Trafik och gator

Gräva och borra i kommunal mark

Om du ska gräva eller borra i mark som ägs av kommunen måste du ansöka om tillstånd. Kommunen ställer också krav på hur arbetet ska planeras, utföras och slutföras. Dessa krav varierar med omfattningen på arbetet och platsens förutsättningar.

Kommunens mark förvaltas av teknik- och fastighetsförvaltningen, och delas i tre typer:

  • detaljplanelagd offentlig platsmark såsom gator, torg och parker
  • detaljplanelagd kvartersmark såsom kommunens markreserver och tomträtter
  • icke detaljplanelagd naturmark såsom jordbruksmark, skogsmark och sjöar

Vanliga gräv- och borrarbeten som utförs inom kommunen är underhåll och förnyelse av VA-, el-, tele- och fjärrvärmeledningar, förläggning av fiber, anordning för sommarvatten eller borrning för provtagning av olika slag.

Ansökan om att få gräva eller borra

Innan du börjar borra eller gräva ska du alltid lämna in en ansökan till kommunen och invänta tillstånd. Kommunen vill ha in ansökan om alla planerade arbeten, oavsett syfte eller omfattning. Det skapar förutsättningar för kommunen att samordna olika arbeten så att antalet ingrepp kan begränsas. Det är också viktigt för kommunen att kunna planera återställning av ytor.

Ansökan ska därför lämnas i god tid:

  • underhåll på befintlig ledning eller borrning: senast två veckor före byggstart
  • nyanläggning: senast sex veckor före byggstart
  • akut grävarbete (snabb åtgärd för att inte orsaka samhällsskada): i samband med utförande
  • mindre arbete (av så liten omfattning att omgivningen inte påverkas nämnvärt): i samband med utförande.

Lämna in ansökan (e-tjänst)

När arbetet är slutfört ska du meddela kommunen detta särskilt, eftersom detta datum ofta skiljer sig från det planerade som anges i ansökan.

Meddela avslutat arbete (e-tjänst)

Tillstånd eller nyttjanderätt

Ska arbetet ske på enbart offentlig platsmark ska du invänta beslut om tillstånd innan arbetet får starta (med undantag för akut alternativt mindre arbete). Tillståndet är kostnadsfritt, och handläggningstiden tio dagar.

Ska arbetet istället helt eller delvis utföras på kvartersmark eller utanför detaljplanelagt område blir du kontaktad när din ansökan inkommer. Du ska då teckna ett särskilt avtal om nyttjanderätt innan grävarbetet får starta. Kommunen tar i dessa fall ut en avgift för användande av marken. Handläggningstiden är fyra veckor.

Krav på utförandet

Kommunen har arbetat fram ett nytt regelverk: ”Anvisningar för att gräva och borra i kommunal mark”. Teknik- och fastighetsnämnden fattade beslut om anvisningarna den 15 april 2015, och de började gälla den 1 juli 2015. Där framgår bland annat vilka krav som ställs på skötsel och tillsyn av arbetsområdet, hur överskottsmaterial ska hanteras och hur djupt kabel ska förläggas. Den som har fått tillstånd att gräva i kommunal mark ansvarar också för att följa dessa anvisningar.

Anvisningar

Prislista

Du kan behöva andra tillstånd

Om grävarbetet ska utföras i gatumiljö och påverkar framkomligheten för trafikanter ska alltid en trafikanordningsplan lämnas in. Det kan du enkelt göra via vår e-tjänst.

Trafikanordningsplan e-tjänst

Här kan du läsa mer om trafikanordningsplan

Har du behov av att ställa upp exempelvis bod för förvaring, byggnadsställning eller container för avfall? Gäller det på en plats som är detaljplanelagd offentlig platsmark ska du söka tillstånd för markupplåtelse hos Polisen. Du kan ringa polisens tillståndsenhet på telefon 114 14 om du har frågor. Kommunen tar ut en avgift för uppställning på kommunal mark.

Söka tillstånd hos polisen

Kostnader och information om uppställning på kommunal mark

Det finns även en rad andra tillstånd som kan vara aktuella i olika fall, såsom exempelvis tillstånd för att ta ner träd, bygglov eller tillstånd att gräva i förorenad mark. Kontakta gärna teknik- och fastighetsförvaltningen för rådgivning.

Bygglov och andra lov

Förorenad mark

Tänk också på att du måste söka tillstånd hos samtliga markägare och ledningsägare som berörs av ditt arbete, informationen på denna sida gäller enbart kommunens mark.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den