Stöd till föreningar med särskild social inriktning

Stöd till föreningar med särskild social inriktning

Föreningar som har föreningsstöd från arbetsmarknads- och socialnämnden 2019.

Integrations- och flyktingfrågor

Tingvallakyrkans församling

Kontaktperson

Jovita Sosa. Telefon: 054-224 44 83. E-post: jovita@kyrkanicentrum.se

Målgrupp

Personer som står långt från arbetsmarknaden med bristande kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället, samt personer som inte är berättigade till SFI (exempelvis asylsökande). Stödjer nyanlända i alla åldrar.

Verksamhet

• Bedriver internationell vängrupp med syftet att förbättra deltagarnas språkkunskaper och sociala förmåga, samt förmåga att ta sig fram i det svenska samhället genom samhällsinformation.

• Samhällsinformationen består av information av jämställdhet, religionsfrihet, det svenska rättssystemet, individens rättigheter och skyldigheter.

• Handarbetsgrupp för målgruppen.

• I övrigt finns bland annat musikkår, samtalsgrupper, barn- och ungdomsverksamhet, öppen förskola.

Selmagruppen

Kontaktperson

Nazanin Amin. Telefon: 070-798 20 78. E-post: info@selmagruppen.se

Målgrupp

Kvinnor från olika länder och som bor i Karlstads kommun.

Verksamhet

• Samhällsorientering genom att medlemmarna skall få göra studiebesök, t.ex. Karlstad Innovation Park för att träffa olika företagare samt åka till Sveriges riksdag i Stockholm. Få information av Värmlandskooperativen, Värmlands tingsrätt, Polis, Räddningstjänsten, demokrati, föräldraskap, mänskliga rättigheter.

• Har matlagning, sykurs och städning.

• Fysisk träning genom simundervisning och cykelundervisning med medlemmarna. Samverkan med Friskvården i Värmland.

• Sociala aktiviteter genom till exempel hantverk, firande av högtider, värdegrundsövningar samt andra kulturella aktiviteter.

Equmeniakyrkan Kronoparken

Kontaktperson

Gunrud Lind. Telefon: 054-14 19 20. e-post: gunrudlind@hotmail.com

Målgrupp

Agabi- Kvinnor och män i Karlstad som saknar svenska språkkunskaper och kunskaper om det svenska samhället.

Clara Sol- Invandrarkvinnor.

Scout- Barn och vuxna.

Verksamhet

• Agabi - Förbättrade språk-och samhällskunskaper för ökad integration, och ett aktivt deltagande i det svenska samhället. 

• Clara Sol – skapa gemenskap över alla etniska, kulturella, religiösa och åldersgränser. Språkträning, gränsöverskridande utbyte av kulturella hantverkstraditioner. 

• Scout - Lära ut om naturen, scoutings bakgrund och värderingar där demokrati, ansvar för sig själv och andra, samt kamratskap är grundstenar. Equmeniascout och därigenom en del av Scouterna i Sverige.

Barn-, ungdoms- och familjevård

Föräldrastödet i Värmland

Kontaktperson

Linda Häggqvist. Telefon: 070-313 29 33. E-post: linda@foraldrastodet.se

Målgrupp

Alla föräldrar i Karlstads kommun.

Verksamhet

Ett universellt förebyggande föräldrastöd. Alla föräldrar ska få möjlighet till information, stöd och utbildning för att stärka sitt föräldraskap. Att sätta fokus på det sociala och känslomässiga behovet under graviditet, förlossning och i föräldrarollen. 

Att skapa bra förutsättningar för en trygg och stabil föräldraroll på lika villkor för alla föräldrar. 

Att skapa större chanser till ökad folkhälsa.

• Aktivt föräldraskap: minst 6 kurser för föräldrar med barn i olika åldersintervall.

• Jämlikt föräldraskap: kurser på olika språk.

• Doula-uppdrag: (ger stöd före, under och efter förlossning) 

• Baby Bok Café.

Rädda Barnen Karlstad/Hammarö

Kontaktperson

Gun Partanen. Telefon: 070-576 67 11. E-post: gun.partanen@gmail.com

Målgrupp

Svenskfödda, nyanlända barn och familjer boende i Karlstad/Hammarö.

Verksamhet

Ge nyanlända barn 0-18 år ett gott mottagande där barn upplever en trygg, säker och värdig ankomst. Att våld mot barn ska minska. Öka människors förståelse för barn och barn på flykt. Öka människors kunskap om barnkonventionen.

• Dela ut kassar/ryggsäckar till nyanlända barn med leksaker, skolmaterial i samverkan med ASF, AUF och Mottagningsenheten. 

• Driva opinionsarbete för barnkonventionen och barn på flykt.

• Dela ut foldrar som “stopp! min kropp!” och “nätsmart”.

• Läxhjälp för flyktingbarn.

• Anordna föreläsningar: kulturkrockar, “Hur vanligt är det att som barn vara utsatt för våld?” och “Hur påverkas barn av våldsutsatthet.” 

• Det stora barnkalaset.

Socialpsykiatri

RSMH Kalstasola

Kontaktperson

Karl-Peter Johansson. Telefon: 070-631 77 88. e-post: info@rsmhkalstasola.se

Målgrupp

Människor i Karlstads kommun med psykisk ohälsa.

Verksamhet

Att bryta isolering och ensamhet, vända passivitet till aktivitet, skapa delaktighet och ansvar, ge människor möjlighet att växa.

• Kamratstödjande verksamhet för medlemmar som exempelvis luncher, biobesök, utflykter med mera för att bryta isolering och stärka självförtroendet hos individen.

• Anordnar cirkelverksamhet i kommunikation, pyssel, historia med mera.

• Tar emot praktikanter.

• Samverkar med andra föreningar bland annat Scouterna.

RSMH Skogsstjärnan

Kontakt

E-post: rsmhkarlstad@gmail.com

Målgrupp

• Personer i Karlstads kommun med psykisk ohälsa.

• Unga vuxna åldersgrupp 18–30 år, för att undvika skadliga sociala situationer och att individerna kan växa i sin egen takt.

• Föreningen vill också påbörja arbete för att hjälpa människor med en annan etnisk bakgrund så som ensamkommande barn och nyanlända för att de ska integreras i det svenska samhället.

Verksamhet

Föreningen är i uppstartsfasen och har sökt medel för att komma igång. De har planer på trivselkvällar, medlemsmöten, uppsökande verksamhet, som att besöka medlemmar som har svårt att ta sig till föreningen. Hjälpa till med bemanning på Förgätmigej.

EBL-skolan

Kontaktperson

Eva Lövåker. Telefon: 054-101 258. E-post: info@ebl-skolan.se

Målgrupp

Personer med psykisk ohälsa/utanförskap i Karlstad.

 

Verksamhet

Fokus ligger på att träna kognitiva, sociala och hälsofrämjande färdigheter som ett led till ökad självtillit och ett sundare liv samt finna strategier för att leva ett självständigt liv. Till exempel bryta sin isolering, aktivt delta i samhällslivet, känna och ingå i ett socialt sammanhang, leva ett mer självständigt liv samt öka möjligheterna till att fortsätta studier och/eller egen försörjning.

• Ledarledd kursverksamhet och aktiviteter för att ge möjlighet till ett bättre liv för människor med psykisk ohälsa/utanförskap. En kurs pågår vanligtvis 8-10 veckor. Ett kurstillfälle är 2x40 minuter med 20 minuter gemensamt fika mellan passen. Alla som deltar i en kurs har varit på ett studiebesök så att de vet hur lokalen ser ut och vet vilka som jobbar i verksamheten.

FPS-föreningen för psykiatriskt samarbete

Kontaktperson

Hans Erik Karlsson. Telefon: 070-653 50 76. E-post: hanserik.ka@telia.com

Målgrupp

Anhöriga/närstående till personer med psykisk funktionsnedsättning samt själverfarna.

Verksamhet

Genom föreningen som mötesplats utbyta erfarenheter och stödja erfarenheter. Bland annat:

• medlemsmöten med föreläsningar eller aktiviteter som skapar möjligheter till återhämtning.

• Representerad som samverkanspartner i olika sammanhang tex centrala områdesgruppen för Personligt Ombud, Landstinget, Karlstads kommun, (H)järnkoll Värmland, Handikappföreningarna Karlstad för att kunna framföra medlemmarnas åsikter och önskemål.

• Bemannar Förgätmigej, brukare/anhörigföreningarnas rum i nya psykiatrihuset,

• samverkar med andra intresseorganisationer.

Missbruks- och beroendevård

Fria sällskapet länkarna

Kontaktperson

Lars Boman. Telefon: 054- 217 091. E-post: frialankarna@telia.com

Målgrupp

 Personer med missbruk/blandmissbruk i Karlstads kommun.

Verksamhet

Jobbar kontinuerligt med motiverande arbete. Skapa social gemenskap, nykter samvaro vid storhelger och utflykter sommartid.

• Genomför olika former av aktiviteter, lokal öppen varje dag året om.

• Åker och besöker andra möten på andra orter.

• Medlemsmöten en gång per månad.

• Punkt- och uppladdningsmöten varje vecka.

• Finns möjlighet att bo i fastigheten när de varit på behandling. Har fem platser. 

IOGT-NTO Kamratstöd Vårdkedjan

Kontaktperson

Monica Ståhl. Telefon: 073-143 03 35. E-post: varmland@iogt.se

Målgrupp

Personer med alkohol/drogproblematik i Karlstads kommun.

Verksamhet

Innehållet skapas utifrån målgruppens önskemål och behov och varierar därefter.

• Förenings- och fritidsverksamhet, socialt arbete/kamratstöd.

• Friskvårdsverksamhet med olika innehåll och utflykter.

Övrig verksamhet

Karlstadsjuristerna

Kontakt

E-post: info@karlstadsjuristerna.se

Målgrupp

Karlstadsjuristerna nekar inte någon person stöd, men främst individer i en utsatt social situation i Karlstads kommun.

Verksamhet

Karlstadsjuristerna ger kostnadsfri rådgivning i juridiska frågor. Det är två juridikstudenter vid en rådgivning. Vid första mötet informeras det om att man endast ger rådgivning och att det är studenter som står för denna. Rådgivning ges på onsdagar vid drop in. Första mötet intas information i ärendet och sedan återkommer man med svar/råd i ärendet. Hur återkopplingen sker görs upp i första mötet.

Karlstads kyrkliga stadsmission

Kontakperson

Marie Björklind. Telefon: 070-967 12 47. E-post: marie.bjorklind@karlstadskyrkligastadsmission.se

Målgrupp

Människor som befinner sig i svåra och utsatta livssituationer och som hotas av att bli utslagna i samhället.

Verksamhet

• Öppet 8-13 vardagar. November-maj har man som intention att även ha öppet på helger 

• Arbetar med förebyggande social verksamhet och genom direkt hjälp till utsatt människor.

• Temafester:  lucia, födelsedag, vår, höst, alla hjärtans dag med mera.

• Verksamheter som; gör din röst hörd, må bra veckor, mansgrupper, kvinnogrupper, utflykter, samtalsgrupper med mera allt utifrån önskemål.

• På caféet serveras frukost, lunch och fika för en symbolisk summa.

• Möjligheter till klädombyte, att få sköta sin personliga hygien.

• Hjälp vid kontakt med myndigheter.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den