Trafikstörningar och byggnationer

Skutberget - renovering av Fintatorp

Skutberget- Fintatorp
Bilden visar huvudbyggnaden på Fintatorps gård.

Fintatorpet på Skutberget, med anor från 1600-talet renoveras under 2020-2022.

Gården består av tre byggnader, en huvudbyggnad och två lador, som idag står tomma. Renoveringen ska göras varsamt. Taket och fasaden ska bytas och stommen ska förstärkas. Renoveringen av ladorna pågår från maj till hösten 2020. Nästa år renoveras huvudbyggnaden och sedan ska även trädgården rustas upp och underhållas. 

Kulturminne

Alla byggnader inom fastigheten Fintatorp är listade i kommunens kulturmiljöprogram och klassas som särskilt värdefulla ur en kulturhistorisk synpunkt. En sakkunnig inom byggnadsvård har varit med och tagit fram planen för åtgärderna i samband med underhållet. Arbetet utförs av Karlstads byggnadsgille via entreprenören Rohm och co.

Omnämns 1568

Gården, som kallades Fintan, omnämns första gången i skrift 1568. Enligt lantmäterikartor från 1700- och 1800- talen kan man se att gården Fintatorp först bestod av två enheter som låg placerade intill varandra. Den ena gården flyttades under tidigt 1800-tal en bit norrut till sitt nuvarande läge, bortanför campingen på Skutberget.

Kommunens Kulturmiljöprogram

Läs mer om Karlstads kommuns kulturmiljöprogram.

Tidplan

Hela projektet ska genomföras 2020-2022.

 

Uppdaterad den