöver geografisk information som ... företag information om allt som rör kartor och mätning inom Karlstads kommun. Våra kartdata håller hög kvalité och är i många fall

 • Nya namn på gator, rondeller och park

  Senast ändrad: 23 februari 2022

  Under stadsbyggnadsnämndens senaste ... vara namn som om möjligt ger koppling till platsen gärna ha en historisk anknytning vara lätta att skriva och uppfatta vara korrekta ... namnet godkänns införs det i ett namnregister och läggs in i kartdatabasen.  

 • Bebyggelseutredning Grava_godk_UPPDATERAD.pdf

  Senast ändrad: 20 januari 2022

  lång tid varit en naturlig samlingsplats i landskapet. På kartor från 1700- och 1800-talen syns tydligt att kyrkan ligger i en ... religion och administration. Fornlämningar och övriga kultur- historiska lämningar På 1860-talet omnämns gravhögar vid Grava by, gravhögar

 • 2009-52 FÖP Dingelsundet PB antagen av KF.pdf

  Senast ändrad: 11 november 2021

  jordbruk har fisket haft stor betydelse i området och på gamla kartor finns flera markeringar för fasta fisken inritade. Under första ... Dingelsundsområdet på uppdrag av kommunen. Rapporten redovisar områdets historiska utveckling, arkeologisk inventering och den bygg- nadsinventering

 • 17 Kulturhistorisk bedömning av tegelbruket, 11 maj 20021

  Senast ändrad: 22 oktober 2021

  KUL 2 Bilagor: Exteriöra och interiöra bilder Historiska bilder och kartor över Tegelbruket 14 Exteriör Fasad ... Del av Alsterhallen (som tidigare inrymde butik) 20 Historiska bilder Bildkälla: Digitalt museum. Alsters Bruk Tegelbruket

 • 16 Kulturhistorisk värdering, 2011-11-14

  Senast ändrad: 22 oktober 2021

  På denna senare karta har även ett tegelbruk ritats in. På kartor från 1724 och 1769 finns även mjölnarnas bostäder markerade

 • Kulturmiljöutredning

  Senast ändrad: 19 oktober 2021

  …………… 4 Kvarteret Enigheten ………………………………………………………….. 5 Historisk utveckling……………………………………………………………. 7 Den rika delen av staden ... Kulturmiljöutredningens syfte är att: • Sätta kvarteret i en historisk kontext, för att förstå varför det ser ut som det gör idag

 • Kommunarkivets bingo 2021.pdf

  Senast ändrad: 20 september 2021

  Promenerat längs pråmkanalen Kollat på historiska bilder på Karlstad.se Kört luftgitarr i Mariebergsskogen ... Knutit handen vid handen i Haga Kollat på gamla kartor på Karlstad.se Spanat åt Sunnehållet vid Selma Lagerlöf

 • 04 Arkeologisk utredning 2018_20.pdf

  Senast ändrad: 15 juli 2021

  Foto Arkeologgruppen AB om inte annat anges i figurtexten. Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriet Dnr R50223371_170001 ... Eriksberg 1:1 Fornlämningsnummer — Lämningstyp bytomt Datering historisk tid Typ av undersökning Arkeologisk utredning etapp 1 och

 • Kartor och geografisk information

  Senast ändrad: 7 maj 2021

  Kart- och GIS-gruppen hjälper dig när du behöver en karta, digital eller papper, eller när du behöver geografisk information som ... företag information om allt som rör kartor och mätning inom Karlstads kommun. Våra kartdata håller hög kvalité och är i många fall

 • Vem var Napoleon Caesar?

  Senast ändrad: 31 mars 2021

  På 1908-års ... På 1908-års karta över Karlstad står: Utarbetad av nap. Caesar. Vem var det? Napoleon arbetade som huvudlärare vid Karlstads Tekniska ... afton- och söndagsskolan. Vill du titta på 1908 års karta och andra historiska kartor hittar du de här.

 • Känner du igen inre hamn?

  Senast ändrad: 12 mars 2021

  till Kanikenäsholmen. Har vi också stadskartan över Karlstad från 1908 framför oss så kan vi jämföra.  På kartan ser vi tydligare den lilla ... som går ut till Kanikenäsholmen. Vad som också finns med på kartan är Herrhagens vattentorn, som panoramabilden förmodligen är tagen

 • Naturvårds- och friluftsplan_Del 2 Nulägesbeskrivn o analys_ uppdat 2016 (002).pdf

  Senast ändrad: 16 februari 2021

  från skolan som de regelbundet besöker. På sidorna 20-23 finns kartor som visar skol- skogarna och andra naturområden som ofta används ... vi har skapat i Sverige fram till idag. Man har studerat historiska brandregimer och funnit att storskaliga skogsbränder om hundratal

 • 01_Naturvärdesinventering.pdf

  Senast ändrad: 2 december 2020

  Länsstyrelsen i Värmlands län, ArtDatabanken, Lantmäteriets historiska kartor, VISS samt information om kända naturvärden från Karlstads ... 2.2 Invasiva arter Främmande arter är arter, som under historisk tid inte har förekommit naturligt i Sverige, utan som genom

 • Artskyddsutredning_Calluna_2016.pdf

  Senast ändrad: 21 september 2020

  (Calluna AB) Medförfattare: Kristina Kvamme (Calluna AB) Kartor: Elsa Nordén (Calluna AB) GIS-ansvarig: Elsa Nordén (Calluna ... scenarior tas fram: nuläge, planscenario och ett värsta scenario. På kartor visas spridningsvägarna med linjer var det är sannolikt att groddjuren

 • Planbeskrivning_granskning_Västra Jakobsberg_20200904_Lågupplöst.pdf

  Senast ändrad: 21 september 2020

  vara synlig i strukturen och därmed göra områdets kultur- historiska spår och flygets historia läsbar i området. Landningsbanan ... att beskrivningen och redovisningen på i utredningen bilagda kartor är översiktlig och bygger på tidigare utförda geotekniska undersök-

 • Välsviken

  Senast ändrad: 10 september 2020

  Välsviken ligger i östra ... stensättningar som visar på att området har brukats under förhistorisk tid. I de centrala delarna av området låg tidigare gården ... av en förstudie. Kåre Olsson och Emin Tengström, 1976. Kulturmiljökarta över området.   

 • Våxnäs

  Senast ändrad: 10 september 2020

  uppstyckat av trafikleder och liknande, men kan fortfarande anas på kartor och ses som kobbar i Vänerns standkant. Våxnäs markområde är ... meter för att nå fast mark. Området vilar på blålera. På äldre kartor syns namnen Norra-, Stora- och Övre Våxnäs. De är troligen olika

 • Viken med Kanikenäset

  Senast ändrad: 10 september 2020

  Ericsson och Telia. "Kaffeskrapan", Löfbergs kafferosteri. Några historiska namn Tyggårdsviken – Namnet på den vik som fanns förr och som ... Från handelsplats till storstad. Fyra sekler med Karlstad på kartan, Per Magnusson, 1995 Karlstads fasader, Anita Meyer-Lie, Per

 • Tormestad

  Senast ändrad: 10 september 2020

  Tormestad kallades en tid för Strömsholm vilket bekräftas av en stadskarta från år 1908 över Karlstad. Stadsplanen för området fastställdes ... Lagberget mellan åren 1721-1750 krävde också ett tegelbruk. På kartor från denna tid benämns Lambergstjärn som Tegelbrukstjärn. Från

 • Sundsta

  Senast ändrad: 10 september 2020

  kyrkogården med intilliggande Sundsta herrgård och Herrgårdsparken. Karta över Sundsta 1908. Historik Det som i dag utgör Sundsta var en ... Lundkvist, Stadsdelsboken, 2008 Kulturhistorisk bebyggelse i Karlstads kommun, 1984 Kulturmiljökarta över området.   

 • Rud

  Senast ändrad: 10 september 2020

  bestod Rud framförallt av jordbruksmark. På den häradsekonomiska kartan från 1883-1895 så syns mangårdsbyggnaden på Ruds gård samt flera ... byggnader som troligtvis var ekonomibyggnader tillhörande gården. På kartan syns också Rudsgrinden som var som var ett grindvaktarboställe

 • Orrholmen

  Senast ändrad: 9 september 2020

  stadsplan typiskt för 1960-talets byggande. Den har höga kulturhistoriska värden och har därför utsetts till en värdefull miljö i ... stadsplan typiskt för 1960-talets byggande. Den har höga kulturhistoriska värden och har därför utsets till en värdefull miljö i Karlstads

 • Norrstrand

  Senast ändrad: 9 september 2020

  flertalet källarlokaler, främst koncentrerat längs Rudsvägen. Karta över Norrstrand 1923. Östra/Nya kyrkogården Kring sekelskiftet ... Lundkvist, Stadsdelsboken, 2008 Kulturhistorisk bebyggelse i Karlstads kommun, 1984 Kulturmiljökarta över området.   

Hjälp

Klicka på länken "Klicka för att gå till e-diariet och söka efter handlingar" för att gå till e-diariet och söka efter handlingar. 

I Karlstads kommun har vi även ett e-diarium. Det vill säga ett diarium som du kan söka i på nätet. Här kan du söka information om handlingar som diarieförts i kommunens  nämnder och styrelser. Sökningen omfattar handlingar som registrerats i vårt ärendehanteringssystem. I E-diariet kan du dock bara söka på allmänna, offentliga handlingar. Sekretessbelagda handlingar samt arbetsmaterial finns därför inte tillgängligt för dig.

Klicka för att gå till e-diariet och söka efter handlingar. 

Hjälp

Du måste klicka på länken för att öppna förtroendemannaregistret i ett nytt fönster på grund av säkerhetsinställningarna i webbläsaren. Dagens webbläsare tillåter inte att skyddad innehåll blandas med oskyddat innehåll.