Trafik och resor

Hållbart resande

En gul buss och en orange buss.

Bilen är vårt allra vanligaste transportmedel och för att kunna göra vårt resande mer miljövänligt måste vi forma och påverka trafiksystemen mer mot vad människor och miljön tål. Då läggs också grunden till en attraktivare stadsmiljö och ökad livskvalité i Karlstad.

En del av dagens biltrafik är onödig, till exempel korta arbetsresor som i högre grad kan ersättas av gång, cykel och kollektivtrafik.

Den nödvändiga biltrafiken måste anpassas för att bli mer hållbar och vårt bilberoende måste minska, vi måste börja använda mer alternativa färdmedel. Teknisk utveckling och alternativa, ickefossila bränslen är nödvändiga men inte tillräckliga åtgärder i transportsystemet.

Karlstads kommunfullmäktige har antagit två styrdokument, en strategisk plan och en trafikplan, som tydligt stödjer utvecklingen mot ökad livskvalitet, attraktivitet och hållbarhet. Det övergripande målet är att Karlstadsborna ska ha goda möjligheter till hållbara kommunikationer.

Här kan du läsa mer om  strategiska planen

Här kan du läsa mer om trafikplanen

Uppdaterad den