Trafikstörningar och byggnationer

Gång- och cykelbana Sommarrovägen

En gång- och cykelbana längs Sommarrovägens östra sida, från Skogsstigen till anslutning med Rosenborgsgatan ska byggas under våren 2022. Sista etappen mellan Skogsstigen och nya bostadsområdet Södra Sommarro byggs 2023. 

Syftet är att förbättra för gående och cyklister, vilket vi bedömer bli särskilt angeläget när Södra Sommarro och Jakobsberg byggs ut. Att gång- och cykelbanan byggs nu beror på att Sommarrovägen också behöver asfalteras. 

I samband med gång- och cykelbanan kommer också hållplatserna Vallgatan och Landerivägen slås ihop till en hållplats och placeras där hållplats Landerivägen är idag. Hållplatsen kommer ha en enkelsidig avsmalning så att hastigheten också sänks på gatan. Hållplats Rosenborg kommer tas bort. Trottoaren på västra sidan behålls. Där gång- och cykelbanan korsar en gata, till exempel Oldevigsgatan görs åtgärder som ökar trafiksäkerheten för gående och cyklister som korsar gatan. På Oldevigsgatan kommer vi också passa på att byta tre belysningsstolpar och asfaltera om trottoaren på södra sidan. Parkering på Sommarrovägen kommer begränsas för att kunna garantera bussens framkomlighet och ha en fungerande drift och vinterväghållning.  

Arbetena planeras starta preliminärt v. 12 och vara klara i juni. Entreprenören NCC kommer att ha uppställningsyta i vändplanen vid Vallgatan. Det kommer vara begränsad framkomlighet under byggtiden, exakta avstängningar och eventuella omledningar skyltas på plats när det blir aktuellt. Kollektivtrafiken kommer påverkas. För mer information se https://karlstad.se/Karlstadsbuss/ 

Kontaktperson är kommunens byggledare Emma Lindström.

Uppdaterad den