Föreningsliv, stöd och stipendier

Sponsring

Den sponsring som Karlstads kommun engagerar sig i ska bidra till att stärka kommunens eller platsens varumärke.

Kommunstyrelsen beslutade i december 2021 om riktlinjer för sponsring. Riktlinjerna ska hjälpa Karlstads kommun att prioritera och arbeta effektivt med sponsringsfrågor. 

Sponsringen ska stödja kommunens uppdrag och gå i linje med vår vision och värdegrund samt bidra till att Karlstadsborna känner stolthet över sin stad.

Läs riktlinjerna för sponsring och
bedömningskriterierna innan du ansöker

Innan du ansöker om sponsringssamarbete bör du ha läst dokumenten Riktlinje för sponsring och Bedömningskriterier för sponsring. 

Riktlinje för sponsring

Riktlinjerna klargör vad sponsring är, varför kommunen ska arbeta med sponsring och vilka våra grundprinciper för sponsring är. Sponsringen ska ge något tillbaka och leda till ett resultat som kan mätas mot fördefinierade mål. Proportionen mellan sponsringsbelopp och motprestation ska vara rimlig. 

Riktlinje för sponsring.pdf

Bedömningskriterier

För att kunna fatta beslut om sponsring ska genomföras eller ej så finns bedömningskriterier framtagna. De utgör ett stöd och fungerar som vägledning inför beslut och uppföljning.

I bedömningskriterierna för sponsring bedöms omfattningen av exponeringen av Karlstads varumärke samt hur sponsringen skulle kunna bidra till Karlstads kommuns övergripande mål. Kriterierna fungerar även som grund för uppföljning av sponsringsavtal.

Bedömningskriterier för sponsring.pdf

Ansökningsperiod och ansökan

Från och med 1 januari till och med 31 oktober 2023 kan du ansöka om sponsring för 2024. Svar på ansökan ges i januari 2024.

Det finns en begränsad budget för sponsring, ett urval görs bland ansökningarna som kommer in.

Via E-tjänsten som du hittar här kan din förening eller organisation ansöka om sponsringssamarbete med Karlstads kommun.

Har du frågor kring ansökan av sponsring?
Telefon: 054-540 00 00, välj kontaktval 4.
E-post: karlstadskommun@karlstad.se

 

 

Uppdaterad den