Trafik och resor

Hållbart resande

Bilen är vårt allra vanligaste transportmedel och för att kunna göra vårt resande mer miljövänligt måste vi forma och påverka trafiksystemen mer mot vad människor och miljön tål. Då läggs också grunden till en attraktivare stadsmiljö och ökad livskvalité i Karlstad.

I dagens transportsystem dominerar biltrafiken vilket innebär störningar av olika slag. Samtidigt står biltrafiken för ett stort antal positiva värden i människors liv. En del av dagens biltrafik är onödig, till exempel korta arbetsresor som i högre grad kan ersättas av gång, cykel och kollektivtrafik.

Den nödvändiga biltrafiken måste anpassas för att bli mer hållbar och vårt bilberoende måste minska, vi måste börja använda mer alternativa färdmedel. Teknisk utveckling och alternativa, ickefossila bränslen är nödvändiga men inte tillräckliga åtgärder i transportsystemet.

Karlstads kommunfullmäktige har antagit två styrdokument, en strategisk plan och en transportstrategi, som tydligt stödjer utvecklingen mot ökad livskvalitet, attraktivitet och hållbarhet. Det övergripande målet är att Karlstadsborna ska ha goda möjligheter till hållbara kommunikationer.

Till sidan om strategiska planen

Så blir du en mer klimatsmart bilist

  • Tomgångskörning orsakar onödiga utsläpp och kan ge hälsobesvär. Utsläppen blir extra stora under vintern eftersom motorn då ofta är kallare än vanligt. Därför gäller regeln om max en minuts tomgångskörning i Karlstad. Undvik tomgångskörning

Cykel i Karlstad

Karlstad är en av Sveriges bästa cykelkommuner. Läs mer om att cykla i Karlstad.

Kollektivtrafik

I ett hållbart resande är kollektivtrafiken en av de allra viktigaste byggstenarna. En väl utbyggd kollektivtrafik är en nödvändighet för att minska bilåkandet. Både Karlstadsbuss och Värmlandstrafik ökar resandet.

Hållbart resande i ett växande Värmland

Hållbart resande i ett växande Värmland är ett projekt som är uppdelat i tre delprojekt som fokuserar på tillväxt genom att skapa bättre möjligheter för hållbart resande inom regionen. Projektet ska bidra till fler och starkare företag, ökad livskvalitet och minskad miljöpåverkan genom att fler går, cyklar och åker kollektivt. Här kan du läsa mer om projektet Hållbart resande i ett växande Värmland.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den