Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Sök

94 träffar på historiska kartor inom Allt innehåll
Sortera på:RelevansDatum
 • Kulturmiljöutredning Enigheten 14, Karlstad.pdf

  Senast ändrad: 15 februari 2023

  4 Tidigare ställningstaganden om kulturmiljövärden 5 Historisk utveckling 8 Herrgårdsgatan 17 byggs 1947 15 ... gäller alla byggnader (Plan- och bygglagen 8 kap. 17 §). Historisk utveckling En stad i omvandling under 1800-talets andra

 • 01_Naturvärdesinventering.pdf

  Senast ändrad: 2 december 2020

  Länsstyrelsen i Värmlands län, ArtDatabanken, Lantmäteriets historiska kartor, VISS samt information om kända naturvärden från Karlstads ... 2.2 Invasiva arter Främmande arter är arter, som under historisk tid inte har förekommit naturligt i Sverige, utan som genom

 • Sundsta

  Senast ändrad: 10 september 2020

  kyrkogården med intilliggande Sundsta herrgård och Herrgårdsparken. Karta över Sundsta 1908. Historik Det som i dag utgör Sundsta var en ... Lundkvist, Stadsdelsboken, 2008 Kulturhistorisk bebyggelse i Karlstads kommun, 1984 Kulturmiljökarta över området.   

 • Lamberget

  Senast ändrad: 9 september 2020

  Lamberget är ... betongvillor från 1960-talet. Lantliga byggnader finns kvar Ur kulturhistorisk synpunkt är det intressant att byggnader från tiden då Lamberget ... 1922. Vi och vår kyrka. Haga Herrhagen Lamberget, 1962. Kulturmiljökarta över området.   

 • Nya namn på gator, rondeller och park

  Senast ändrad: 23 februari 2022

  Under stadsbyggnadsnämndens senaste ... vara namn som om möjligt ger koppling till platsen gärna ha en historisk anknytning vara lätta att skriva och uppfatta vara korrekta ... namnet godkänns införs det i ett namnregister och läggs in i kartdatabasen.  

 • Rud

  Senast ändrad: 10 september 2020

  bestod Rud framförallt av jordbruksmark. På den häradsekonomiska kartan från 1883-1895 så syns mangårdsbyggnaden på Ruds gård samt flera ... byggnader som troligtvis var ekonomibyggnader tillhörande gården. På kartan syns också Rudsgrinden som var som var ett grindvaktarboställe

 • Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden i mars

  Senast ändrad: 16 mars 2022

  självklara kopplingar till verksamhet, person eller annat historiskt som kan ge bakgrund till en namnsättning av dessa gator. Norr ... Norr om området står ortsnamnet Haga på registerkartan. På den häradsekonomiska kartan från 1883-1895 syns bokstaven T som betyder

 • 181218_13006777_Ra_Färjestadsskolan.pdf

  Senast ändrad: 20 maj 2019

  Uppdrag och syfte 2  1.2  Organisation 2  2  Inventering av historiska föroreningskällor 2  2.1  Resultat 2  2.1.1  F.d. skjutbana ... Andersson. 2 Inventering av historiska föroreningskällor Sweco har sammanställt och utvärderat historiska data inom och i anslutning

 • Rapport NVI & Fågelinventering Helgetorp 1.1_22 07 08_.pdf

  Senast ändrad: 6 september 2022

  6 | 19 Figur 1. I kommande kartor används dessa symboler för att visualisera naturvårdsarter utifrån ... (Naturvårdsverket, 2022) användes för att undersöka hydrologi, historisk markanvändning och förekomst av skyddade områden i och i nära

 • 5 Kulturmiljöunderlag

  Senast ändrad: 5 april 2017

  Älvgatan betraktas av både Karlstadsbor och besökare som det historiska Karlstad och är en viktig del av Karlstads identitet. Stadsbilden ... kulturhistoriskt känslig förutom förstås hänsynen till de historiska byggnaderna som omgärdar den. Den nya Almenparken

 • Del 2.Planförslag_LIS_160429.pdf

  Senast ändrad: 7 april 2017

  Edvinsson stadsbyggnadsing., Stadsbyggnadsförvaltningen Kartor är framtagna av Kart- och GISgruppen, Stadsbyggnadsförvaltningen genom: ... Skattkärr Blombacka Vallargärdet Kartan framställd av Kart- och GIS gruppen, stadsbyggnadsförvaltningen Karlstads kommun

 • 04 Miljöteknisk markundersökning Färjestadsskolan den 18 dec 2018.pdf

  Senast ändrad: 13 april 2022

  Uppdrag och syfte 2  1.2  Organisation 2  2  Inventering av historiska föroreningskällor 2  2.1  Resultat 2  2.1.1  F.d. skjutbana ... Andersson. 2 Inventering av historiska föroreningskällor Sweco har sammanställt och utvärderat historiska data inom och i anslutning

 • Kvarnberget

  Senast ändrad: 8 juni 2022

  Kvarnberget är en centrumnära ... ristade i enklare stil. Inskriptionerna är klassade som kulturhistorisk lämning. I närheten har det också funnits en gasklocka och ... Det gamla Carlstad, Mats Ronge, 1958. KBAB:s hemsida. Kulturmiljökarta över området.   

 • Riktlinjer för kulturmiljöfrågor (godkända SBN 17-01-25).pdf

  Senast ändrad: 27 april 2020

  .................. 7 TEMAN SOM SÄRSKILT VISAR KARLSTADS HISTORISKA UTVECKLING.......................................... 11 VARFÖR ... sammanslagningar av kommuner TEMAN SOM SÄRSKILT VISAR KARLSTADS HISTORISKA UTVECKLING Med utgångspunkt från Karlstads historia kan

 • Naturvärdesinventering och fågelinventering

  Senast ändrad: 1 december 2022

  6 | 19 Figur 1. I kommande kartor används dessa symboler för att visualisera naturvårdsarter utifrån ... (Naturvårdsverket, 2022) användes för att undersöka hydrologi, historisk markanvändning och förekomst av skyddade områden i och i nära

 • Läro- och kursplaner – Mariebergsskogen

  Praktisk information Hitta hit Vanliga frågor Peka & prata – kommunikationskarta Snö och halka Anpassa Om oss Jobba hos oss Organisation ... Lekplatser Våren Sommar Höst Vinter Utställare på Julmarknaden Karta Boka Boka aktivitet Boka och hyra Konferenslokaler Kattugglan

 • LIS-plan Karlstad planhandling samråd.pdf

  Senast ändrad: 18 november 2015

  Edvinsson stadsbyggnadsing., Stadsbyggnadsförvaltningen Kartor är framtagna av kart- och GISgruppen, Stadsbyggnadsförvaltningen genom: ... väljs ut och studeras uƟ från kunskapsunderlag, analyser och kartor. Lämpliga res- pekƟ ve olämpliga LIS-områden väljs ut uƟ från

 • Bebyggelseutredning Grava_godkännande_medparagraf.pdf

  Senast ändrad: 29 september 2022

  lång tid varit en naturlig samlingsplats i landskapet. På kartor från 1700- och 1800-talen syns tydligt att kyrkan ligger i en ... religion och administration. Fornlämningar och övriga kultur- historiska lämningar På 1860-talet omnämns gravhögar vid Grava by, gravhögar

 • Särskilt utlåtande_LIS_160429.pdf

  Senast ändrad: 7 april 2017

  MKB-författare Daniel Nordholm, SBK Värmland AB, konsult KLK Kartor är framtagna av kart- och GISgruppen, Stadsbyggnadsförvaltningen genom: ... har gjorts för att få samstämmighet mellan tabeller, text och kartor. Ändringar i MKB mht inkomna yttranden • Revidering av tabellen

 • Karlstads stadsmiljö antagen 2007

  Senast ändrad: 18 november 2015

  skapar underlag för fortsatt utveckling och förnyelse. Det historiska kontra det moderna En stad lever och är i ständig utveckling ... om gatubeläggningar, material eller detaljer utan också om historiska riktningar, utblickar och ursprungliga tankar kring vårt gemensamma

 • Bebyggelseutredning Grava_godk_UPPDATERAD.pdf

  Senast ändrad: 20 januari 2022

  lång tid varit en naturlig samlingsplats i landskapet. På kartor från 1700- och 1800-talen syns tydligt att kyrkan ligger i en ... religion och administration. Fornlämningar och övriga kultur- historiska lämningar På 1860-talet omnämns gravhögar vid Grava by, gravhögar

 • 0472_VIIKSD_APR_2015_WEBB.pdf

  Senast ändrad: 18 november 2015

  (M) STADSBYGGNADSNÄMNDEN Detaljplaner, bygglov, lantmäteri, kartor, trafiksäkerhet, trafikplanering och färdtjänst ligger under ... Det är så klart ingenting som vi firar men det är en viktig historisk händelse som har format staden. Vilka färger får årets vårblommor

 • Granskningsutlåtande

  Senast ändrad: 12 oktober 2022

  den miljön som nu avses bebyggas till stor del förlorar sitt historiska värde och att nuvarande naturmiljö kommer att försämras avsevärt ... de är fina byggnader idag. Tittar man på äldre flygfoton och kartor syns att husen inte har stått helt för sig själva utan tidigare

 • En-världsutställning-i-Karlstad-slutrapport-large.pdf

  Senast ändrad: 18 november 2015

  Utveckling av stadstrafikfordon .................. 54 3.2.1 En historisk tillbakablick ........................ 54 3.2.2 Påverkande ... finns på plats för att kunna bli vägledd vidare i geografin (kartor och skyltar för bytesmöjligheter, gånglänkar, foton på lokalmiljön

 • 11 Habitatnätverk_bland_o_lövskogsarter_Karlstads_tätort_191105.pdf

  Senast ändrad: 11 juni 2020

  2019-11-05 Uppdragsansvarig: Erik Zachariassen Illustrationer och kartor: Ekologigruppen AB Internt projektnummer: 8003 Foto på framsidan: ... lämpliga miljöer nu ligger längre ifrån varandra än i det historiska småbrutna landskapet. De äldre fåglarnas ortstrohet och ungfåglarnas

 • 2 Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

  Senast ändrad: 5 april 2017

  60-talet och fram till 2014, se bilder nedan. Ovan: Historiska flygfoton med dagens använding och fastighetsgränser ovanpå ... massor från Hynboholmen. Ovan: Utdrag från lantmäteriets historiska kartor, ekonomiska kartan från 1962. Gula områden utgör åkermark

 • En-världsutställning-i-Karlstad-slutrapport-small.pdf

  Senast ändrad: 18 november 2015

  Utveckling av stadstrafikfordon .................. 54 3.2.1 En historisk tillbakablick ........................ 54 3.2.2 Påverkande ... finns på plats för att kunna bli vägledd vidare i geografin (kartor och skyltar för bytesmöjligheter, gånglänkar, foton på lokalmiljön

 • 3 DEL3 Underlag och analyser (minskad filstorlek).pdf

  Senast ändrad: 6 mars 2023

  av evene- mang och kulturyttringar. Det kan vara både en ”historisk” stadspark eller en modernare park som fungerar som ett besöksmål ... grönområdet innehålla alléer längs mindre gator eller rester av historiska parker, dvs. det finns ofta en gestaltande funktion eller

 • SR_GH 220426.pdf

  Senast ändrad: 23 maj 2022

  planbeskrivningen. Buller och vibrationer: Bullerberäkningen visar kartor baserade på trafikmängder i nuläge (utan bebyggelse) och en ... förhållande till bebyggelse i Karlstad som liknar Ulleberg. Den historiska betydelsen för Karlstad sett till husens arkitektoniska utformning

 • Samrådsredogörelse Plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen den 14 april 2015.pdf

  Senast ändrad: 18 november 2015

  KS-2014-207 2015-03-26 rev2015-04-14 (bilaga 1. Kartor över markägoförhållanden, servitut mm i Göviken) (bilaga 2 ... cykla, samt resa med närtrafik kompletteras i planen. Kartor - Kartunderlaget i förslagsdelen i planen har reviderats, med

 • Artskyddsutredning_Calluna_2016.pdf

  Senast ändrad: 21 september 2020

  (Calluna AB) Medförfattare: Kristina Kvamme (Calluna AB) Kartor: Elsa Nordén (Calluna AB) GIS-ansvarig: Elsa Nordén (Calluna ... scenarior tas fram: nuläge, planscenario och ett värsta scenario. På kartor visas spridningsvägarna med linjer var det är sannolikt att groddjuren

 • 2 Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

  Senast ändrad: 5 april 2017

  aktivitetsyta där det står fotbollsmål av äldre karaktär. I historiska kartor från 1960-talet tillhörde aktivitetsytan jordbruks- marken

 • Huvudrapport_Blottasanden.pdf

  Senast ändrad: 18 november 2015

  driftvallar återfinns i regel högre upp på stranden som följd av historiska högvatten och stormar. I de äldre driftvallarna har ofta ... områdesindelningen. Alla inventerade sandstränder beskrivs i bilaga 1 där kartor visar indelningen i delområden. Bomstadbaden, som i rapporten

 • Naturvårds- och friluftsplan_Del 2 Nulägesbeskrivn o analys_ uppdat 2016 (002).pdf

  Senast ändrad: 16 februari 2021

  från skolan som de regelbundet besöker. På sidorna 20-23 finns kartor som visar skol- skogarna och andra naturområden som ofta används ... vi har skapat i Sverige fram till idag. Man har studerat historiska brandregimer och funnit att storskaliga skogsbränder om hundratal

 • Naturvårds och friluftsplan del 2.pdf

  Senast ändrad: 26 april 2017

  från skolan som de regelbundet besöker. På sidorna 20-23 finns kartor som visar skol- skogarna och andra naturområden som ofta används ... vi har skapat i Sverige fram till idag. Man har studerat historiska brandregimer och funnit att storskaliga skogsbränder om hundratal

 • Vattenplanen.pdf

  Senast ändrad: 18 november 2015

  .....................................395 12. Register över kartor ............................................................ ... identitet och attraktivitet. Konstellationen stad – vatten är historisk, och det finns enastående möjligheter i den. För stadens identitet

 • Miljökonsekvensbeskrivning Gravaleden 1997.pdf

  Senast ändrad: 3 maj 2016

  att klarlägga om osynliga fornlämningar berörs av vägomrädet (kart- bilaga 5c). Vid gravfält RAA 31 söder om invallningen och vid ... medförvägföretaget inkäng iett större fornlämningsrikt kulturlandskap. Den historiska helheten emellan forn!ämningarna och deras samspel med det

 • 2009-52 FÖP Dingelsundet PB antagen av KF.pdf

  Senast ändrad: 11 november 2021

  jordbruk har fisket haft stor betydelse i området och på gamla kartor finns flera markeringar för fasta fisken inritade. Under första ... Dingelsundsområdet på uppdrag av kommunen. Rapporten redovisar områdets historiska utveckling, arkeologisk inventering och den bygg- nadsinventering

 • Planbeskrivning_granskning_Västra Jakobsberg_20200904_Lågupplöst.pdf

  Senast ändrad: 21 september 2020

  vara synlig i strukturen och därmed göra områdets kultur- historiska spår och flygets historia läsbar i området. Landningsbanan ... att beskrivningen och redovisningen på i utredningen bilagda kartor är översiktlig och bygger på tidigare utförda geotekniska undersök-

 • Totalt regist- rerades 21 000 blixtar i västra Svealand. Kartläggning av den egna kommunen Dansk Hydraulisk Institut (DHI) har på ... omfattande störningar som följd. Natur- och boendemiljö samt historiska och kulturella värden kan skadas. Naturmiljön kan skadas till

 • Hållbarhetsrapport med årsredovisning 2020

  energiåtervinning samt deponi • Nyckelfärdiga solcell- spaket • Energikartläggningar Hållbar verksamhet • Tar vara på resurser som annars skulle ... överskottsproduktion ökar vi andelen sol i elmixen. Genom att erbjuda energikartläggningar kan vi hjälpa våra el- och fjärrvärmekunder att optimera

 • Hållbarhetsrapport med årsredovisning 2019

  Villa-abonnemang Hållbarhet i fokus Efter att miljöpåverkan är kartlagt och miljöaspek- terna är prioriterade arbetar vi systematiskt ... en del i vårt omfattande miljöarbete gör vi regelbundna kartläggningar av vår miljöpåverkan. På detta sätt har vi identi- fierat

 • Hållbarhetsrapport med årsredovisning 2017

  energi ges möjlighet att leverera till fjärrvärmesystemet En kartläggning av möjliga spillvärmeleveranser genomfördes under 2015, men ... aktörer med värmeleveranspotential har identifierats sedan kartläggningen genomfördes. En utveckling av samarbetet med Stora Enso har

 • Hållbarhetsrapport med årsredovisning 2018

  till medarbetarna. Vi har också påbörjat ett arbete med processkartlägg- ning, där vi kommer att tydliggöra och analysera våra tvärfunktionella ... denna årsredovisning. Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande förhållanden

Hjälp

Klicka på länken "Klicka för att gå till e-diariet och söka efter handlingar" för att gå till e-diariet och söka efter handlingar. 

I Karlstads kommun har vi även ett e-diarium. Det vill säga ett diarium som du kan söka i på nätet. Här kan du söka information om handlingar som diarieförts i kommunens  nämnder och styrelser. Sökningen omfattar handlingar som registrerats i vårt ärendehanteringssystem. I E-diariet kan du dock bara söka på allmänna, offentliga handlingar. Sekretessbelagda handlingar samt arbetsmaterial finns därför inte tillgängligt för dig.

Klicka för att gå till e-diariet och söka efter handlingar. 

Hjälp

Du måste klicka på länken för att öppna förtroendemannaregistret i ett nytt fönster på grund av säkerhetsinställningarna i webbläsaren. Dagens webbläsare tillåter inte att skyddad innehåll blandas med oskyddat innehåll.