Bidrag och stöd

Pensionärsverksamhet

Lokala pensionärsföreningar kan få bidrag från kommunen både för att bedriva sin ordinarie verksamhet och för projektverksamhet. 15 procent av kommunens bidrag till pensionärsföreningar ska delas ut till projekt.

För att föreningen ska ha rätt till bidrag ska den vara ansluten till en riksorganisation och vara verksam inom nämndens verksamhetsområde. Föreningen ska bedriva kontinuerlig verksamhet och vara uppbyggd enligt demokratiska principer.

Den ska ha stadgeenligt vald styrelse och revisorer och hålla årsmöte där verksamhets-, kassa- och revisionsberättelserna godkänns. Föreningen ska aktivt verka för jämställdhet, mångfald och likabehandling i verksamheten samt aktivt skapa möjlighet till delaktighet och deltagande utifrån kriterierna i diskrimineringslagen

Sammanslutningar av föreningar och avdelningar inom samma riksorganisation och med gemensam kretsstyrelse eller motsvarande kan också ha rätt till bidrag.

Föreningar som inte har rätt till bidrag

  • Föreningar som får motsvarande bidrag från annan kommunal nämnd eller styrelse
  • Skolföreningar
  • Föreningar (organisationer) inom Svenska kyrkan, som får stöd av skattemedel från den kyrkliga kommunen
  • Föreningar vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen, till exempel fackföreningar
  • Riksorganisationer, länsorganisationer eller studieförbund

Kontakt

Monica Fredriksson
Telefon: 054-540 55 12
E-post: monica.fredriksson@karlstad.se

Uppdaterad den