Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Sök

135 träffar på historiska kartor inom Allt innehåll
Sortera på:RelevansDatum
 • Känner du igen inre hamn?

  Senast ändrad: 24 februari 2021

  till Kanikenäsholmen. Har vi också stadskartan över Karlstad från 1908 framför oss så kan vi jämföra.  På kartan ser vi tydligare den lilla ... som går ut till Kanikenäsholmen. Vad som också finns med på kartan är Herrhagens vattentorn, som panoramabilden förmodligen är tagen

 • Byggvision Norsbygden 210203_med bilaga.pdf

  Senast ändrad: 15 februari 2021

  det ett grillkök/pizzeria på ungefär samma plats som äldre kartor har an- givit för gästgiveriet, som ett litet tyst eko från ... Byggnader som är viktiga för förstå- elsen av Edsvalla tätorts historiska utveckling är till exempel: 1. Bruket Industrimiljön vid

 • Bygglov - bygga nytt, ändra, riva, gräva

  Senast ändrad: 1 februari 2021

  Här hittar du information om hur det går till att söka bygglov, stycka av en fastighet eller söka ... gäller kulturhistoriska byggnader och vilka byggnader och miljöer som pekats ut som särskilt värdefulla. Vill du beställa kartor eller

 • Kommunarkivet

  Senast ändrad: 21 december 2020

  Kommunarkivet hittar du i Bibliotekshuset. Hos oss kan du söka svar på frågor om Karlstads förflutna, ... förflutna, hitta uppgifter om Karlstadsbor från förr, titta på historiska kartor och mycket mer.  Vi anpassar verksamheten efter nya nationella

 • PB Norra Våxnäs_Antagande_rev.pdf

  Senast ändrad: 2 december 2020

  att planområdet skulle innehålla markföroreningar. Enligt historiska kartor och äldre flygfoton finns inget som indikerar att marken

 • 01_Naturvärdesinventering.pdf

  Senast ändrad: 2 december 2020

  Länsstyrelsen i Värmlands län, ArtDatabanken, Lantmäteriets historiska kartor, VISS samt information om kända naturvärden från Karlstads ... 2.2 Invasiva arter Främmande arter är arter, som under historisk tid inte har förekommit naturligt i Sverige, utan som genom

 • Karlstads kulturmiljöprogram växer

  Senast ändrad: 30 november 2020

  utifrån det kulturhistoriska värdet. Beskrivningarna finns nu tillgängliga i skrift, på webben samt också som kartmaterial. Stockfallet ... det tagits fram en kulturhistorisk områdesbeskrivning. I dessa finns bilder på området och en kortare historisk bakgrund som ger en

 • Webbkartor

  Senast ändrad: 23 november 2020

  kan vara intresserad av i en webbkarta. Klicka runt och upptäck Karlstad med nya ögon! Karlstadskartan Här hittar du allt från li ... veta hur rent det är i köket på favoritrestaurangen? Eller hur kartan över stadskärnan såg ut 1696? Det hittar du också här. Kika in

 • Kommunarkiv och kulturhistoria

  Senast ändrad: 19 november 2020

  bland annat läsa artiklar om Karlstads historia, se på historiska kartor och hitta information om kommande föreläsningar i vår programverksamhet ... till några av våra sidor  Artiklar - Karlstads historia  Historiska kartor Förteckningar över Karlstads kommunarkivs källmaterial  

 • Sandbäcken - Kasernhöjden

  Senast ändrad: 18 november 2020

  arkitektonisk kvalitet och på så sätt relatera till befintlig, kulturhistoriskt intressant, bebyggelse. Befintlig bebyggelse med kulturhistorsikt ... klicka dig runt i området och se hur det kan komma att se ut. Kartan öppnas i nytt fönster och fungerar bäst i senaste versionen av

 • Karlstad har fått 66 stadsdelar

  Senast ändrad: 18 november 2020

  samt identiteten för området. Se kartan över de nya stadsdelsnamnen via denna länk. Tips! I kartan kan du även hitta många andra smarta ... smarta och intressanta kartlager, exempelvis våra vandringsleder, lekplatser och kulturhistoriska byggnader.  De viktigaste förändringarna

 • Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden

  Senast ändrad: 13 november 2020

  totalt 36 lägenheter planeras i Stockfallet i hörnet mellan Kartlavsstigen och Hällmarksgatan. Beslut: Bygglov ges Bygglov för sporthall ... varför namnet valts och merparten av dem har även fått en kulturhistorisk bakgrund. Beslut: Den nya stadsdelsindelningen antas med

 • Glöm Google maps, besök Karlstadsrummet digitalt

  Senast ändrad: 12 november 2020

  temautställning heter "Kartor förr och nu" och tar dig med på en spännande resa i kartornas värd. Visste du att vi har kartor från 1700 talet ... Karlstad så sent som 1904?  Gamla och nya kartor samsas på temautställningen "Kartor förr och nu" och den nyfikna kan snabbt lära

 • Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden

  Senast ändrad: 11 november 2020

  totalt 36 lägenheter planeras i Stockfallet i hörnet mellan Kartlavsstigen och Hällmarksgatan. Beslut: Bygglov ges Bygglov för sporthall ... varför namnet valts och merparten av dem har även fått en kulturhistorisk bakgrund. Beslut: Den nya stadsdelsindelningen antas med

 • Utställning om kartor i Karlstadsrummet

  Senast ändrad: 3 november 2020

  Under hela november kan du ta del av utställningen Kartor förr och nu i Karlstadsrummet och lära dig mer om hur Karlstad förändrats ... in hos kommunarkivet som ligger vägg i vägg. Där finns historiska kartor till försäljning under öppettiderna måndag-fredag 10-12

 • Kartor och geografisk information

  Senast ändrad: 22 september 2020

  Kart- och GIS gruppen hjälper dig när du behöver en karta, digital eller papper, eller när du behöver geografisk information som ... företag information om allt som rör kartor och mätning inom Karlstads kommun. Våra kartdata håller hög kvalité och är i många fall

 • Artskyddsutredning_Calluna_2016.pdf

  Senast ändrad: 21 september 2020

  (Calluna AB) Medförfattare: Kristina Kvamme (Calluna AB) Kartor: Elsa Nordén (Calluna AB) GIS-ansvarig: Elsa Nordén (Calluna ... scenarior tas fram: nuläge, planscenario och ett värsta scenario. På kartor visas spridningsvägarna med linjer var det är sannolikt att groddjuren

 • Eriksberg

  Senast ändrad: 15 september 2020

  verksamhetsområde inom på delar av området och att tillvarata en kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Mark och verksamheter Huvuddelen av ... förutsätts i planen kunna genomföras utanför planområdet. Illustrationskarta Samrådet Planen överensstämmer med gällande översiktsplan

 • Välsviken

  Senast ändrad: 10 september 2020

  Välsviken ligger i östra ... stensättningar som visar på att området har brukats under förhistorisk tid. I de centrala delarna av området låg tidigare gården ... av en förstudie. Kåre Olsson och Emin Tengström, 1976. Kulturmiljökarta över området.   

 • Våxnäs

  Senast ändrad: 10 september 2020

  uppstyckat av trafikleder och liknande, men kan fortfarande anas på kartor och ses som kobbar i Vänerns standkant. Våxnäs markområde är ... meter för att nå fast mark. Området vilar på blålera. På äldre kartor syns namnen Norra-, Stora- och Övre Våxnäs. De är troligen olika

 • Viken med Kanikenäset

  Senast ändrad: 10 september 2020

  Ericsson och Telia. "Kaffeskrapan", Löfbergs kafferosteri. Några historiska namn Tyggårdsviken – Namnet på den vik som fanns förr och som ... Från handelsplats till storstad. Fyra sekler med Karlstad på kartan, Per Magnusson, 1995 Karlstads fasader, Anita Meyer-Lie, Per

 • Tormestad

  Senast ändrad: 10 september 2020

  Tormestad kallades en tid för Strömsholm vilket bekräftas av en stadskarta från år 1908 över Karlstad. Stadsplanen för området fastställdes ... Lagberget mellan åren 1721-1750 krävde också ett tegelbruk. På kartor från denna tid benämns Lambergstjärn som Tegelbrukstjärn. Från

 • Sundsta

  Senast ändrad: 10 september 2020

  kyrkogården med intilliggande Sundsta herrgård och Herrgårdsparken. Karta över Sundsta 1908. Historik Det som i dag utgör Sundsta var en ... Lundkvist, Stadsdelsboken, 2008 Kulturhistorisk bebyggelse i Karlstads kommun, 1984 Kulturmiljökarta över området.   

 • Rud

  Senast ändrad: 10 september 2020

  bestod Rud framförallt av jordbruksmark. På den häradsekonomiska kartan från 1883-1895 så syns mangårdsbyggnaden på Ruds gård samt flera ... byggnader som troligtvis var ekonomibyggnader tillhörande gården. På kartan syns också Rudsgrinden som var som var ett grindvaktarboställe

 • Orrholmen

  Senast ändrad: 9 september 2020

  stadsplan typiskt för 1960-talets byggande. Den har höga kulturhistoriska värden och har därför utsetts till en värdefull miljö i ... stadsplan typiskt för 1960-talets byggande. Den har höga kulturhistoriska värden och har därför utsets till en värdefull miljö i Karlstads

 • Norrstrand

  Senast ändrad: 9 september 2020

  flertalet källarlokaler, främst koncentrerat längs Rudsvägen. Karta över Norrstrand 1923. Östra/Nya kyrkogården Kring sekelskiftet ... Lundkvist, Stadsdelsboken, 2008 Kulturhistorisk bebyggelse i Karlstads kommun, 1984 Kulturmiljökarta över området.   

 • Lamberget

  Senast ändrad: 9 september 2020

  Lamberget är ... betongvillor från 1960-talet. Lantliga byggnader finns kvar Ur kulturhistorisk synpunkt är det intressant att byggnader från tiden då Lamberget ... 1922. Vi och vår kyrka. Haga Herrhagen Lamberget, 1962. Kulturmiljökarta över området.   

 • Kvarnberget

  Senast ändrad: 9 september 2020

  ristade i enklare stil. Inskriptionerna är klassade som kulturhistorisk lämning. I närheten har det också funnits en gasklocka och ... Det gamla Carlstad, Mats Ronge, 1958. KBAB:s hemsida. Kulturmiljökarta över området.   

 • Gökhöjden

  Senast ändrad: 9 september 2020

  (bobiner) av trä till textilindustrin. På Grums häradsekonomiska karta från 1883-95 syns en ångsåg placerad strax norr om Vålberg vilken ... ökande antal bostadshus. Grums Häradsekonomiska karta 1883-95. Ekonomiska kartan 1962. Gökhöjden syns i sydväst. Älvenäs framväxt

 • Bomstad och Lövnäsängen

  Senast ändrad: 9 september 2020

  Villor byggs på nya och befintliga tomter. Häradsekonomiska kartan 1883-95. Här syns Bomstadvägen vid Bomstad gård i norr vidare ... trumslagare och stad som är en äldre benämning för boplats. Historiskt kartmaterial från tidigt 1700-tal visar att Bomstad gård var lokaliserad

 • Dingelsundet och Knappstad

  Senast ändrad: 9 september 2020

  Sommarstugeområden tillkommer längs strandlinjerna.  Häradsekonomiska kartan från 1883-95 visar Dingelsundet och Knappstads gårdar med jordbruksmark ... boplats. Frälsetorpet blev senare ett hemman och finns utritat på karta vid storskiftet 1781. Hemmanet utgjordes vid denna tid av Knappstad

 • Bergvik, Eriksberg och Skutberget

  Senast ändrad: 21 augusti 2020

  rivs. 1 986 Bergviks handelsområde invigs. Häradsekonomiska kartan 1883-95. Här syns Fintatorps gårdar i väster och den gamla landsvägen ... skriftliga källor år 1571, som bland annat Kattawikom och Kattewÿkan. Kartor från sent 1600-tal visar hur gården Kattviken redan då var belägen

 • Heden

  Senast ändrad: 21 augusti 2020

  vinterförvaring. 1985 Värmeverket etableras på Heden. Häradsekonomiska kartan från1883-95. Här syns Hedens gård med bostadshus, en längre ekonomibyggnad ... källor från 1500-talet och är namnet på ett äldre hemman. På karta över geometrisk avmätning från 1713 är området markerat som Hemmanet

 • Områdesbeskrivningar

  Senast ändrad: 20 augusti 2020

  Här kan du läsa en kulturhistorisk beskrivning av varje område i Karlstad som hittills är inventerat i Kulturmiljöprogrammet. Du ... Du kan också se kulturmiljöprogrammet på webbkartan här på webben för att se vilka byggnader och miljöer inom områdena som har blivit

 • Kulturmiljöprogrammet

  Senast ändrad: 20 augusti 2020

  kommun som bedöms vara kulturhistoriskt värdefulla. Till kulturmiljöprogrammet hör också kulturhistoriska områdesbeskrivningar och ... med foton och texter som beskriver historik, karaktär och kulturhistoriska värden. Arkitekturstilar – Översiktliga beskrivningar av

 • Ölman naturreservat skötselplan remissversion maj 20.pdf

  Senast ändrad: 22 juni 2020

  Uppgifter om naturreservatet………………………………………………..... 2 3. Historisk och nuvarande markanvändning………………………………….....2 4. Områdets ... varav xx ha land Markägare: Privat och kommun 3. Historisk och nuvarande markanvändning Området utgörs till största

 • Kartor och geografisk information

  Senast ändrad: 22 juni 2020

  Kart- och GIS gruppen hjälper dig när du behöver en karta, digital eller papper, eller när du behöver geografisk information som ... företag information om allt som rör kartor och mätning inom Karlstads kommun. Våra kartdata håller hög kvalité och är i många fall

 • 6 Utvärdering av resultat avseende miljötekniska markundersökning inkl bilagor.pdf

  Senast ändrad: 11 juni 2020

  undersökningar finns i rapporten. I rapporten presenteras också historiska uppgifter för området (Grontmij 2014). • Sweco utförde ... MIFO-objekt på aktuellt område från Länsstyrelsen. Historiska kartor över området (karlstadskartan2) har också studerats.

 • 11 Habitatnätverk_bland_o_lövskogsarter_Karlstads_tätort_191105.pdf

  Senast ändrad: 11 juni 2020

  2019-11-05 Uppdragsansvarig: Erik Zachariassen Illustrationer och kartor: Ekologigruppen AB Internt projektnummer: 8003 Foto på framsidan: ... lämpliga miljöer nu ligger längre ifrån varandra än i det historiska småbrutna landskapet. De äldre fåglarnas ortstrohet och ungfåglarnas

 • Arkeologisk undersökning.pdf

  Senast ändrad: 20 maj 2020

  ....................................................... 18 Kartor ............................................................ ... Foto från NNV, taget av Johan Richardson, Värmlands Museum. Kartor ur allmänt kartmaterial © Lantmäteriet Dnr MS2005/01156. ©Värmlands

 • Renovering av gården Fintatorp har påbörjats

  Senast ändrad: 11 maj 2020

  kulturmiljöprogram och klassas som särskilt värdefulla ur en kulturhistorisk synpunkt. En sakkunnig inom byggnadsvård har varit med och ... kallades Fintan, omnämns första gången i skrift 1568. Enligt lantmäterikartor från 1700- och 1800- talen kan man se att gården Fintatorp

 • Lamberget - kv Lammet

  Senast ändrad: 8 maj 2020

  fabriksbyggnad som bedöms vara kulturhistoriskt värdefull. Även byggnader på Lammet 9 har ett visst kulturhistoriskt värde. Delar av kvarteret ... Kvarteret Lammet på Lamberget Kvarteret Lammet markerat på kartan Lamberget - nya bostäder på Tormestad Fakta om projektet Typ

 • Karlstads solkarta

  Senast ändrad: 6 maj 2020

  Med Karlstads solkarta ser du hur stor solinstrålningen är på ditt tak, hur mycket solenergi som kan produceras där, hur mycket ... kommer till Solkartan genom att klicka på den här länken: Till Karlstads solkarta Så här använder du Solskartan  Kartan fungerar bäst

 • Skutberget - renovering av Fintatorp

  Senast ändrad: 6 maj 2020

  kulturmiljöprogram och klassas som särskilt värdefulla ur en kulturhistorisk synpunkt. En sakkunnig inom byggnadsvård har varit med och ... kallades Fintan, omnämns första gången i skrift 1568. Enligt lantmäterikartor från 1700- och 1800- talen kan man se att gården Fintatorp

 • Riktlinjer för kulturmiljöfrågor (godkända SBN 17-01-25).pdf

  Senast ändrad: 27 april 2020

  .................. 7 TEMAN SOM SÄRSKILT VISAR KARLSTADS HISTORISKA UTVECKLING.......................................... 11 VARFÖR ... sammanslagningar av kommuner TEMAN SOM SÄRSKILT VISAR KARLSTADS HISTORISKA UTVECKLING Med utgångspunkt från Karlstads historia kan

 • MKB_Tullholmssågen den 8 jan 2020.pdf

  Senast ändrad: 9 mars 2020

  markering i den infällda försto- ringen av området. Kartor från Karlstads kommun. (www.karlstad.se). ... och/eller kajkonstruktion kan byggas. Äldre kartor nedan visar på den historiska förändring med utfyllnad som området genomgått

 • Kulturmiljöprogrammet

  Senast ändrad: 26 februari 2020

  kommun som bedöms vara kulturhistoriskt värdefulla. Till kulturmiljöprogrammet hör också kulturhistoriska områdesbeskrivningar och ... med foton och texter som beskriver historik, karaktär och kulturhistoriska värden. Arkitekturstilar – Översiktliga beskrivningar av

 • Karta med historiska fotografier

  Senast ändrad: 20 januari 2020

 • Arkeologisk utredning 2018_20.pdf

  Senast ändrad: 9 december 2019

  Foto Arkeologgruppen AB om inte annat anges i figurtexten. Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriet Dnr R50223371_170001 ... Eriksberg 1:1 Fornlämningsnummer — Lämningstyp bytomt Datering historisk tid Typ av undersökning Arkeologisk utredning etapp 1 och

 • Skutberget - Vision och planprogram

  Senast ändrad: 21 november 2019

  9-hålsbana för frisbeegolf. Fintatorps gård och Friluftsbyn Kulturhistoriska värdefulla byggnader som Fintatorps gård, ladan på Fintatorp ... också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se. Översiktskarta för Vision och planprogram Skutberget - Vision och planprogram

Hjälp

Klicka på länken "Klicka för att gå till e-diariet och söka efter handlingar" för att gå till e-diariet och söka efter handlingar. 

I Karlstads kommun har vi även ett e-diarium. Det vill säga ett diarium som du kan söka i på nätet. Här kan du söka information om handlingar som diarieförts i kommunens  nämnder och styrelser. Sökningen omfattar handlingar som registrerats i vårt ärendehanteringssystem. I E-diariet kan du dock bara söka på allmänna, offentliga handlingar. Sekretessbelagda handlingar samt arbetsmaterial finns därför inte tillgängligt för dig.

Klicka för att gå till e-diariet och söka efter handlingar. 

Hjälp

Du måste klicka på länken för att öppna förtroendemannaregistret i ett nytt fönster på grund av säkerhetsinställningarna i webbläsaren. Dagens webbläsare tillåter inte att skyddad innehåll blandas med oskyddat innehåll.