Social verksamhet

IOP- idéburet offentligt partnerskap

Arbetsmarknads- och socialnämnden tillämpar Idéburet offentligt partnerskap (IOP) som samarbetsformat när det gäller föreningar och ideella organisationer i Karlstads kommun som utför tjänster och verksamhet inom nämndens ansvarsområde.

Nämnden ansvarar för kommunens lokala arbetsmarknadspolitik, för mottagande av nyanlända och ensamkommande flyktingbarn samt individ- och familjeomsorg. Det handlar bland annat om stöd till barn och unga, stöd vid missbruk och beroende, försörjningsstöd och socialpsykiatri.  Fem föreningar har tecknat IOP-avtal med nämnden i dagsläget.

IOP är ett samarbetsformat i form av ett särskilt tjänsteavtal mellan den idéburna organisationen och arbetsmarknads- och socialnämnden. Nämnden ska arbeta för att skapa tydliga förutsättningar och strukturer för dialog och samverkan mellan parterna, ska synliggöra och stärka den idéburna organisationen som självständiga och oberoende roll som opinionsbildare och som röstbärare samt utveckla möjligheter för de idéburna organisationerna att utgöra en viktig aktör inom välfärdsutvecklingen.

Riktlinjer IOP-idéburet offentligt partnerskap

Hela människan RIA

Hela människan RIA är en ideell förening som driver socialt arbete på kristen grund. Huvudmannaskapet är de kristna församlingarna i Karlstad, både svenska kyrkan och frikyrkan. Målsättningen är att minska drogberoendet i Karlstad och höja livskvaliteten för människor. Föreningens öppna verksamhet vänder sig i första hand till människor med social problematik. Erbjuder en öppen plats för människor i en utsatt livssituation och utanförskap i samhället. Verksamheten riktar sig i första hand till människor med missbruksproblem, hemlöshet och kriminell livsstil. Erbjuder en mötesplats för enskilt stöd och gemenskap samt verkar för att människor ska bryta en destruktiv livsstil.

  • Kontakt med sjukvård och tandvård  
  • besök av kyrkorna  
  • AA-möten  
  • musikcafé 
  • kvällsverksamhet, olika aktiviteter.

Kontakt

Telefon: 054-21 07 25. E-post: ria.karlstad@helamanniskan.se

Hemsida: www.helamanniskan.se

Alla Kvinnors Hus

Arbetar för att kvinnor och barn som blivit utsatta för våld och övergrepp ska bli väl omhändertagna, bli sedda och få bästa möjliga skydd, stöd och hjälp.

Om du är utsatt för hot, misshandel (psykisk, fysisk, sexuell eller ekonomisk) och behöver stöd och någon att tala med. 

Om du snabbt behöver ett skyddat boende.

Självhjälpsgrupper för dig som varit utsatt.

Du kan vara anonym om du vill, Alla kvinnors hus har tystnadslöfte och är inte knutna till någon myndighet. 

Kontakt

Telefon: 054-18 30 34. E-post: akh.karlstad@roks.se

Hemsida: www.karlstadskvinnojour.se

BUFFF

Bufff är en barnrättsorganisation som arbetar med stöd till barn och ungdom med förälder eller familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård. Verksamheten grundar sig i konventionen om barnets rättigheter och bedrivs ur ett barnperspektiv.

Bufff arbetar för att förbättra villkoren och ge stöd till barn. När en familjemedlem är eller blir frihetsberövad kan hela familjen behöva stöd. Bufff finns för alla familjemedlemmar genom stödsamtal och rådgivning eller gemensamma aktiviteter. Bufff har också en stödtelefon 020–200 330. Hit kan barn, ungdomar, anhöriga och/eller professionella ringa för att få råd, det är kostnadsfritt och du kan vara anonym.

Kontakt

Telefon: 054-15 00 05. Stödtelefon: 020-200 330. E-post: varmland@bufff.nu

Hemsida: http://bufff.nu/

Internationella Qvinnoföreningen

Föreningen är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation. Föreningen arbetar med att via olika aktiviteter och möten stärka gemenskapen mellan kvinnor. Man kan genom detta öka förståelsen mellan olika nationaliteter och kulturer. I den dagliga verksamheten arbetar man med att underlätta för invandrade kvinnor att kunna känna sig trygga, välkomna och delaktiga i det svenska samhället. Internationella Qvinnoföreningen driver Café Iris med restaurang och café samt second hand.

Kontakt

Telefon: 054-15 38 38. E-post: info@iqf-karlstad.se

IOGT-NTO Trossen

Föreningens arbetar och tillhandahåller boende och sviktplatser för personer med alkohol/drogproblematik i Karlstads kommun.

Sviktplats: den enskilde individen ska ha möjlighet att tillnyktra från alkohol alternativt att det sker en reducering av drog-påverkan under ändamålsenliga former.

Boende: verksamheten bygger på placeringar i boendet utifrån beslut fattade enligt socialtjänstlagen.

Innehållet i verksamheten utgår från individens egen önskan om förändring. Social omvårdnad med omsorg med dygnet runt-bemanning, olika former av sysselsättning utifrån individens egen förmåga såsom att sköta sitt rum, byta sängkläder, skapa en struktur i sitt liv etc. 

Kontakt

Telefon: 070-665 52 38. E-post: annagrj@telia.com

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den