För evenemangsarrangörer

Hållbara evenemang

Karlstads kommun strävar efter att skapa ett mer hållbart samhälle. Vi vill vara en destination som tar ansvar för turismens ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan, nu och i framtiden.

Vi ser helst möten och evenemang som gör ett uttalat hållbarhetsarbete. Vi förväntar oss att du som arrangör jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor – att du kan redogöra för ditt nuläge och ditt förbättringsarbete.

Vi erbjuder också hjälp för att det ska bli ett riktigt bra och hållbart evenemang, till exempel genom checklistor och genom möten med Företagsservice. Tillsammans ser vi till att hållbarhetsperspektivet är självklart genom hela evenemangsprocessen.

En miljömässig hållbarhet

Karlstad har officiellt antagit arbetet med FN:s globala utvecklingsmål, Agenda 2030. Vi har flera övergripande mål som styr mot en hållbar utveckling och alla mål analyseras och följs upp årligen. Karlstads kommun och besöksnäringen rapporterar bland annat till Global Destination Sustainability Index

Här skiner Karlstad:

  • 97 procent av hotellen är miljöcertifierade.
  • 100 procent av Karlstads lokaltrafik drivs med förnybar energi.
  • I Karlstad är det nära till allt och det är lätt att promenera eller cykla mellan järnvägsstationen, hotellen och olika anläggningar.
  • Karlstad är en Fairtrade City.
  • Kranmärkt: Karlstad CCC, Samhällsbyggnadshuset och fyra förvaltningar inom Karlstads kommun är kranmärkta.
  • 2021 utsågs Karlstads kommun till landets tredje bästa miljökommun i kommunrakningen som görs av tidningen Aktuell Hållbarhet.

En miljömässig hållbarhet innebär att du som arrangör har med ett miljötänk i alla steg, från planering till genomförandet av ditt evenemang. Det kan handla om att hushålla med resurser, välja lokal och ekologisk mat, se över transporter och källsortering.

En ekonomisk hållbarhet

En ekonomisk hållbarhet handlar i stort om att organisera sig på ett smart sätt – att skapa tillväxt, utveckling, produktivitet samt positiva effekter på samhället i övrigt. Enkelt uttryckt handlar det om att långsiktigt hushålla med mänskliga och materiella resurser.

Vi ser gärna att evenemanget bidrar till förbättringar i samhället, både lokalt och globalt. Evenemanget ska gärna bidra till långsiktiga effekter och lämna ett positivt arv efter sig – ett så kallat ”legacy”. Därför är det viktigt att göra en utvärdering efter genomfört evenemang för att kunna dra slutsatser och ta med sig lärdomar framåt. 

En social hållbarhet

Vår verksamhet ska genomsyras av ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Karlstad ska vara en trygg kommun, fri från diskriminering, där tillgängligheten och möjligheten till delaktighet ska vara god. Vi vill att Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin kommun.

I Karlstad ska det finnas ett brett utbud av evenemang som speglar mångfalden bland Karlstadsborna och deras intressen. Representationen bland artister, publik, medarbetare och deltagare ska spegla jämställdhet och mångfald. Vi har nolltolerans mot rasism, diskriminering och trakasserier inför och under evenemang – det gäller för medarbetare, deltagare och besökare, samt kommunikation och marknadsföring.

Verktyg i hållbarhetsarbetet

Söker du efter stöd och verktyg för ditt evenemangs hållbarhetsarbete? Eller undrar du hur hållbart just ditt evenemang är? Spana gärna in:

Karlstads kommuns vägledning för ett mer hållbart evenemang.

Läs mer på verksamt.se om tips för hållbara, fysiska evenemang.

Läs mer på hållbartevenemang.se för information, digitala verktyg och Certifieringen hållbart evenemang.

Läs mer på hållbarhetsbarometern.nu som erbjuder en nulägesanalys för ett lyckat strategiskt hållbarhetsarbete.

Uppdaterad den