Trafikregler och säkerhet

Transporttillstånd för tung, bred och lång transport

Om du har tung, bred eller lång transport som överstiger vikt- och/eller dimensioner som är tillåtna enligt trafikförordningen ska du ansöka om transporttillstånd.

Det är kommunen eller Trafikverkets regionkontor som utfärdar transporttillstånd när det gäller tunga, breda och långa transporter.

Om transporten berör flera kommuner ska ansökan skickas till Trafikverkets regionkontor i den region där transporten startar. Berör transporten enbart en kommun ska ansökan skickas till den kommunen. Du använder Trafikverksets blankett Ansökan om dispens och skickar den till teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se

Vikt-, bredd- och längdbestämmelser enligt trafikförordningen gäller på vägar som inte är enskilda, det vill säga, förenklat uttryckt alla gator i tätorter och allmänna vägar.

På övriga vägar, främst enskilda vägar på landsbygden, finns inga formella vikt-, bredd- eller längdbestämmelser. I stället avgör vägens ägare om det ska finnas några begränsningar i vikt eller dimensioner på de fordon som framförs på vägen.

Bestämmelser om fordons vikt och dimensioner finns i 4 kap trafikförordningen (1998:1276).

På Trafikverkets webbplats kan du läsa mer om transportdispens

Ansökan om dispens gör du på Trafikverkets webbplats

Uppdaterad den