Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Sök

135 träffar på historiska kartor inom Allt innehåll
Sortera på:RelevansDatum
 • Norrstrand

  Senast ändrad: 9 september 2020

  flertalet källarlokaler, främst koncentrerat längs Rudsvägen. Karta över Norrstrand 1923. Östra/Nya kyrkogården Kring sekelskiftet ... Lundkvist, Stadsdelsboken, 2008 Kulturhistorisk bebyggelse i Karlstads kommun, 1984 Kulturmiljökarta över området.   

 • 7 Kulturmiljöutredning

  Senast ändrad: 11 maj 2017

  By/gårdstomt (RAÄ 109) Fast fornlämning 26. Ristning, medeltid/historisk tid Övrig kulturhistorisk lämning 27. Källare Övrig kulturhistorisk ... markeringarna (objekt 22 och 23) visar var tomterna legat enligt den historiska kartan. Flertalet av lämningarna i den östra delen

 • 03 Formulär remiss.pdf

  Senast ändrad: 18 november 2015

  juridiska perspektivet är tydligt – men vad gäller för det historiska bevarandet? Där upplevs rådet mer otydligt. Det är önskvärt ... tydligare råd för hantering av markinnehavskartor och andra kartor som är digitala. Tomtkö omnämns även under tomträtter –

 • 181218_13006777_Ra_Färjestadsskolan.pdf

  Senast ändrad: 20 maj 2019

  Uppdrag och syfte 2  1.2  Organisation 2  2  Inventering av historiska föroreningskällor 2  2.1  Resultat 2  2.1.1  F.d. skjutbana ... Andersson. 2 Inventering av historiska föroreningskällor Sweco har sammanställt och utvärderat historiska data inom och i anslutning

 • Välsviken

  Senast ändrad: 10 september 2020

  Välsviken ligger i östra ... stensättningar som visar på att området har brukats under förhistorisk tid. I de centrala delarna av området låg tidigare gården ... av en förstudie. Kåre Olsson och Emin Tengström, 1976. Kulturmiljökarta över området.   

 • Del 2.Planförslag_LIS_160429.pdf

  Senast ändrad: 7 april 2017

  Edvinsson stadsbyggnadsing., Stadsbyggnadsförvaltningen Kartor är framtagna av Kart- och GISgruppen, Stadsbyggnadsförvaltningen genom: ... Skattkärr Blombacka Vallargärdet Kartan framställd av Kart- och GIS gruppen, stadsbyggnadsförvaltningen Karlstads kommun

 • Kulturmiljöutredning vid Skutberget, Värmlands museum 2008.pdf

  Senast ändrad: 11 november 2019

  By/gårdstomt (RAÄ 109) Fast fornlämning 26. Ristning, medeltid/historisk tid Övrig kulturhistorisk lämning 27. Källare Övrig kulturhistorisk ... markeringarna (objekt 22 och 23) visar var tomterna legat enligt den historiska kartan. Flertalet av lämningarna i den östra delen

 • 5 Kulturmiljöunderlag

  Senast ändrad: 24 mars 2017

  Älvgatan betraktas av både Karlstadsbor och besökare som det historiska Karlstad och är en viktig del av Karlstads identitet. Stadsbilden ... kulturhistoriskt känslig förutom förstås hänsynen till de historiska byggnaderna som omgärdar den. Den nya Almenparken

 • 06 Sammanställning synpunkter.pdf

  Senast ändrad: 18 november 2015

  vägsamfälligheter. Förvaltningen anser att den mängd ”vägar” både historiska, tillåtna och otillåtna allmänt sett är av en sådan omfattning ... Björkman anser att vägen är inritad som väg på en av kommunens kartor och att vägen funnits i minst 30 år. Björkman bilägger även

 • Planprogram

  Senast ändrad: 18 november 2015

  stadsbyggnadsarkitekt Om inget annat anges är foton, illustrationer och kartor gjorda av författaren 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANPROGRAM ... samtidigt som de lämnar sikten fri att uppleva kullformen. Det historiska sammanhanget mellan Kasernhöjden och områden på E18:s västra

 • 5 Kulturmiljöunderlag

  Senast ändrad: 5 april 2017

  Älvgatan betraktas av både Karlstadsbor och besökare som det historiska Karlstad och är en viktig del av Karlstads identitet. Stadsbilden ... kulturhistoriskt känslig förutom förstås hänsynen till de historiska byggnaderna som omgärdar den. Den nya Almenparken

 • Sundsta

  Senast ändrad: 10 september 2020

  kyrkogården med intilliggande Sundsta herrgård och Herrgårdsparken. Karta över Sundsta 1908. Historik Det som i dag utgör Sundsta var en ... Lundkvist, Stadsdelsboken, 2008 Kulturhistorisk bebyggelse i Karlstads kommun, 1984 Kulturmiljökarta över området.   

 • Från kvarnhjul till solcell - Mariebergsskogen

  Praktisk information Hitta hit Vanliga frågor Peka & prata – kommunikationskarta Snö och halka Anpassa Om oss Jobba hos oss Organisation ... Strandängarna Lekplatser Barnens köksträdgård Våren Sommar Höst Vinter Karta Boka Boka och hyra Konferenslokaler Kattugglan 2-45 personer

 • Riktlinjer för kulturmiljöfrågor (godkända SBN 17-01-25).pdf

  Senast ändrad: 27 april 2020

  .................. 7 TEMAN SOM SÄRSKILT VISAR KARLSTADS HISTORISKA UTVECKLING.......................................... 11 VARFÖR ... sammanslagningar av kommuner TEMAN SOM SÄRSKILT VISAR KARLSTADS HISTORISKA UTVECKLING Med utgångspunkt från Karlstads historia kan

 • Bomstad och Lövnäsängen

  Senast ändrad: 9 september 2020

  Villor byggs på nya och befintliga tomter. Häradsekonomiska kartan 1883-95. Här syns Bomstadvägen vid Bomstad gård i norr vidare ... trumslagare och stad som är en äldre benämning för boplats. Historiskt kartmaterial från tidigt 1700-tal visar att Bomstad gård var lokaliserad

 • Lamberget

  Senast ändrad: 9 september 2020

  Lamberget är ... betongvillor från 1960-talet. Lantliga byggnader finns kvar Ur kulturhistorisk synpunkt är det intressant att byggnader från tiden då Lamberget ... 1922. Vi och vår kyrka. Haga Herrhagen Lamberget, 1962. Kulturmiljökarta över området.   

 • Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden

  Senast ändrad: 13 november 2020

  totalt 36 lägenheter planeras i Stockfallet i hörnet mellan Kartlavsstigen och Hällmarksgatan. Beslut: Bygglov ges Bygglov för sporthall ... varför namnet valts och merparten av dem har även fått en kulturhistorisk bakgrund. Beslut: Den nya stadsdelsindelningen antas med

 • Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden

  Senast ändrad: 11 november 2020

  totalt 36 lägenheter planeras i Stockfallet i hörnet mellan Kartlavsstigen och Hällmarksgatan. Beslut: Bygglov ges Bygglov för sporthall ... varför namnet valts och merparten av dem har även fått en kulturhistorisk bakgrund. Beslut: Den nya stadsdelsindelningen antas med

 • 2_Protokoll.pdf

  Senast ändrad: 18 november 2015

  Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 juli 2012. Kartor. Ritningar. Del ur detaljplanen. Foto Skrivelse från sökanden ... Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 augusti 2012. Kartor Nybyggnadskarta Plan- och fasadritningar Upplysningar Lovet

 • LIS-plan Karlstad planhandling samråd.pdf

  Senast ändrad: 18 november 2015

  Edvinsson stadsbyggnadsing., Stadsbyggnadsförvaltningen Kartor är framtagna av kart- och GISgruppen, Stadsbyggnadsförvaltningen genom: ... väljs ut och studeras uƟ från kunskapsunderlag, analyser och kartor. Lämpliga res- pekƟ ve olämpliga LIS-områden väljs ut uƟ från

 • Rud

  Senast ändrad: 10 september 2020

  bestod Rud framförallt av jordbruksmark. På den häradsekonomiska kartan från 1883-1895 så syns mangårdsbyggnaden på Ruds gård samt flera ... byggnader som troligtvis var ekonomibyggnader tillhörande gården. På kartan syns också Rudsgrinden som var som var ett grindvaktarboställe

 • Särskilt utlåtande_LIS_160429.pdf

  Senast ändrad: 7 april 2017

  MKB-författare Daniel Nordholm, SBK Värmland AB, konsult KLK Kartor är framtagna av kart- och GISgruppen, Stadsbyggnadsförvaltningen genom: ... har gjorts för att få samstämmighet mellan tabeller, text och kartor. Ändringar i MKB mht inkomna yttranden • Revidering av tabellen

 • Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

  Senast ändrad: 5 april 2017

  markföroreningar utretts inom ramen för planarbetet3. Ovan: Historiska kartor från 1954 (vänster) och 1960 (höger). Källa: www.karlstad ... Petersbergsgatan. Störningar, hälsa och säkerhet Ovan: Historiska kartor från 1954 (vänster) och 1960 (höger). Källa: www.karlstad

 • Verksamheternas årsberättelser 2012.pdf

  Senast ändrad: 18 november 2015

  invånare. Kommunarkivet förvarar och vårdar kommunens historiska arkiv och främjar dess användning i kulturell verksamhet och ... medborgarkontoren.  Kommunarkivet har under året gett ut en historisk antologi över den kommunala självstyrelsens 150-åriga tillvaro

 • 11 Habitatnätverk_bland_o_lövskogsarter_Karlstads_tätort_191105.pdf

  Senast ändrad: 11 juni 2020

  2019-11-05 Uppdragsansvarig: Erik Zachariassen Illustrationer och kartor: Ekologigruppen AB Internt projektnummer: 8003 Foto på framsidan: ... lämpliga miljöer nu ligger längre ifrån varandra än i det historiska småbrutna landskapet. De äldre fåglarnas ortstrohet och ungfåglarnas

 • Karlstads stadsmiljö antagen 2007

  Senast ändrad: 18 november 2015

  skapar underlag för fortsatt utveckling och förnyelse. Det historiska kontra det moderna En stad lever och är i ständig utveckling ... om gatubeläggningar, material eller detaljer utan också om historiska riktningar, utblickar och ursprungliga tankar kring vårt gemensamma

 • 0472_VIIKSD_APR_2015_WEBB.pdf

  Senast ändrad: 18 november 2015

  (M) STADSBYGGNADSNÄMNDEN Detaljplaner, bygglov, lantmäteri, kartor, trafiksäkerhet, trafikplanering och färdtjänst ligger under ... Det är så klart ingenting som vi firar men det är en viktig historisk händelse som har format staden. Vilka färger får årets vårblommor

 • Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

  Senast ändrad: 18 november 2015

  markföroreningar utretts inom ramen för planarbetet3. Ovan: Historiska kartor från 1954 (vänster) och 1960 (höger). Källa: www.karlstad ... Petersbergsgatan. Störningar, hälsa och säkerhet Ovan: Historiska kartor från 1954 (vänster) och 1960 (höger). Källa: www.karlstad

 • En-världsutställning-i-Karlstad-slutrapport-small.pdf

  Senast ändrad: 18 november 2015

  Utveckling av stadstrafikfordon .................. 54 3.2.1 En historisk tillbakablick ........................ 54 3.2.2 Påverkande ... finns på plats för att kunna bli vägledd vidare i geografin (kartor och skyltar för bytesmöjligheter, gånglänkar, foton på lokalmiljön

 • 2 Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

  Senast ändrad: 5 augusti 2016

  60-talet och fram till 2014, se bilder nedan. Ovan: Historiska flygfoton med dagens använding och fastighetsgränser ovanpå ... massor från Hynboholmen. Ovan: Utdrag från lantmäteriets historiska kartor, ekonomiska kartan från 1962. Gula områden utgör åkermark

 • Kvarnberget

  Senast ändrad: 9 september 2020

  ristade i enklare stil. Inskriptionerna är klassade som kulturhistorisk lämning. I närheten har det också funnits en gasklocka och ... Det gamla Carlstad, Mats Ronge, 1958. KBAB:s hemsida. Kulturmiljökarta över området.   

 • maria, författare på Mariebergsskogen - Sida 6 av 9

  Praktisk information Hitta hit Vanliga frågor Peka & prata – kommunikationskarta Snö och halka Anpassa Om oss Jobba hos oss Organisation ... Strandängarna Lekplatser Barnens köksträdgård Våren Sommar Höst Vinter Karta Boka Boka och hyra Konferenslokaler Kattugglan 2-45 personer

 • Planprogram för begravningsplats

  Senast ändrad: 18 november 2015

  handlingar Planprogrammet omfattar denna beskrivande text, bilder, kartor, förslag och re- kommendationer. Inom arbetet med framtagandet ... och landskapselement som är re- presentativa för områdets historiska ut- veckling. Framtid Vissa av lämningarna kan med fördel

 • Planbeskrivning med genomförandsbeskrivning

  Senast ändrad: 18 november 2015

  fram: • Risk- och störningsanalys, rapport 2012-09-07 • Historiska föroreningskäl- lor, PM 2012-06-28 • Översiktlig miljöteknisk ... 18 • Risk- och störningsanalys, rapport 2012-09-07 • Historiska föroreningskällor, PM 2012-06-28 • Översiktlig miljöteknisk

 • En-världsutställning-i-Karlstad-slutrapport-large.pdf

  Senast ändrad: 18 november 2015

  Utveckling av stadstrafikfordon .................. 54 3.2.1 En historisk tillbakablick ........................ 54 3.2.2 Påverkande ... finns på plats för att kunna bli vägledd vidare i geografin (kartor och skyltar för bytesmöjligheter, gånglänkar, foton på lokalmiljön

 • Planbeskrivning med genomförandsbeskrivning

  Senast ändrad: 5 april 2017

  fram: • Risk- och störningsanalys, rapport 2012-09-07 • Historiska föroreningskäl- lor, PM 2012-06-28 • Översiktlig miljöteknisk ... 18 • Risk- och störningsanalys, rapport 2012-09-07 • Historiska föroreningskällor, PM 2012-06-28 • Översiktlig miljöteknisk

 • SR 2017-11-27.pdf

  Senast ändrad: 27 november 2017

  om den gamla bensinstationen är bristfäl- lig. Det finns inga kartor eller andra underlag som kan indikera på var eventuella cisterner ... ut lämpliga provpunkter för undersökningen då det finns inga kartor eller andra underlag som stöd. En stor del av fastigheten är

 • Belysningsprogram för Karlstads kommun.pdf

  Senast ändrad: 18 november 2015

  ............................................... 43 3.2.10 Historiska och viktiga byggnader .................................... ... många speciellt värdefulla byggnader i centrum. På historiska kartor över Karlstad från 1600-talet och framåt är det lätt att

 • Planprogram

  Senast ändrad: 18 november 2015

  Planprogrammet omfattar denna beskrivning med beskrivande text, bilder, kartor, analyser, förslag och konsekvenser. Till programmet ingår även ... (avvattningsföretaget Rud - dammen - 1923 19601948 1966 Källa kartor ovan: www.karlstad.se1976 | 7GODKÄNNANDEHANDLING Svinbäckstjärnet

 • 02 Planprogram.pdf

  Senast ändrad: 18 november 2015

  Planprogrammet omfattar denna beskrivning med beskrivande text, bilder, kartor, analyser, förslag och konsekvenser. Till programmet ingår även ... (avvattningsföretaget Rud - dammen - 1923 19601948 1966 Källa kartor ovan: www.karlstad.se1976 | 7GODKÄNNANDEHANDLING Svinbäckstjärnet

 • 02 Planbeskrivning.pdf

  Senast ändrad: 18 november 2015

  fram:  Risk- och störningsanalys, rapport 2012-09-07  Historiska föroreningskäl- lor, PM 2012-06-28  Översiktlig miljöteknisk ... 18  Risk- och störningsanalys, rapport 2012-09-07  Historiska föroreningskällor, PM 2012-06-28  Översiktlig miljöteknisk

 • Planprogram

  Senast ändrad: 18 november 2015

  Planprogrammet omfattar denna beskrivning med beskrivande text, bilder, kartor, analyser, förslag och konsekvenser. LÄSANVISNING Programmet ... (förutom en punkt i Älvsbacka). 1923 1937 1948 1966 Källa kartor ovan: www.karlstad.se 8 | GODKÄNNANDEHANDLING Radon i inomhusluften

 • Samrådsredogörelse Plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen den 14 april 2015.pdf

  Senast ändrad: 18 november 2015

  KS-2014-207 2015-03-26 rev2015-04-14 (bilaga 1. Kartor över markägoförhållanden, servitut mm i Göviken) (bilaga 2 ... cykla, samt resa med närtrafik kompletteras i planen. Kartor - Kartunderlaget i förslagsdelen i planen har reviderats, med

 • 6 Utvärdering av resultat avseende miljötekniska markundersökning inkl bilagor.pdf

  Senast ändrad: 11 juni 2020

  undersökningar finns i rapporten. I rapporten presenteras också historiska uppgifter för området (Grontmij 2014). • Sweco utförde ... MIFO-objekt på aktuellt område från Länsstyrelsen. Historiska kartor över området (karlstadskartan2) har också studerats.

 • 02 Planprogram.pdf

  Senast ändrad: 18 november 2015

  Planprogrammet omfattar denna beskrivning med beskrivande text, bilder, kartor, analyser, förslag och konsekvenser. Till programmet ingår även ... (avvattningsföretaget Rud - dammen - 1923 19601948 1966 Källa kartor ovan: www.karlstad.se1976 | 7PROGRAMHANDLING Svinbäckstjärnet

 • SR med anteckningar.pdf

  Senast ändrad: 7 oktober 2019

  fram en PM avseende miljökvalitetsnormerna för luft (inklusive kartor och bilagor över beräkningarna), daterad 2018-07-04, som bifogas ... till Stadsnätetoffereras vid förfrågan från kund. (Bifogade kartor finns hos stadsbyggnadsförvaltningen) Karlstads Energi AB Karlstads

 • SR med anteckningar SBN 2015-0170.pdf

  Senast ändrad: 28 april 2017

  lösning innebär genom läge och rumslighet också en tydligare historisk förankring genom att mil- jön då bättre relaterar till befintliga ... På plankarta återfinns byggrätt för sju våningar och på vissa kartor har en byggnad med punkthusform markerats i motsvarande läge

 • MKB_Tullholmssågen den 8 jan 2020.pdf

  Senast ändrad: 9 mars 2020

  markering i den infällda försto- ringen av området. Kartor från Karlstads kommun. (www.karlstad.se). ... och/eller kajkonstruktion kan byggas. Äldre kartor nedan visar på den historiska förändring med utfyllnad som området genomgått

 • 17-2013-01-23 Margareta Nilsson, Planprogram Sundsta, samrådshandling 121207.pdf

  Senast ändrad: 18 november 2015

  Planprogrammet omfattar denna beskrivning med beskrivande text, bilder, kartor, analyser, förslag och konsekvenser. Till programmet ingår även ... (förutom en punkt i Älvsbacka). 1923 1937 1948 1966 Källa kartor ovan: www.karlstad.se 8 | SAMRÅDSHANDLING Radon i inomhusluften

 • Samrådsredogörelse

  Senast ändrad: 18 november 2015

  skulle förfula området och minska naturområdena. Områdets historiska karaktär skulle försvinna och ersättas med negativ karaktär ... se det mer övergripande - Hur det såg ut tidigare (gamla kartor) - Det som idag ser ut som allmän park mellan gymnasiet och

Hjälp

Klicka på länken "Klicka för att gå till e-diariet och söka efter handlingar" för att gå till e-diariet och söka efter handlingar. 

I Karlstads kommun har vi även ett e-diarium. Det vill säga ett diarium som du kan söka i på nätet. Här kan du söka information om handlingar som diarieförts i kommunens  nämnder och styrelser. Sökningen omfattar handlingar som registrerats i vårt ärendehanteringssystem. I E-diariet kan du dock bara söka på allmänna, offentliga handlingar. Sekretessbelagda handlingar samt arbetsmaterial finns därför inte tillgängligt för dig.

Klicka för att gå till e-diariet och söka efter handlingar. 

Hjälp

Du måste klicka på länken för att öppna förtroendemannaregistret i ett nytt fönster på grund av säkerhetsinställningarna i webbläsaren. Dagens webbläsare tillåter inte att skyddad innehåll blandas med oskyddat innehåll.