Trafik och resor

Hållbart resande

En stadsbuss och cykelparkering

Bilen är vårt allra vanligaste transportmedel och för att kunna göra vårt resande mer miljövänligt måste vi forma och påverka trafiksystemen mer mot vad människor och miljön tål. Då läggs också grunden till en attraktivare stadsmiljö och ökad livskvalité i Karlstad.

I dagens transportsystem dominerar biltrafiken vilket innebär störningar av olika slag. Samtidigt står biltrafiken för ett stort antal positiva värden i människors liv. En del av dagens biltrafik är onödig, till exempel korta arbetsresor som i högre grad kan ersättas av gång, cykel och kollektivtrafik.

Den nödvändiga biltrafiken måste anpassas för att bli mer hållbar och vårt bilberoende måste minska, vi måste börja använda mer alternativa färdmedel. Teknisk utveckling och alternativa, ickefossila bränslen är nödvändiga men inte tillräckliga åtgärder i transportsystemet.

Karlstads kommunfullmäktige har antagit två styrdokument, en strategisk plan och en trafikplan, som tydligt stödjer utvecklingen mot ökad livskvalitet, attraktivitet och hållbarhet. Det övergripande målet är att Karlstadsborna ska ha goda möjligheter till hållbara kommunikationer.

Här kan du läsa mer om  strategiska planen

Här kan du läsa mer om trafikplanen

Hållbart resande i ett växande Värmland

Hållbart resande i ett växande Värmland är ett projekt som är uppdelat i tre delprojekt som fokuserar på tillväxt genom att skapa bättre möjligheter för hållbart resande inom regionen. Projektet ska bidra till fler och starkare företag, ökad livskvalitet och minskad miljöpåverkan genom att fler går, cyklar och åker kollektivt.

Här kan du läsa mer om projektet Hållbart resande i ett växande Värmland.

Uppdaterad den