Cykling och cykelvägar

Cykelplanen visar riktningen för Karlstad som cykelstad

Vi har tagit fram en cykelplan som visar hur Karlstad ska utvecklas som cykelstad och som fastställer de principer som gäller när vi bygger cykelvägar.

På försommaren 2014 godkändes cykelplanen i våra tre tekniska nämnder. Förordet i planen förklarar bakgrunden till den:

”Fokuset och intresset kring cykeltrafik har ökat markant de senaste åren. Allt fler städer talar om vikten av att skapa mer balanserade transportsystem där större tonvikt i planeringen läggs vid resor som sker till fots, med cykel och med kollektivtrafik. Under många decennier har infrastrukturen till stor del utformats utifrån bilismens behov och krav. Men synen på cykeln har ändrats de senaste åren. Den tar nu i större utsträckning sin plats i transportsystemet och ses som ett eget transportslag. Nästan var femte resa i Karlstad sker med cykel vilket visar att den står för en betydande andel av transporterna.

För att ytterligare öka andelen cyklister krävs dock en mängd åtgärder där cyklisters behov och förutsättningar sätts i fokus. Det ökade intresset och de pengar som investerats på att bygga ut cykelvägnätet under senare år visar behovet av en samlad strategi, samordning och kvalitet på alla nivåer för att uppfylla ambitionen att göra Karlstad till en mer cykelattraktiv stad. Karlstads kommun har som målsättning att vara en av Sveriges fem bästa cykelkommuner. Teknik- och fastighetsnämnden har därför beslutat att ta fram denna cykelplan som är en fördjupning av Trafikplan Karlstad.”

Få fler att sadla om

Åtgärderna i cykelplanen är inte tidsatta, utan planen fungerar som ett underlag i planeringsarbetet. Bland åtgärderna finns bland annat att:

  • Skapa goda förutsättningar för cykling

Cykelplanen innehåller åtgärder som att skapa riktlinjer för cykelparkeringar, arbeta för att fler unga ska cykla till skolan, tänka mer på cykeltrafiken i planering av nya områden och nya byggnader, följa upp kommunens insatser, installera pumpar, sprida cykelkartor, förbättra informationen och organisera kampanjer för att öka cyklandet.

  • Använda det befintliga nätet effektivare

Vi kartlägger skicket på våra cykelvägar för att se vad vi behöver byta ut eller förbättra. För att få fler att cykla på vintern arbetar vi med snöröjning och halkbekämpning. Här ingår också att ta bort hinder och byta ut skyltar. Annat som höjer standarden är tydligare vägvisning, ny asfaltering och belysning.

  • Bygga om och bygga till

Vi kan förbättra det som redan finns på många sätt: breddning av cykelvägar, separering av gående och cyklister, nya cykelparkeringar och säkrare cykelpassager.

  • Bygga nytt

Nya cykelvägar behövs för att utöka cykelnätet inom tätorter och skapa sammanhängande cykelstråk mellan tätorter. Nya cykelvägar kan knyta ihop Karlstad med våra grannkommuner och nya cykelbroar gör Klarälven enklare att korsa.

Läs hela cykelplanen här: Cykelplan för Karlstads kommun - få fler att sadla om

Kartbilagor till cykelplanen

Uppdaterad den