Regler för utställningar i Bibliotekshuset

Regler för utställningar i Bibliotekshuset

En inglasad vägg med tavlor.

Det är viktigt att du tar del av gällande regler för att ställa ut i Bibliotekshuset innan du gör din ansökan.

Regler för utställningar i Bibliotekshuset

  1. Utställaren förbinder sig att följa gällande bestämmelser beträffande utställningar och utställningsutrymmen samt de muntliga och skriftliga instruktioner som ges av kultur- och fritidsförvaltningens personal. Utställaren påtar sig det fulla juridiska ansvaret för utställningens innehåll och utförande.
  2. Utställningsutrymmet lånas ut till privatpersoner efter uppvisande av verk. Föreningar, institutioner eller andra sammanslutningar prioriteras. Utrymmet får inte användas i kommersiella sammanhang och allmänheten ska ha tillträde.
  3. Kultur- och fritidsförvaltningen står inte för några ekonomiska kostnader i samband med utställningen. Lånet av utställningsutrymmet är kostnadsfritt.
  4. Om nyckel kvitteras ut av utställaren står utställaren fullt ansvarig för denna nyckel samt eventuella kostnader förorsakade av förlust av denna nyckel.
  5. Tillstånd för utställning i Bibliotekshuset ges av ansvarig tjänsteman på kultur- och fritidsförvaltningen på basis av inkommen ansökan från utställaren. Ändras utställningens innehåll eller art jämfört med vad som sagts i den ursprungliga ansökan, ska det i god tid anmälas till ansvarig tjänsteman som avgör om nytt tillstånd behövs.
  6. Tillstånd för utställning blir definitiv först när avsyning av utställningen gjorts av ansvarig tjänsteman. Denna avsyning inkluderar utställningens uppställning, utformning och innehåll samt att dessa överensstämmer med gällande bestämmelser och premisser under vilka utställningen beviljats. Utställning som inte godkänts vid avsyning skall antingen omedelbart ändras enligt givna direktiv eller omedelbart monteras ner.
  7. Föreningar, institutioner och privatpersoner får i princip ställa ut högst tre gånger per år, förutsatt att det är olika teman och material man presenterar och högst en gång per år under ett tema som tidigare använts, förutsatt att utställningsmaterialet är helt olika. En utställare får inte ställa ut under samma tema och med samma material oftare än vart tredje år.
  8. Partipolitiska utställningar och politisk information får ställas ut i Bibliotekshuset med undantag för juni-september vid riksdagsval och EU valår. Då upplåtes inte utställningsutrymmena, inklusive biblioteksfilialerna, för valpropaganda utan reserveras för så opolitiska utställningar som möjligt.

Uppdaterad den