Bidrag och stöd

Stöd till spontanidrott

Karlstads kommuns stöd till spontanidrott syftar till att öka möjligheterna för Karlstadsborna att utöva olika typer av spontanidrott på egen hand.

Stöd beviljas till projekt, enklare installationer eller flyttbar utrustning som kan bidra till ökat spontant idrottande i den offentliga miljön. Ett grundkriterium är att allmänheten alltid har kostnadsfri tillgång till objektet. Med spontanidrott menas fysiska aktiviteter som sker utanför föreningsidrotten utan officiell organisatör. Spontanidrott kan handla om lek, tävling eller motion.

Byggnation av idrottsanläggningar, asfaltering av ytor och anläggande av fast utrustning hanteras som regel inte inom spontanidrottsstödet. Har du en sådan idé så kan du i stället lämna ett e-förslag.

Vem kan få stöd?

Stödet kan sökas av alla, såväl privatpersoner som föreningar, inom Karlstads kommun.

Kriterier

Objektet ska:

  • bidra till god hälsa genom fysisk, psykisk och social aktivitet,
  • vara öppet för alla, alltid, och får inte bokas eller abonneras,
  •  vara kostnadsfritt för användare,
  •  vara placerat på platser där det inte uppfattas som störande för omgivningen.

Vid ansökan görs alltid en bedömning av handläggare om ansökan faller inom ramen för spontanidrott eller inte.

Belopp

Det finns inget maxbelopp för ansökt summa men spontanidrottsstödet är avsett för investeringar av mindre omfattning.

Vad ska ansökan innehålla

  •  Information om vilken typ av projekt/objekt ansökan avser,
  •  Information om platsen där projektet/objektet skall placeras,
  •  Beskrivning av syftet med projektet/objektet.

Ansökan kan komma att behöva kompletteras med ytterligare handlingar om handläggare bedömer det som nödvändigt för beslut.

Sökande av spontanidrottsstöd ska vara beredd att förbinda sig till skötsel och tillsyn av objektet genom avtal med kommunen. Läs riktlinjerna för stödet genom att klicka i rutan till höger.

Ansökan

Handläggningstiden är vanligtvis cirka två månader. På grund av covid-19 är handläggningtiden längre och det kan ta mer än två månader att få ett beslut. Ansökan görs genom e-tjänst:

E-tjänst för ansökan om stöd till spontanidrott

Uppdaterad den