Föreningsliv, stöd och stipendier

Hur du bildar en förening

Funderar du på att starta en förening? Här kan du läsa om vad som är viktigt att tänka på i samband med bildandet av en förening, men också hur och med vad kommunen kan stötta.

Bilda förening

 • Samla ett antal personer med ett gemensamt intresse.
 • Besluta om föreningens verksamhet och skriv förslag till stadgar. Läs mer om och se förslag på vad stadgarna bör innehålla.  
 • Håll ett möte där ni bildar föreningen, så kallat konstituerande möte.
 • Skriv ett protokoll som innehåller beslut om:
 1. Att bilda föreningen
 2. Anta förslag om stadgar
 3. Utse styrelsens medlemmar – ordförande, sekreterare och kassör.
 4. Medlemsavgift
 5. Namnunderskrifter från ordföranden, sekreterare och justeringsmän.

Läs mer om idrottsföreningar på Riksidrottsförbundets webbplats

Juridiska krav på föreningar

De juridiska krav som allmänt gäller för en förening är bland annat att den ska:

 1. Ha stadgar som talar om vad föreningen vill och hur den är organiserad
 2. Ha en styrelse
 3. Hålla årsmöte som granskar styrelsens verksamhet, väljer ny styrelse och fastställer eventuell medlemsavgift
 4. Ha revisorer som granskar verksamheten inför varje årsmöte
 5. Protokollföra alla beslut som fattas i styrelsen och på årsmötet
 6. Ha medlemmar.
 7. Ska föreningen ingå avtal, skaffa bankkonton eller organisationsnummer kommer föreningen även behöva ha en firmatecknare, läs mer om firmatecknare nedan.

Ekonomiskt ansvar för styrelsen

Styrelsens medlemmar har det yttersta ansvaret, vilket kan leda till personligt ekonomiskt ansvar. Se till att ni har pengar att betala med eller vet hur ni ska täcka eventuellt underskott innan ni beslutar om ett större arrangemang, inköp eller annat. Därför är det viktigt att ha ordning och reda på föreningens ekonomi.

Föreningens firmatecknare

Normalt brukar ordföranden och kassören vara de som tecknar föreningen, det vill säga företräder föreningen utåt och som ansvarar för de åtaganden som föreningen gör. Ett exempel är att skriva hyreskontrakt och ta ut pengar från föreningens konto. Vilka som är firmatecknare beslutas vid första konstituerande mötet efter årsmötet.

Krav från Karlstads kommun – ekonomiskt stöd

En förening som vill söka ekonomiskt stöd av Karlstads kommun behöver uppfylla vissa krav. Dessa krav skiljer sig beroende på inriktningen av föreningens verksamhet.

Läs mer om vilka krav som ställs under respektive inriktning. Eller kontakta någon av kontaktpersonerna.

Utbildning i föreningslära

Från och med den 1 januari 2017 är det obligatoriskt för alla föreningar som blir registrerade som stödberättigade av kultur-och fritidsförvaltningen inom Karlstads kommun att inom ett år gå en grundläggande utbildning i föreningslära. Utbildningen, som sker vid ett tillfälle och är tre timmar lång, syftar till att ge grundläggande föreningskunskaper.

Mer om utbildningen i föreningslära hittar du här

Uppdaterad den