Trafikstörningar och byggnationer

Skåre/Stodene - hastighetsåtgärder

Under 2021 kommer Karlstads kommun att göra ett antal åtgärder i Skåre och Stodene med syfte att sänka farten och göra det tryggare och säkrare att gå och cykla.

 

Bakgrunden till åtgärderna är arbetet med att genomföra kommunens hastighetsplan och projektet Min skolväg.

Skolelever har fått tycka till

Våren 2019 inventerades skolvägar i området tillsammans med elever på Skåreskolan och Stodeneskolan. Bland annat önskade eleverna ett nytt övergångsställe på Ilandavägen, gång-och  cykelbanan skulle separeras från kyrkans parkering och en ny gång- och cykelbana på Skolhusgatan, vilket är några av de saker som nu ska förverkligas under året. Även synpunkter från allmänhet, hastighetsmätningar, en analys av passager och gång- och cykelbanenätet ligger till grund för åtgärderna.

Hastighetsdämpande åtgärder

Ett antal hastighetsdämpande åtgärder kommer att genomföras i enlighet med kommunens hastighetsplan i hela Skåre och Stodene. Bostadsgator skyltas om till 30 km/h och större gator till 40 eller 60 km/h. Dillvägen, Kryddvägen och Ekrotsvägen är några av de vägar som kommer att åtgärdas under året.

Arbetet startar vecka 14

Arbetet påbörjas under vecka 14 och kommer att pågå under hela året. Det består av ett antal mindre snabbare jobb, vilket gör att projektet kommer att flytta på sig i takt med att områdena åtgärdas. 

Under maj månad kommer projektet att påbörja arbeten på Centrumvägen, ett arbete som beräknas ta omkring två månader. Framkomligheten kommer att påverkas under arbetets gång. Hur avstängningar och eventuella omledningar kommer se ut är inte klart i dagsläget, men kommer att skyltas på plats när det blir aktuellt.

Tidsplan

  • 3 - 21 maj bygger vi en gång- och cykelbana vid Skolhusvägen. Trafik leds om via Odalvägen.
  • 31 maj - 8 juni kommer vi att göra i ordning gångbana, cykelbana och väderskydd på busshållplats på Granitvägen. Granitvägen kommer vara öppen för trafik under arbetet men det kommer vara begränsad framkomlighet. Gång- och cykelbanan norr ut från Tömvägen kommer stängas av i samband med arbetet. Vid busshållplatsen kommer gående och cyklister att hänvisas över till andra sidan.
  • Måndag vecka 26 påbörjar vi arbetena på Centrumvägen. Där ska vi göra hastighetsdämpande åtgårder. Det blir två nya övergångsställen för enklare kunna korsa vägen på ett tryggt sätt. En hållplats ska tillgänglighetsanpassas.

Uppdaterad den