Avgifter och regler för parkering

Allmänna lokala trafikregler

Utöver de trafikregler som finns i lagstiftningen har varje kommun möjlighet att besluta om lokala bestämmelser. Detta i form av lokala trafikföreskrifter. Förutom de föreskrifter som märks ut med vägmärke finns även ett antal generella bestämmelser som inte behöver märkas ut. Merparten av dessa allmänna föreskrifter gäller ofta parkering.

Alla lokala trafikföreskrifter tillkännages genom Svensk Författningssamling, (STFS) se länk nedan.

1 KAP. FÖRBUD MOT TRAFIK AV VISST SLAG  

1 § Fordonstrafik förbjuden
På av kommunen eller sammanslutning anlagda och särskilt markerade motionsspår för gång, löpning eller skidåkning får fordon inte föras om inte annat framgår av annan lokal trafikföreskrift.

2 § Undantag
Förbudet i 1 § gäller inte fordon som används vid anläggningens drift och underhåll.  

2 KAP. PARKERING, FÖRBUD ATT STANNA ELLER PARKERA

1 § Ordningsregler för all parkering
Inom avgränsat för allmänheten avsett parkeringsområde får fordon inte parkeras annat än på särskilt markerad uppställningsplats.

2 § Ordningsregler för avgiftsbelagd parkering
Vid parkering på parkeringsplats försedd med biljettautomat ska avgift erläggas enligt angiven taxa. Även SMS och telefonparkering får användas. Instruktioner på biljettautomat ska följas. Parkeringsbiljett (eller motsvarande) ska placeras framtill i fordonet med tidsangivelse väl synlig utifrån och lätt avläsbar.

3 § Bil med släpvagn
Bil med tillkopplad släpvagn får parkeras på markerad parkeringsplats under förutsättning att fordonskombinationen inte upptar mer än två parkeringsrutor. På avgiftsbelagda platser utgår avgift för båda platserna. För avgiftsbefriade fordon gäller att avgift inte behöver erläggas för tillkopplad släpvagn.

4 § Refug, mittskiljeremsa
På refug och mittskiljeremsa får fordon inte parkeras.

6 § Farligt gods
Fordon som transporterar gods enligt lagen om transport av farligt gods (2006:263) får inte parkeras på väg eller gata inom tättbebyggt område.

7 § Tunga fordon
Fordon med totalvikt över 3,5 ton får om annat inte föreskrivits, parkeras på väg eller gata inom tättbebyggt område under högst 2 timmar. Buss i beställningstrafik får dock under tiden kl. 18.00 till 09.00 parkeras utan hinder av denna föreskrift och utan hinder av bestämmelserna i 3 kap. 49 § 2 trafikförordningen (1998:1276).

8 § Tidsbegränsad parkering
Om inte annat föreskrivits får inom de tättbebyggda områdena Alster, Edsvalla, Karlstad, Lindfors, Molkom, Norsbron, Skattkärr, Skåre, Ulvsby, Vålberg och Väse fordon på gata, väg, parkeringsplats eller annan allmän plats parkeras under högst 24 timmar i följd vardagar utom dag före sön- och helgdag.

9 § Vändplats
På särskilt anordnad och med vägmärke utmärkt vändplats får fordon inte parkeras.

 

Mer information:

Svensk trafikföreskriftssamling

Trafikföreskrifter på webben

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den