Stöd till barn- och ungdomsverksamhet

Grundstöd

Syftet med grundstödet är att ge föreningar en ekonomisk grund baserat på antalet medlemmar mellan 7–20 år i föreningen. För medlemmar med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns.

Vem kan få stöd?

Alla som har startat en förening och som uppfyller Karlstads kommuns kriterier för att bli stödberättigad förening ska söka grundstöd för att stå kvar som stödberättigad förening. Läs mer om vad det innebär att vara stödberättigad förening.

Kriterier

Stödet måste sökas årligen för att föreningen ska stå kvar som stödberättigad förening. Underlag för stödet är uppgifter från föregående verksamhetsår.

I samband med ansökan om grundstöd ska föreningen redovisa hur man arbetar förebyggande mot kränkning och diskriminering. Kultur- och fritidsförvaltningen väljer varje vår ut en förening som aktivt arbetar med att förebygga och motverka kränkningar och diskriminering för att skapa en trygg och välkomnande miljö. Föreningen premieras med
5 000 kronor i extra ekonomiskt stöd. Föreningen väljs ut efter kultur-och fritidsförvaltningens riktlinjer. Det som prioriteras är nytänkande och inspirerande arbetsformer, men även ett aktivt arbete med frågorna i den ordinarie verksamheten.

Belopp

Varje år tar kultur- och fritidsnämnden beslut om grundstödets storlek. För 2019 ger grundstödet 20 kronor per medlem för de första 50 medlemmarna, därefter ger det 10 kronor per medlem oavsett antal.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan om grundstöd görs digitalt via e-tjänst eller via särskild blankett och skickas in snarast efter genomfört årsmöte, dock senast den 1 december innevarande år.

Skulle föreningen inte ha någon inloggning, så kontakta någon av fritidskonsulenterna.. Det går också att fylla i och skicka in blanketten som du hittar nedan.

Till ansökan ska bifogas verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, en undertecknad revisionsberättelse samt redovisning av ett exempel på hur föreningen arbetar förebyggande mot kränkning och diskriminering. Inspiration till hur din förening kan jobba med detta hittar du i Trygghetsbanken.

Ansökningsblanketten för grundsstöd.

Tid för ansökan

Stödet söks snarast efter genomfört årsmöte, dock senast den 1 december innevarande år.

Uppdaterad den