Bilda förening

Rekommendation av innehåll i en ideell förenings stadgar

En ideell förening ska ha stadgar som reglerar föreningens verksamhet. Dessa är viktiga både för medlemmarna som behöver veta vilka förutsättningar som gäller i föreningen och för styrelsen eftersom stadgarna reglerar vad styrelsen har rätt att bestämma. Speciellt viktiga blir de om det uppstår en konflikt. Se därför alltid till att hålla stadgarna aktuella och att alla i föreningen känner till dem.

För de flesta föreningar är det vanligt med tre grundläggande funktioner:

 • den beslutande funktionen (årsmötet)
 • den verkställande funktionen (styrelsen)
 • den kontrollerande funktionen (revisorerna).

Stadgarna bör därför innehålla regler för dessa funktioner.

 • Föreningens namn
 • Föreningens ändamål (vad är den till för?)
 • Styrelsens sammansättning
 • Verksamhetsåret, när börjar och slutar det? (Det brukar vara enklast med1/1-31/12)
 • Hur blir man medlem, hur går man ur och regler för uteslutning av en medlem?
 • Medlemsavgiften, när och hur beslutas den?
 • När ska årsmötet genomföras, hur ser dagordningen ut och hur ska kallelse ske?
  • Rättigheter på styrelsemötet och beslutsfattande, hur lämnas yttranden och förslag och vem har rösträtt?
  • Eventuellt extra årsmöte, hur sammankallas det?
  • Hur stor ska styrelsen vara och för hur lång tid ledamöterna ska väljas ? (udda antal ledamöter rekommenderas).
  • Vilken roll är ansvarig för firmateckningen, kan firman tecknas av en eller två i föreningen?
  • Utse en valberedning
  • Hur många revisorer ska föreningen ha och ska någon vara auktoriserad?
 • Hur kan stadgarna ändras?
 • Hur lägger man ner föreningen och vem tar hand om eventuella tillgångar?(vanligtvis brukar man betala av eventuella skulder och resterande skänks till förbund eller välgörande ändamål).

Ta gärna hjälp av andra föreningar, studieförbund, riksidrottsförbundet, riksorganisationer inom din förenings område eller andra organisationer när ni ska skriva era stadgar. I den här länken  kan du också hitta mer insiration och kunskap om att skriva stadgar.

Uppdaterad den