Miljöanpassad trafikplan

I takt med att en del gator i Tingvallastaden byggs om minskas dessutom ofta antalet parkeringsplatser på gatumark. Detta är en medveten och långsiktig strategi som följer den miljöanpassade trafikplan som tagits fram för Karlstad.

Genom färre parkeringsplatser kan gatumark istället upplåtas för andra ändamål än just parkering. Det kan t.ex. röra sig om ökat utrymme för gång- och cykeltrafik eller för fler uteserveringar.

Parkeringshus och andra parkeringsplatser på privat mark är ett bra alternativ när det är ont om parkeringsplatser på gatumark. En metod för att få fler bilister att se andra alternativ än att parkera på gatan är att det ska kosta mer att parkera på gatumark än i närliggande parkeringsområden eller i parkeringsgarage.

Uppdaterad den