Trafik och gator

Gatlampor och belysning

Karta som visar att Karlstad har många ljuspunkter, cirka 24 000 i hela kommunen.
I Karlstads kommun finns det närmare 24000 ljuspunkter. Bilden visar ljuspunkterna i Karlstads centrala delar.

I Karlstads kommun finns det närmare 24 000 ljuspunkter längs med gator, vägar, i parker och på torg. Här kan du läsa mer om hur kommunen jobbar med gatulampor och belysning och hur du gör en felanmälan om en gatlykta är trasig.

Ansvar för olika vägar

Kommunen ansvarar för väg- och parkbelysningen, viss konstbelysning inom planlagda områden och för en del belysning och lyktstolpar som är placerad utefter statliga och enskilda vägar.

Trafikverket ansvarar för belysning utmed riks- och länsvägar. Kompletteringar i befintligt belysningsnät sker med hänsyn till trafiksäkerhets- och trygghetsaspekter. Utanför planlagt område sätts belysning upp endast fört skolskjutsverksamhet. 

Begränsad livslängd

Lampor och ljuskällor har en begränsad livslängd. En gatulampa som tänds för att efter ett tag slockna är ofta ett tecken på att dess förbrukningstid är slut. Vi försöker därför, i förebyggande syfte, att byta ut ljuskällorna i ett visst område ungefär vart fjärde år. Där det är möjligt försöker vi även byta ut till mer energieffektiva armaturer och då i möjligaste mån till LED-belysning.

Så här felanmäler du trasig gatubelysning

Du kan felanmäla trasig belysning via webben, genom vår mobilapp "Mitt Karlstad", via mejl karlstadskommun@karlstad.se eller genom att ringa vårt kontaktcenter på telefonnummer 054-540 00 00.

Det här behöver vi veta

Berätta var problemet är, gärna gatuadress eller beskrivning av platsen, och vad felet gäller: exempelvis om lampan är släckt, hur många lampor det gäller och om de blinkar eller tänds och slocknar.

I vår e-tjänst kan du göra din felanmälan om trasig belysning

Så här hanteras felanmälningar på belysning

Hur felanmälningar hanteras varierar och beror på hur felen bedöms. Felavhjälpning sker normalt kl. 07.00-16.00.  Enstaka släckta lampor lagas eller byts ut i samband med planerad områdesöversyn, så kallad rondering. En sådan genomgång görs en gång per år. Övriga fel som inte är akuta försöker vi att hantera inom två veckor. Om det är fel på en ledning eller en armatur kan det ta längre tid. Längre tid kan det även ta under vissa tider på året, framförallt hösten, då det kommer in fler felanmälningar. 

Felavhjälpning mellan tillsynstillfällena prioriteras enligt följande:

Fel som åtgärdas i första hand

  • Fel som utgör fara för person- eller trafiksäkerheten samt egendom 
  • Omfattande lampbortfall (till exempel gruppfel eller funktionsoduglig belysningscentral samt fel på tändsystem)
  • Omfattande lampbortfall vid större hållplatser och knutpunkter för kollektivtrafiken

Fel som åtgärdas i andra hand

  • Släckt lampa vid övergångsställe, busshållplats, vändplan, gångtunnel, trappa eller korsning som är släckt
  • Hel gata som är släckt
  • Lampbortfall som påverkar trafiksäkerheten vid högt trafikbelastade korsningar eller vid korsande gång- och cykeltrafik
  • Punktbyte då tre eller fler lampor i rad inte lyser eller då hälften av lamporna på en gata eller trafikled inte lyser

Fel som åtgärdas i tredje hand

  • Punktbyte på bostadsgator då tre eller fler lampor i rad inte lyser eller då hälften av lamporna inte lyser
  • Punktbyte på gång- och cykelbanor då två eller fler lampor i rad inte lyser
  • Punktbyte på vändplatser då två eller fler lampor inte lyser

Belysningsprogram

Belysning, som gatlampor och lyktor, är viktigt. Därför har Karlstads kommun tagit fram ett belysningsprogram vars syfte är att förbättra, förstärka och göra kommunens belysning ännu bättre.

Här finns belysningsprogram för Karlstads kommun

Uppdaterad den