Verksamhet för personer med funktionsnedsättningar

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget är till för att underlätta finansieringen av föreningar för personer med funktionsnedsättningars ordinarie verksamhet.

Bidragets storlek grundar sig på antalet medlemmar i senaste årsredovisningen. Med medlem menas den som vid senast avslutat verksamhetsår var registrerad som medlem och boende i Karlstad samt har betalat medlemsavgift, dock lägst 100 kronor/år.

Bidraget gäller för det år det utbetalas men grundar sig på uppgifter för föregående verksamhetsår.

Ansökan om verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag söks årligen, på förhand för nästkommande år och ska vara oss till handa senast den 1 november, exempel:

Skickar du in en ansökan som är oss till handa den 6 september 2020 ansöker du om bidrag för nästkommande år, alltså 2021.

Det finns två sätt att ansöka om verksamhetsbidrag - e-tjänst eller post.

Ansökningshandlingarna ska bestå av

  • Ansökan
  • Verksamhetsberättelse
  • Resultat- och balansräkning
  • Revisionsberättelse
  • Verksamhetsplan och budget för innevarande år.

Då en förening består av flera sektioner är det huvudföreningen som ska ansöka om bidraget. En förening som är organiserad i kretsar och avdelningar ska söka bidrag via sin krets eller sin avdelning.

Ansök via e-tjänst

För att ansöka via vår e-tjänst så fyller du i dina uppgifter direkt på hemsidan. Vid ansökan via e-tjänst måste hela ansökan fyllas i samtidigt eftersom uppgifterna i din ansökan inte sparas. Du kan välja att bifoga alla handlingar i e-tjänsten eller skicka dem separat via post.

Ansök om verksamhetsbidrag via e-tjänst

Ansök via post

För att ansöka om verksamhetsbidrag via post så fyller du i blanketten - Ansökan om verksamhetsbidrag och skickar den tillsammans med de andra ansökningshandlingarna till oss.

Blankett - Ansökan Verksamhetsbidrag.pdf

Postadress
Karlstads kommun

Vård- och omsorgsförvaltningen
651 84 KARLSTAD

Uppdaterad den