Så kan du motverka diskriminering och kränkning i din förening

Trygghetsbanken - webbverktyg för föreningar

Alla föreningar och organisationer som beviljas stöd från Karlstads kommun ska fortsättningsvis redovisa hur man aktivt arbetar för att motverka mobbning, diskriminering och kränkningar. Här hittar du definitioner, enklare övningar, länkar, filmtips och en webbkurs för att komma igång med arbetet i din förening.

Kravet att alla föreningar ska arbeta för att motverka mobbning, diskriminering och kränkningar kan uppfyllas på två sätt.

  1. Grundvillkoret (obligatorisk) - innebär att alla föreningar och organisationer som får stöd från Karlstads kommun skriftligt ska redovisa två konkreta exempel per år/per genomfört projekt på hur föreningen aktivt arbetar för att motverka mobbning, diskriminering och kränkningar. Detta gör föreningen på befintliga blanketter som redan idag skickas in till kommunen.
  2. Utbildningen "Trygg förening för alla (inte obligatorisk). Varje termin ger Karlstads kommun i samarbete med Rädda barnen, SISU idrottsutbildarna, Sensus och Värmlands idrottsförbund en kostnadsfri utbildning som handlar om hur man kan motverka mobbning, kränkningar och diskriminering i föreningslivet, med fokus på barn och unga. Föreningen får här stöd i att ta fram en handlingsplan kring de aktuella frågorna och får sen använda den digitala stämpeln ”Trygg förening för alla” i sin marknadsföring. 

Definitioner av begrepp

Rädda barnens definitioner av begreppen mobbning, diskriminering och kränkning: 

  • Mobbning innebär att en eller flera personer utsätts för systematiska trakasserier inom en social grupp. Det kan involvera våld eller hot om våld. Mobbning kan involvera ett eller flera av det som juridiskt benämns misshandel, olaga hot, förolämpning, förtal, övergrepp i rättssak, stöld, skadegörelse, olaga frihetsberövning, ofredande och sexuellt ofredande.
  • Diskriminering är när en person behandlas sämre än någon annan på grund av egenskaper som hör till den diskriminerade. I begreppet är underförstått att åtskillnaden innebär något negativt för den diskriminerade. Egenskaper som kan anses diskriminerande är till exempel kön, könsidentitet, etnicitet, funktionsnedsättning, ålder, hudfärg, inkomst, övervikt, sexuell läggning och religiös eller politisk åsikt.
  • Med kränkande särbehandling avses återkommande negativt präglade handlingar som riktas mot enskild person på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför gruppens gemenskap.

Övningar för föreningar

Övningar att genomföra med aktiva, ledare, föräldrar och styrelsen:

Länktips för inspiration

SISU - Trygga idrottsmiljöer

Idrotten ska genomsyras av glädje och gemenskap där alla ska vara trygga och känna sig respekterade och inkluderade. Vi måste säkerställa så långt det går att den idrott som erbjuds genomförs i miljöer som är trygga och säkra och här finns också ett stödmaterial som kallas "skapa trygga idrottsmiljöer för barn och ungdomar" att jobba med i föreningen.

Rädda barnen

Läs mer om barnfattigdom.

Scouterna - Trygga möten

Trygga möten är Scouternas webbkurs för att skapa ett tryggt och säkert föreningsliv och fritidTrygga Möten är en verksamhet hos Scouterna, men är inte bara för scouter.

Uppdaterad den