Parkering

Parkeringsnorm

Med parkeringsnormen styr kommunen hur parkering för både bil och cykel ska lösas vid detaljplanering och bygglovspliktig om- och nybyggnad av till exempel bostäder, kontor och handel. Parkeringsnormen är uppdaterad december 2021.

Parkeringsnorm för bil

Ett mer hållbart transportsystem förutsätter minskat bilresande. Det är enklare att påverka användandet av bilen snarare än själva bilinnehavet. Därför är det viktig att hitta en bra balans där vi erbjuder tillräckligt med boendeparkering, dock kanske inte helt intill bostaden, men ändå inte mer än att de som faktiskt inte behöver bil kan tänka sig att välja bort den.

Arbetsplatsparkeringen kan planeras mer restriktivt då alternativen till arbetspendling med bil utvecklas och blir både bättre och fler. Då skapas förutsättningar för fler att låta bilen stå hemma under arbetstid och istället använda sig av mer hållbara alternativ för arbetspendling.

Parkeringsnorm för cykel

För att få en hållbar och trevlig stad att leva i krävs att fler väljer andra färdmedel än bilen. För att nå dit behöver stadens planering underlätta för de som väljer eller skulle kunna tänka sig att välja andra färdmedel än bil. Ett sätt är att se till att antalet cykelparkeringsplatser vid bostäder, arbetsplatser och verksamheter mm är tillräckligt. Det kan till viss del styras genom att ha en cykelparkeringsnorm som ska följas vid nyetableringar.

 

Parkeringsnorm, pdf

Bilaga, instruktion grön resplan

Grön resplan, ifylls av byggherre 

 

Uppdaterad den