Trafik och gator

Grävtillstånd för att gräva och borra i kommunens mark

Om du ska gräva eller borra i mark som ägs av kommunen måste du ansöka om grävtillstånd. Kommunen ställer krav på hur arbetet ska utföras. Om du kommer påverka trafiken, både gående, cyklister och bilar, så måste du ha en trafikanordningsplan (TA-plan).

Kostnad och vite från och med 1 november

Från och med 1 november 2019 tar kommunen ut en avgift på 1 500 kronor för varje ansökan och anmälan om grävning och borrning i kommunens mark som vi ger tillstånd för. Om du påbörjar ditt arbete utan att ha fått ditt tillstånd så kan vitesbelopp på 10 000 kronor tas ut. Tillståndet är giltigt i 2 månader från angivet startdatum. 

Även för trafikanordningsplaner (TA-plan) tar vi ut en avgift på 1500 kronor.

Fakturering

Fakturering sker månadsvis.

Taxor och avgifter

Här kan du läsa mer om taxor och avgifter

Gatuarbete i tätort

På SKRs webbplats kan du läsa handboken om arbete i tätort

Ansökan och anmälan om att få gräva eller borra

Innan du börjar borra eller gräva ska du som ledningsägare alltid göra en ansökan eller anmälan till kommunen och invänta tillstånd. Kommunen vill få in ansökningar för alla planerade arbeten, oavsett syfte eller omfattning.

Ansökan ska lämnas in senast fyra veckor innan start.

När arbetet är slutfört måste du som ledningsägare göra en slutanmälan. Ledningsägaren är ansvarig för att återställa till ursprungligt skick. Asfaltering beställs av kommunens avtalspart.

Om du har laddat hem eller skrivit ut dokumentet Anvisning gräva och borra i någon version så är inte denna giltig längre.

I vår e- tjänst kan du ansöka/anmäla om tillstånd för att gräva eller borra 

Slutanmälan för gräva eller borra gör du i vår e-tjänst

Tillstånd eller nyttjanderätt

Ska arbetet istället helt eller delvis utföras på kvartersmark eller naturmark. Då ska du teckna ett särskilt avtal om nyttjanderätt innan grävarbetet får starta. Kommunen tar i dessa fall ut en avgift för användande av marken. Handläggningstiden är fyra veckor. Kontakta teknik- och fastighetsförvaltningen för rådgivning.

TA-plan och andra tillstånd

Om grävarbetet ska utföras i gatumiljö och påverkar framkomligheten för trafikanter ska alltid en trafikanordningsplan, TA-plan, lämnas in. Det kan du enkelt göra via vår e-tjänst.

I vår e-tjänst kan du ansöka om tillstånd för trafikanordningsplan

Här kan du läsa mer om trafikanordningsplan

Har du behov av att ställa upp exempelvis bod för förvaring, byggnadsställning eller container för avfall? Gäller det på en plats som är allmän platsmark ska du söka tillstånd för markupplåtelse hos Polisen. Du kan ringa polisens tillståndsenhet på telefon 114 14 om du har frågor. Kommunen tar ut en avgift för uppställning på kommunal mark.

På polisens webbsida kan du ansöka om tillstånd

Läs mer om kostnader och information om uppställning på kommunal mark

Det finns flera olika tillstånd som du kan behöva beroende på vad du ska göra, såsom exempelvis tillstånd för att ta ner träd, bygglov, tillstånd att gräva i förorenad mark eller om du avser att gräva ner något så kontaktar du teknik- och fastighetsförvaltningen för rådgivning.

Tänk också på att du måste söka tillstånd hos samtliga markägare och ledningsägare som berörs av ditt arbete, informationen på denna sida gäller enbart kommunens mark.

Här kan du läsa mer om bygglov och andra lov

Här finns mer information om förorenad mark

Uppdaterad den