Gymnasiekatalogen 2022

Elevhälsan

Att trivas och må bra är viktigt för att kunna lära och prestera så bra som möjligt. Elevhälsoteamet arbetar förebyg­gande och följer elevernas hälsa, lärande och utveckling. Rektorn leder och fördelar arbetet inom elevhälsoteamet. Elevhälso­teamet har inte ansvar för behandlande insatser som till exempel samtalsbe­handling eller medicinering. Däremot samverkar vi med andra verksamheter utifrån elevens och vårdnadshavares behov och önskemål. I elevhälsoteamet ingår rektor, skolsköterska, skolläkare, skolkurator, studie­ och yrkesvägledare samt specialpedagog. På Tingvalla­gymnasiet har vi även tillgång till stöd­verksamhet med speciallärare.

Alla som arbetar i elevhälsoteamet ska ha ett respektfullt bemötande och bidra till en miljö där alla känner sig välkomna och inkluderade. Det innebär inte att möta alla lika. Vår ambition är att bemöta alla utifrån var och ens förut­sättningar. Vi arbetar för allas lika värde. Arbetet utgår från skollagen och FN:s konvention om barnets rättigheter.

Uppdaterad den