Stöd till kulturverksamhet

Tillfälligt stöd och förlustgaranti

Föreningar som har tillfälliga projekt, arrangemang eller mindre investeringsbehov kan söka tillfälligt ekonomiskt stöd. Kulturarrangemanget ska ha ett värde för Karlstads kulturliv.

Vem kan få stöd?

Tillfälligt bidrag/stöd

Kulturföreningar med utåtriktad arrangemangsverksamhet kan söka tillfälligt ekonomiskt stöd. Även föreningar utan annat kommunalt stöd kan söka.

Förlustgaranti

Kulturförening som planerar ett kulturarrangemang kan söka förlustgaranti. Föreningen behöver inte ha ett kommunalt stöd i botten. Även kulturföreningar med kommunalt stöd som planerar ett kulturarrangemang som ligger utanför föreningens ordinarie verksamhet kan söka.

Företag, kommunala institutioner eller privatpersoner kan inte söka.

Kriterier

  • Arrangemanget ska vara ett offentligt kulturarrangemang som bedöms ha ett av värde för Karlstads kulturliv, äga rum i Karlstads kommun och annonseras i lokalpress eller genom affischering.

  • Karlstads kommun ger inte stöd till fester och firande av högtider.
  • Kulturföreningar som i grunden har ett större kommunalt stöd beviljas sällan extra stöd  om inte speciella skäl föreligger.
  • Om förlustgaranti beviljas ska ”med ekonomiskt stöd av Karlstads kommun” eller motsvarande finnas med i all information och marknadsföring av arrangemanget/programmet.

  • Alla projekt kan inte få stöd eftersom vår budget är begränsad. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer projektets konstnärliga kvalitet, planering, ekonomi med mera. Vi tar också hänsyn till mångfalden och balansen i kulturutbudet i Karlstads kommun.
  • Slutredovisning ska ha inkommit senast en månad efter programmet.

Belopp

Totalt fördelas cirka 100 000 kronor per år. Stödets storlek varierar men normalt ligger det mellan 2 000 och 5 000 kronor. Bedömningen görs från fall till fall med hänsyn till disponibla medel.

Vad ska ansökan innehålla?

Tillfälligt stöd

Det finns ingen särskild blankett för att söka tillfälligt stöd. 

  • Ansökan ska innehålla syfte, en beskrivning av arrangemanget och genomförandet, plats för genomförandet och hur arrangemanget ska marknadsföras.
  • Ansökan ska också innehålla en realistisk kalkyl med specificering av beräknade kostnader och intäkter. Om stöd även söks från annat håll ska detta anges i ansökan.

Förlustgaranti

  • Ansökan ska innehålla arrangör, medarrangör, projektbeskrivning, syfte, beskrivning av genomförandet, plats för genomförande, marknadsföring samt en specificerad budget. Särskild blankett finns.

Ansökan om förlustbidrag.doc

Tips när din förening tänker ordna ett arrangemang.

Tid för ansökan

Ansökan måste ha kommit int till kultur- och fritidsförvaltningen senast tio dagar före arrangemanget. Vi beviljar inte stöd i efterhand.

Slutredovisning och utbetalning av stöd

Tillfälligt stöd

Tillfälligt stöd betalas ut med 75 procent i förskott och resterande 25 procent efter inkommen redovisning. Redovisningen ska ske senast en månad efter arrangemanget. 

Förlustgarantin

Förlustgarantin betalas ut efter att en ekonomisk redovisning skickats in till kultur- och fritidsförvaltningen. Slutredovisningen ska ske senast en månad efter arrangemanget på särskild blankett. Om ingen slutredovisning skickats in blir förlustgarantin ogiltig. Om föreningen inte behöver utyttja förlustgarantin ska detta meddelas till kultur- och fritidsförvaltningen snarast. Utbetalning sker inte utan denna redovisning som visar den slutliga förlusten för arrangemanget.

Slutredovisning förlustbidrag.doc

Ansökan skickas till
Karlstads kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
651 84 Karlstad

Uppdaterad den