Stöd till kulturverksamhet

Ekonomiskt stöd till barn- och ungdomskulturprojekt

Målet med stöd till barn- och ungdomskulturverksamhet är att alla barn och ungdomar som bor i Karlstads kommun ska få möjlighet att vara delaktiga i konst- och kulturlivet.

Vem kan få stöd?

Föreningar, studieförbund, förskolor, skolor, kommunala förvaltningar och kulturinstitutioner kan söka stödet.

Kriterier

  • Verksamheten ska ha ett tydligt kulturperspektiv
  • Verksamheten riktar sig till barn och ungdomar (0-20 år)
  • Barn och unga ska ha möjlighet att påverka form och innehåll
  • Arrangören ska kunna garantera att verksamheten är drogfri och trygg att delta i

Belopp

För skolor och förvaltningar, undantaget kultur- och fritidsförvaltningen, gäller att den egna finansieringen ska uppgå till minst 50 procent av projektets kostnader.

Vad ska ansökan innehålla?

I ansökan ska du bland annat informera om mål och syfte och beskriva projektet tillsammans med budget och en beskrivning hur projektet är inkluderade (det vill säga hur det når en bred målgrupp oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, religion, etnisk tillhörighet eller funktionsnedsättning).

Regler för stöd till barn- och ungdomskulturprojekt.

Ansökningsblanketten för stöd till barn- och ungdomskulturprojekt

Återrapportering

En återrapport ska lämnas in senast tre månader efter att projektet avslutats. I rapporten ska bland annat en utförlig budget finnas. Föreningen eller organisationen som beviljats stöd ska även ge två konkreta exempel på hur man aktivt motverkar kränkningar och diskriminering, antingen i projektet eller i föreningens ordinarie arbete/verksamhet.  Dessa två exempel är obligatoriska att rapportera för att få stöd av Karlstads kommun.

Återrapporteringsblankett stöd till barn- och ungdomskulturprojekt

Tid för ansökan

Du kan söka stödet löpande under året.

Ansökan skickas till
Karlstads kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
651 84 Karlstad

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den