Stöd till kulturverksamhet

Stöd till hembygds- och bygdegårdsföreningar

Stödet till hembygds- och bygdegårdsföreningar är framförallt ett samlingslokalstöd som är avsett att hålla byggnaderna i gott skick och tillgängliga för uthyrning. Samlingslokalen ska vara en lokal som är tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet eller någon liknande verksamhet.

Vem kan få stöd?

Hembygds- och bygdegårdsföreningar i Karlstads kommun kan få driftsstöd till sin verksamhet. De har också möjlighet att söka stöd till investeringar och projekt. 

Kriterier

Driftstödet

  • ett stöd till driften av byggnader och lokaler
  • inget samband med föreningens totalkostnader.
  • hänsyn tas till byggnadens/byggnadernas storlek, standard, skötsel och utnyttjandegrad
  • Det går inte att få stöd till kostnader för löner, räntor och amorteringar . 

Investeringsstöd

  • ett stöd till större investeringar och renoveringar där föreningen bör stå för en rimlig del av totalkostnaden.
  • hänsyn tas till föreningens ekonomiska situation och förutsättningar.

Särskilt stöd

  • kan ges till en speciell aktivitet, program eller projekt.

Belopp

Driftstöd

Generellt delas föreningarna in i två grupper som schablonmässigt ges ett lägre eller högre driftstöd. 2020 är det lägre 8 500 kronor och det högre 15 000 kronor. Stödet betalas ut i början av verksamhetsåret och bygger på föregående års redovisning.

Investeringsstöd och Särskilt stöd

Mellan 110 000 kronor och 120 000 kronor fördelas årligen. 75 procent av stödet betalas ut i början av det år som stödet avser. De resterande 25 procenten betalas ut när föreningen genomfört projektet och skickat in en rapport till kutlur- och fritidsförvaltningen.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan ska innehålla verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, resultat- och balansräkning föregående år. Du ska även bifoga bilaga med sökt summa och motivering.

Ansökningsblanketten för stöd till hembygds-/bygdegårdsförening

Bilaga till ansökningsblankett för stöd till hembygds-/bygdegårdsförening

Tid för ansökan

Ansökan om årsanslag ska normalt lämnas in senast 1 november året innan.

Ansökan skickas till
Karlstads kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
651 84 Karlstad

Uppdaterad den