Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Sök

135 träffar på historiska kartor inom Allt innehåll
Sortera på:RelevansDatum
 • 17-2013-01-23 Margareta Nilsson, Planprogram Sundsta, samrådshandling 121207.pdf

  Senast ändrad: 18 november 2015

  Planprogrammet omfattar denna beskrivning med beskrivande text, bilder, kartor, analyser, förslag och konsekvenser. Till programmet ingår även ... (förutom en punkt i Älvsbacka). 1923 1937 1948 1966 Källa kartor ovan: www.karlstad.se 8 | SAMRÅDSHANDLING Radon i inomhusluften

 • Samrådsredogörelse

  Senast ändrad: 18 november 2015

  skulle förfula området och minska naturområdena. Områdets historiska karaktär skulle försvinna och ersättas med negativ karaktär ... se det mer övergripande - Hur det såg ut tidigare (gamla kartor) - Det som idag ser ut som allmän park mellan gymnasiet och

 • SR med anteckningar.pdf

  Senast ändrad: 25 februari 2019

  fram en PM avseende miljökvalitetsnormerna för luft (inklusive kartor och bilagor över beräkningarna), daterad 2018-07-04, som bifogas ... till Stadsnätetoffereras vid förfrågan från kund. (Bifogade kartor finns hos stadsbyggnadsförvaltningen) Karlstads Energi AB Karlstads

 • 02 Planprogram Sundsta godkännande.pdf

  Senast ändrad: 18 november 2015

  Planprogrammet omfattar denna beskrivning med beskrivande text, bilder, kartor, analyser, förslag och konsekvenser. LÄSANVISNING Programmet ... (förutom en punkt i Älvsbacka). 1923 1937 1948 1966 Källa kartor ovan: www.karlstad.se 8 | GODKÄNNANDEHANDLING Radon i inomhusluften

 • 2 Planbeskrivning

  Senast ändrad: 1 juli 2016

  området utgjort åkermark, tomtmark eller travslinga. Enligt historiska kartor och äldre flygfoton finns inga indikationer på att området ... ha varit förorenade. Bilderna nedan visar området enligt historiska ortofoton (källa: Karlstad.se). Planförslag Det bedöms

 • 03 Samrådsredogörelse stadsbyggnadsförvaltningen.pdf

  Senast ändrad: 18 november 2015

  skulle förfula området och minska naturområdena. Områdets historiska karaktär skulle försvinna och ersättas med negativ karaktär ... se det mer övergripande - Hur det såg ut tidigare (gamla kartor) - Det som idag ser ut som allmän park mellan gymnasiet och

 • Artskyddsutredning_Calluna_2016.pdf

  Senast ändrad: 21 september 2020

  (Calluna AB) Medförfattare: Kristina Kvamme (Calluna AB) Kartor: Elsa Nordén (Calluna AB) GIS-ansvarig: Elsa Nordén (Calluna ... scenarior tas fram: nuläge, planscenario och ett värsta scenario. På kartor visas spridningsvägarna med linjer var det är sannolikt att groddjuren

 • SR med anteckningar.pdf

  Senast ändrad: 7 oktober 2019

  fram en PM avseende miljökvalitetsnormerna för luft (inklusive kartor och bilagor över beräkningarna), daterad 2018-07-04, som bifogas ... till Stadsnätetoffereras vid förfrågan från kund. (Bifogade kartor finns hos stadsbyggnadsförvaltningen) Karlstads Energi AB Karlstads

 • 4 Miljökonsekvensbeskrivning

  Senast ändrad: 14 januari 2016

  Fågelinventering vid Välsviken, Karlstad kommun, 2014, Dan Mangsbo Historiska kartor, Lantmäteriet, http://historiskakartor.lantmateriet.se/

 • Antagande del B - planförslag

  Senast ändrad: 18 november 2015

  huvudsakligen verksamheter redogörs för i nästa avsnitt. Kart- berget Södra Björkås Södra Bellevue Ulleberg Gräsdalens ... undvika att ny bebyggelse tränger för nära inpå de kultur- historiska byggnaderna och ger dem det respektavstånd de behöver där de

 • Naturvårds och friluftsplan del 2.pdf

  Senast ändrad: 26 april 2017

  från skolan som de regelbundet besöker. På sidorna 20-23 finns kartor som visar skol- skogarna och andra naturområden som ofta används ... vi har skapat i Sverige fram till idag. Man har studerat historiska brandregimer och funnit att storskaliga skogsbränder om hundratal

 • 03 Naturvårdsplan Del 2 Karlstads natur.pdf

  Senast ändrad: 18 november 2015

  naturområden En objektskatalog med beskrivningar, åtgärdsbehov och kartor för de mest värdefulla natur- och friluftsområdena. Förslag ... har skapat i Sverige fram till idag. Man har studerat historiska brandregimer och funnit att storskaliga skogsbränder om hundratal

 • 07 Miljökonsekvensbeskrivning stadsbyggnadsförvaltningen.pdf

  Senast ändrad: 18 november 2015

  förstärka promenadstråket kan tillgängligheten öka och den historiska förståelsen för ... promenadstråket från 1800-talet i viss mån främja förståelsen för historiska samband i området. 5.7 Stadsbild Planområdet utgörs idag

 • Årsredovisning 2011

  15 december 2011 då Karlstads kommunfullmäktige fattade det historiska och enhälliga beslutet att god- känna bolagets planer att bygga ... KARLSTADS ENERGI 5 6 FJÄRRVÄRME 7 ETT HäNDELSERIKT ÅR MED ETT HISTORISKT bESLUT Under 2011 levererades totalt 580 GWh fjärrvärme till

 • 2 Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

  Senast ändrad: 5 oktober 2016

  aktivitetsyta där det står fotbollsmål av äldre karaktär. I historiska kartor från 1960-talet tillhörde aktivitetsytan jordbruks- marken

 • PB Norra Våxnäs_Antagande_rev.pdf

  Senast ändrad: 2 december 2020

  att planområdet skulle innehålla markföroreningar. Enligt historiska kartor och äldre flygfoton finns inget som indikerar att marken

 • 3 Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

  Senast ändrad: 16 februari 2017

  planområdet skulle innehålla markföroreningar. Enligt historiska kartor och äldre flygfoton finns inget som indikerar att marken

 • 2 Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

  Senast ändrad: 5 april 2017

  aktivitetsyta där det står fotbollsmål av äldre karaktär. I historiska kartor från 1960-talet tillhörde aktivitetsytan jordbruks- marken

 • Planbeskrivning

  Senast ändrad: 18 november 2015

  jordbruk har fisket haft stor betydelse i området och på gamla kartor finns flera markeringar för fasta fisken inritade. Under första ... Dingelsundsområdet på uppdrag av kommunen. Rapporten redovisar områdets historiska utveckling, arkeologisk inventering och den bygg- nadsinventering

 • Miljökonsekvensbeskrivning Gravaleden 1997.pdf

  Senast ändrad: 3 maj 2016

  att klarlägga om osynliga fornlämningar berörs av vägomrädet (kart- bilaga 5c). Vid gravfält RAA 31 söder om invallningen och vid ... medförvägföretaget inkäng iett större fornlämningsrikt kulturlandskap. Den historiska helheten emellan forn!ämningarna och deras samspel med det

 • Inventeringsrapport 171021.pdf

  Senast ändrad: 29 maj 2019

  naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1, beslutad maj 2012 Historiska väderdata. 2016-10-19, Karlstad.[Elektronisk]. https://rl.se/vadret/historik ... och bryggor i Tullholmsviken, Karlstads kommun”. SMHI. Historiska vattenstånd i det stora sjöarna. Vänern.[Elektronisk]. http://www

 • Vattenplanen.pdf

  Senast ändrad: 18 november 2015

  .....................................395 12. Register över kartor ............................................................ ... identitet och attraktivitet. Konstellationen stad – vatten är historisk, och det finns enastående möjligheter i den. För stadens identitet

 • 08 Samrådsredogörelse och minnesanteckningar stadsbyggnadsförvaltningen.pdf

  Senast ändrad: 18 november 2015

  Hammarö. Ledningen ligger ca 20m väster om Hammaröleden. Enligt kartor i planprogrammet kommer ledningen delvis att byggas över av ... mark i centralt läge utan att göra våld på den befintliga, historiska stadskärnan • Ett genomförande av planförslaget har betydande

 • Byggvision Norsbygden 210203_med bilaga.pdf

  Senast ändrad: 15 februari 2021

  det ett grillkök/pizzeria på ungefär samma plats som äldre kartor har an- givit för gästgiveriet, som ett litet tyst eko från ... Byggnader som är viktiga för förstå- elsen av Edsvalla tätorts historiska utveckling är till exempel: 1. Bruket Industrimiljön vid

 • Totalt regist- rerades 21 000 blixtar i västra Svealand. Kartläggning av den egna kommunen Dansk Hydraulisk Institut (DHI) har på ... omfattande störningar som följd. Natur- och boendemiljö samt historiska och kulturella värden kan skadas. Naturmiljön kan skadas till

 • Samrådsredogörelse med minnesanteckningar 24 augusti 2011

  Senast ändrad: 18 november 2015

  Hammarö. Ledningen ligger ca 20m väster om Hammaröleden. Enligt kartor i planprogrammet kommer ledningen delvis att byggas över av ... mark i centralt läge utan att göra våld på den befintliga, historiska stadskärnan • Ett genomförande av planförslaget har betydande

 • KBAB_Red_2010_hela_sidvis.indd

  ......................................................... 56 Karta............................................................. ... ceremoni, fi ck gatan sitt namn Förgränd. Det var slutpunkten i en historisk process som inleddes med att Karlstads- borna för första gången

 • Hållbarhetsrapport med årsredovisning 2019

  Villa-abonnemang Hållbarhet i fokus Efter att miljöpåverkan är kartlagt och miljöaspek- terna är prioriterade arbetar vi systematiskt ... en del i vårt omfattande miljöarbete gör vi regelbundna kartläggningar av vår miljöpåverkan. På detta sätt har vi identi- fierat

 • Årsredovisning 2015

  Kassaflödesanalys Noter med mera 3 HISTORISK MILSTOLPE I BOLAGETS MILJÖARBETE Under 2015 uppnådde bolaget en historisk milstolpe i det långsiktiga ... påverka den ekonomiska livslängden på ett negativt sätt. Kartläggning och planering av underhållet sker systematiskt och flera avancerade

 • Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2019

  utsett en kemikaliesamordnare som har påbörjat arbetet med att kartlägga samtliga kemikalier som används i verksamheten och identifiera ... denna årsredovisning. Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande förhållanden

 • Organisation och teamansvar 20 Ledning 22 Styrelsen fastigheterna 56 Karta 58 Fastighetsbeståndet 63 Anteckningar förvaltningsberättelse ... universitetsorter fortsätter öka. Samtidigt är bostadsbyggandet lågt, både historiskt och internationellt sett. Denna bild och dess konsekvenser

 • Årsredovisning 2014

  hemsida, Rådrummet m m. - En plockanalys har genomförts för kartläggning av innehållet i mat- och restavfallet. - Ytterligare differentiering ... leverantörer/entreprenörer. Åtgärder pågår utifrån den energikartläggning som genomförts för bolagets fastigheter vid Heden, Kronoparken

 • Årsredovisning 2016

  energi ges möjlighet att leverera till fjärrvärmesystemet En kartläggning av möjliga spillvärmeleveranser genomfördes under 2015, men ... påverka den ekonomiska livslängden på ett negativt sätt. Kartläggning och planering av underhållet sker systematiskt och flera avancerade

 • Hållbarhetsrapport med årsredovisning 2018

  till medarbetarna. Vi har också påbörjat ett arbete med processkartlägg- ning, där vi kommer att tydliggöra och analysera våra tvärfunktionella ... denna årsredovisning. Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande förhållanden

 • Hållbarhetsrapport med årsredovisning 2017

  energi ges möjlighet att leverera till fjärrvärmesystemet En kartläggning av möjliga spillvärmeleveranser genomfördes under 2015, men ... aktörer med värmeleveranspotential har identifierats sedan kartläggningen genomfördes. En utveckling av samarbetet med Stora Enso har

Hjälp

Klicka på länken "Klicka för att gå till e-diariet och söka efter handlingar" för att gå till e-diariet och söka efter handlingar. 

I Karlstads kommun har vi även ett e-diarium. Det vill säga ett diarium som du kan söka i på nätet. Här kan du söka information om handlingar som diarieförts i kommunens  nämnder och styrelser. Sökningen omfattar handlingar som registrerats i vårt ärendehanteringssystem. I E-diariet kan du dock bara söka på allmänna, offentliga handlingar. Sekretessbelagda handlingar samt arbetsmaterial finns därför inte tillgängligt för dig.

Klicka för att gå till e-diariet och söka efter handlingar. 

Hjälp

Du måste klicka på länken för att öppna förtroendemannaregistret i ett nytt fönster på grund av säkerhetsinställningarna i webbläsaren. Dagens webbläsare tillåter inte att skyddad innehåll blandas med oskyddat innehåll.