Skutbergets framtid – utvecklat friluftsliv och temapark

Frågor och svar

Det är många som har frågor om planerna för utvecklingen av Skutbergets friluftsområde och en eventuell etablering av temaparken Muminvärlden på delar av området. Här har vi samlat frågor och svar för dig som vill veta mer. 

Om friluftsområdet

Kommer Skutbergets friluftsområde att hamna bakom staket nu?

Nej, Skutbergets friluftsområde ska inte hägnas in av staket. Det är bara den del av området som föreslås bli temapark som kommer att ha ett staket. Till temaparksområdet skulle det bli en entréavgift, övriga delar av Skutberget ska vara avgiftsfria att besöka. 

Utanför temaparkens säsong ska området vara öppet och tillgängligt för allmänheten. Det kommer då att vara möjligt att promenera på gångbroar över till ön Ytterholmen och längs nya gångstigar.

Är Skutberget en donation till kommunen från en privatperson?

Skutberget är inte en donation, friluftsområdet har köpts av Karlstads kommun, till skillnad från Mariebergsskogen som har donerats av en privatperson.

Om visionen/planprogrammet för frilufts- och rekreationsområdet

Vilka av Karlstadsbornas önskemål från medborgardialogen finns med i visionen?

Medborgardialogen visade att de flesta vill att Skutberget ska utvecklas till något mer än det är idag och att det ska vara en plats för friluftsliv och rekreation i nära samklang med naturen. Följande som kom fram i medborgardialogen finns med i förslaget till vision:

 • Höghöjdsbana
 • Äventyrslekplats
 • Bryggor
 • Bastu
 • fler grillplatser
 • kompletterande mountainbikespår
 • ny servicebyggnad för omklädning, dusch och bastu
 • fiske
 • möjlighet till svampplockning
 • minigolf och airtrac (befintliga verksamheter inom First camps område)

Var skulle en ny serviceanläggning placeras? Vad skulle den innehålla?

En ny serviceanläggning ska enligt förslaget placeras vid den nya västra entrén, antingen vid stranden eller lite längre upp mot motionsspåren. Som minst skulle den innehålla omklädningsrum, dusch och bastu. Frågan om vad servicebyggnaden skulle kunna innehålla mer ska utredas.

Kommer den lugna barnbadviken, hundbadplatsen och delar av frisbeegolfbanan som skulle hamna innanför temaparkens område att försvinna? 

De motions- och rekreationsverksamheter som inte kan vara kvar i området på grund av etableringen av temaparken ska ges möjlighet till annan placering på Skutberget eller på andra platser inom Karlstads tätort.

Barnbadviken: Vi föreslår att en ny badvik med sandstrand och bryggor görs i ordning västerut längs den stora badstranden. 

Hundbadplatsen ska utredas vidare men får eventuellt plats vid en ny båtramp längst västerut på den stora badstranden, vid en ny badvik.

Niohålsbanan för frisbeegolf föreslås flyttas till en ny plats på Skutberget, väster eller norr om Bomstadsvägen. Banan med 18 hål kan eventuellt flyttas till I2-skogen.

Vad skulle hända med den stora badstranden?

Badklipporna väster om stora badplatsen föreslås öppnas upp och göras tillgängliga med en ny gångstig utmed vattnet. Denna skulle ansluta till träspänger mot en ny badviken i väster. Nya grillplatser föreslås längs stranden.

Ny badvik

I förslaget ingår en ny badvik i väster med sandstrand, omgivande bryggor och tillgänglighetsanpassad ramp. De två bryggorna skulle öppna upp och rama in badviken, varav den ena skulle ha vind- och vågskydd. Längst ut på en av bryggorna kan en vedeldad friluftsbastu byggas. Vid badviken kan även en mindre båtramp för sjösättning av småbåtar byggas.

Hur skulle motionsspåren påverkas?

Spårstarterna och de delar av spåren som skulle hamna inom temaparkens område skulle dras om och gå utanför temaparken, över gräsplanerna.

Var skulle båtar läggas i vid tävlingar?

En ny mindre båtramp kan möjliggöras genom muddring och vassröjning i den västra delen av Skutberget, längst västerut vid en ny badvik. I förslaget ingår ytor i angränsning till den nya badviken för uppläggning, träningsytor och tävlingsstarter som även skulle kunna nyttjas för uppställning vid segeltävlingar.

Vad händer med Fintatorp och Skutbergsgården?

Enligt förslaget ska Fintatorps gård bevaras och rustas upp.

Skutbergsgården är nedgången och är inte heller tillgänglighetsanpassad. Antingen kan huset byggas om och rustas för att sedan hyras ut, eller så kan det ersättas med ett stort öppet väderskydd. Om det blir ett väderskydd kan det  användas för samlingar och rastplats för skolor, föreningar och allmänhet. Väderskyddet skulle även innehålla toaletter och kioskdel. 

Vad kommer att genomföras av planerna för frilufts- och rekreationsområdet?

Visionen för Skutberget utgår ifrån att hela Skutbergsområdet ska lyftas, både genom etableringen av temaparken och utvecklingen av friluftsområdet. Om temaparken inte blir verklighet görs ett omtag för att se vilken utveckling som är möjlig att genomföra på Skutbergets frilufts- och rekreationsområde.

Hur ska kommunikationerna på Skutbergsområdet utvecklas?

Temaparken skulle få en egen parkering, helt skild från friluftsområdet.

Östra områdets parkering skulle flyttas lite längre norrut för att skapa fler aktivitetsytor nära stranden. Där skulle det bli ungefär lika många parkeringsplatser som idag. Busshållplatsen i östra delen skulle finnas kvar men ligga vid ett nytt entrétorg.

Nya parkeringsplatser skulle också byggas vid den västra entrén till området. I väster föreslås en ny busshållplats för besökare till en ny servicebyggnad och en ny badvik.

Cykelvägen från centrum skulle förlängas fram till östra entrén samt till västra entrén längs Bomstadsvägen. 

Hur har föreningslivet varit involverade i att ta fram planprogrammet?

I september förra året genomförde vi en medborgardialog i fyra delar, där skolor, föreningar, Karlstadsbor, barn och unga tillfrågades om hur de använder Skutberget, vad som fungerar bra och dåligt samt vad man vill göra på Skutberget i framtiden.

Under medborgardialogen genomfördes samtal med föreningar som är aktiva på området idag och 150 enkäter skickades ut till stödberättigade föreningar som inte är aktiva på området idag. Vi har sedan haft fortsatta diskussioner med föreningar under året.

Kommer det att bli ett kommunalt naturreservat någonstans på Skutbergsområdet?

Denna fråga arbetar vi fortfarande med.

I juni 2017 beslutade kommunfullmäktige att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram detaljplaner för ett utvecklat friluftsområde på Skutberget som baseras på friluftsliv och områdets karaktär samt för en temapark för Muminvärlden inom utpekat område. I planarbetet ska särskild hänsyn tas till områdets natur- och kulturmiljö.

I samma beslut gav också kommunfullmäktige kommunledningskontoret i uppdrag att utveckla och färdigställa det påbörjade visionsarbetet för Skutberget, samt att ge teknik- och fastighetsnämnden i uppdrag att skyndsamt fastställa exakt placering och utformning av ett kommunalt naturreservat inom Skutberget.

Om placering av temaparken Muminvärlden

Varför måste Muminvärlden ligga på Skutberget? Det finns väl många andra platser i Karlstad den kan ligga på?

Ett inriktningsbeslut för området togs av kommunfullmäktige 2005. Beslutet innebar en förändring från ett friluftsområde till ett utpekat besöksområde som skulle attrahera externa besökare.

Ytterligare ett inriktningsbeslut för området togs av kommunstyrelsen 2007. Detta beslut innebar att det skulle skapas planeringsmässiga förutsättningar för en upplevelseanläggning på Skutberget.

Kommunfullmäktige antog Karlstads kommuns nu gällande översiktsplan 2012 och den vann laga kraft 2014. I översiktsplanen pekas hela Skutbergets Vänernära område ut för upplevelseanläggning. I planen listas också ett antal krav på en etablering av en upplevelseanläggning i Karlstad, bland annat att anläggningen ska vara en föregångare i anpassningen till den omgivande naturen och att Vänerns unika resurs ska tas tillvara.

Vi har gjort en lokaliseringsanalys och undersökt andra tänkbara placeringar för Muminvärlden. Samtliga lägen som analyserats ligger vid Vänern eftersom ett innanhav är ett villkor för etable­ringen. Naturen, terrängen och den direkta kopplingen till vattnet utgör en grundläggande del i sagan och historien om Mumindalen.

Analysen kom fram till att Skutberget är det bästa alternativet utifrån våra önskemål om utveckling av Skutbergets friluftsområde, företagets krav på område (direkt koppling till Vänern samt kuperad, uppväxt skogsnatur) och samverkansfördelar med annan besöksnäringsverksamhet i Karlstad, såsom camping, hotell, restauranger och annat kulturutbud.

Skutberget har också ett mycket bra trafikläge med enkel tillfart direkt från E18, goda buss- och cykelförbindelser med Karlstads centrum, möjlighet till boende på den befintliga campingen samt möjligheter till bad och andra friluftsaktiviteter utanför själva upplevelseanläggningen.

Utifrån tidigare beslut och lokaliseringsanalysen är därför inga andra placeringar aktuella.

Hela lokaliseringsanalysen hittar du här

Är inte Mariebergsskogen en bättre placering för Muminvärlden?

Mariebergsskogen är en donation som innebär restriktioner. I donationen står det att ”Mariebergsskogen, Karlstads stadspark, är en donation till Karlstads stad med villkoren att området ska vara till öppet och tillgängligt för allmänheten, så som stadspark, för all framtid.” Det är därför inte aktuellt med en sådan inriktning där. Parken besöks dessutom årligen av drygt 500 000 besökare och är redan ett mycket populärt besöksmål. 

Om Mumin

Är barn idag intresserade av Mumin?

Dagens Muminvärlden i Nådendal i Finland lockar cirka 200 000 besökare varje år och Tove Janssons böcker är fortfarande mycket populära både i Norden och Asien. Företaget Muminvärlden bedömer att en temapark i Karlstad skulle ha förutsättningar att locka cirka 200 000 besökare årligen. Inom en radie av ungefär tre timmars bilresa från Karlstad bor cirka 6 miljoner människor.

Mumin är ett känt varumärke i världen och figurerna är populära. Just nu produceras nya tecknade filmer för tv som har säsongspremiär 2019. Regissör är Oscarsnominerade Steve Box och populära skådespelare som Kate Winslet och Rosamund Pike gör rösterna som Filifjonkan och Muminmamman i den engelska versionen.

Muminberättelserna har publicerats som romaner, bilderböcker och serier och översatts till nästan 50 språk. De tecknade filmerna har visats i 120 länder. Mest populära är Tove Janssons berättelser om Muminfamiljen i Japan och andra asiatiska länder, men även i Storbritannien, Norden och Polen. Försäljningen av Muminprodukter av olika slag är stor - 2016 såldes Mumin för 700 miljoner euro runtom i världen.

En varumärkesundersökning som gjordes 2012 visar att 93 procent av svenskarna mellan 18-65 år känner till Tove Janssons berättelser, 88 procent har sett Mumin på tv och 46 procent av de tillfrågades barn uppger att de tycker om eller älskar Muminberättelserna.

Har det gjorts en marknadsanalys av hur attraktivt en Muminvärld i Karlstad skulle vara?

Business Värmland och Visit Värmland har beställt en turistekonomisk analys av effekterna för Karlstads kommun vid en etablering av temaparken Muminvärlden av företaget HUI Research AB (HUI). Rapporten från analysen visar att en etablering skulle få positiva effekter turismekonomiskt för Karlstad och Värmland. HUI bedömer att den totala turismomsättningen vid 200 000 besökare i Muminvärlden per år skulle uppgå till 140 miljoner kronor. Av denna summa skulle cirka 20 miljoner gå till handeln, 42 miljoner till hotell och camping samt 38 miljoner till restauranger och caféer (resterande skulle vara biljettintäkter för Muminvärlden). Förutom de 250 säsongsarbetstillfällen som parken i sig beräknas kunna skapa skulle den ökade omsättningen enligt HUI innebära ytterligare 68 årsarbetstillfällen till branschen.

Läs Handelns utredningsinstituts rapport om effekterna av en etablering av Muminvärlden i Karlstad

Företaget Muminvärlden, tillsammans med Karlstads kommun och Business Värmland har även tagit fram en förstudie* där potentialen för en möjlig etablering av Muminvärlden i Karlstad har belysts. Karlstad ligger bra till geografiskt med närhet till Stockholm och Oslo och besöks dessutom regelbundet av turister från Asien där Mumin är stort. Vår bedömning är att Muminvärlden är ett mycket gott val för att sätta Karlstad och hela regionen på kartan som besöksmål.

Läs förstudien för en möjlig etablering av Muminvärlden i Karlstad

* Kalkylerna i förstudien är enbart uppskattningar och kan förändras över tid.

Om kostnader och markupplåtelse

Hur mycket skulle en etablering av Muminvärlden på Skutberget kosta skattebetalarna i Karlstad?

Muminvärlden skulle stå för investeringskostnaden på 200 miljoner kronor och det som hör till själva temaparken.

Kommunen kommer att få kostnader för infrastruktur, vatten och avlopp:

 • Kostnaderna för vatten och avlopp för att genomföra temaparken beräknas till cirka 8 miljoner kronor. Detta skulle innefatta att förbättra befintligt system och det skulle räcka för att genomföra förslagen i detaljplanen.
 • Kostnad för en parkering till temaparken skulle uppgå till cirka 8 miljoner kronor.
 • Kostnaderna för VA och parkering skulle återfås när avgälden (hyran) betalas av företaget till kommunen.
 • En ny cykelväg mellan Bomstadsvägen och temaparkens entrétorg skulle kosta drygt 1 miljon kronor.

Dessa investeringar behöver göras oavsett om det blir en Muminvärld eller inte. Mer exakta kostnader vet vi först längre fram i processen för detaljplanen.

Vem betalar nya satsningar utanför temaparksområdet – alltså på resten av friluftsområdet?

Det är till största del kommunen som skulle bekosta det som ryms i visionen. Vissa delar på visionsområdet kan komma att bekostas av privata aktörer.

Finns det en plan för vad som händer om Muminvärlden vill lämna området? 

Det finns alltid en risk att det inte går bra för aktörer som vi upplåter mark till. Det kan hända att Muminvärlden säljer eller att någon annan tar över efter till exempel en konkurs. Muminvärlden kan också ha en dialog med kommunen om att återlämna marken. Eftersom detaljplanen anger begränsningar för vad man får använda området till kan en ny aktör inte starta en annan typ av verksamhet. Det kan med andra ord bli en annan temapark med samma upplägg men inte ett tivoli, bostäder eller något annat som detaljplanen inte tillåter.

Kommer Karlstads kommun att sälja mark till Muminvärlden?

Kommunen kommer inte att sälja mark till företaget Muminvärlden. Ett tomträttsavtal tecknas mellan Karlstads kommun och företaget Muminvärlden för den del av området där temaparken skulle ligga. Avtalet innebär att Muminvärlden skulle få använda marken mot en avgift och att kommunen äger marken.

Ett tomträttsavtal innebär att Muminvärlden har samma rättigheter som en fastighetsägare men att företaget betalar en löpande avgift som baseras på markens värde. Stiger priset på marken kommer kommunen kunna ta ut en högre avgift. Ett tomträttsavtal kan som minst ha en avtalstid på 20 år (för bostäder brukar det vara 60 år). 

Kan Muminvärlden sälja/lämna över tomträttsavtalet till en annan aktör? Hur skyddar vi oss från att marken överlåts den till någon vi inte tycker ska använda den?

Hur marken får användas är hårt styrt, byggrätten är begränsad och det finns hårda krav på bevarande av befintliga byggnader. Kommunen kommer att äga marken där temaparken skulle ligga, vilket gör att det blir svårt för en verksamhet som kommunen inte önskar att etablera sig.

Vad har arbetet med att ta fram detaljplanen och visionen kostat?

Detaljplan för en temapark:
Vi behandlar detta som andra exploateringsärenden där vi tar initiativ till att utveckla ett område. Det innebär att vi tar de övergripande planeringskostnaderna för till exempel trafikutredning, naturinventeringar och övergripande geoteknik. Specifika utredningar som är unika för kommande byggnation, som till exempel förfinade geotekniska utredningar bekostas av företaget Muminvärlden.

Visionen/planprogrammet för frilufts- och rekreationsområdet: 
Kostnaderna för arbetet med visionen står kommunen för.

Ska det införas entréavgift till Skutberget?

Om en temapark etableras på en del av området kommer det att bli inträdesavgift till parken, men inte till övriga delar av området. Aktiviteter som idag kostar pengar kommer att fortsätta göra det, liksom vissa av de eventuella nya aktiviteter som kan tillkomma utifrån förslag från dialogen.

Om inflytande

Varför fick inte Karlstadsborna tycka till om Muminvärlden i kommunens medborgardialog om utvecklingen av Skutberget hösten 2017?

Kommunfullmäktige hade då redan beslutat att det ska ligga en upplevelseanläggning på Skutberget och att det ska tas fram en detaljplan för det område som företaget Muminvärlden är intresserade av.

Under samrådet och i granskningsskedet av detaljplanen finns det möjlighet att lämna synpunkter kring detaljplanens utformning och konsekvenser.

En vision är bara en vision – hur stor chans är det att Karlstadsbornas idéer om utvecklingen av Skutberget blir verklighet?

Vi har sammanställt och gått igenom alla de idéer och önskemål som kom in under medborgardialogen. Nu har vi tagit ställning till vad av allt detta som skulle kunna genomföras på Skutbergets friluftsområde, vilket redovisas i det visions- och planprogram som nu tagits fram.

Syftet med visionen är att utreda och lägga fast en målbild för framtida utveckling av frilufts- och rekreationsdelarna på Skutberget. Arbetet har även kompletterats med att ersätta gällande planprogram från 2011, som i många delar har tjänat ut sin roll och även till viss del är inaktuellt. Visions- och programhandlingen utgör en samlad handling, som tas fram parallellt med detaljplanen för den nya temaparken.

Visions- och programhandlingen ska utgöra grund för kommande detaljplaner, handlingsplaner, upprustning, gestaltning och utveckling av frilufts- och rekreationsområdet. Den redovisar även ersättning för funktioner inom planområdet för temaparken, samt är förberedande för hantering av strandskydd, tillståndsfrågor, markanvändning, val av aktiviteter, gestaltning av området etcetera.

Om tillgänglighet och parkeringsmöjligheter

Muminvärlden i Nådendal har främst öppet under sommarmånaderna. Skulle en eventuell temapark i Karlstad vara öppen samma period?

Temaparkens verksamhet kommer troligen att huvudsakligen pågå under sommaren, men detta är inte klart ännu, det här är något vi diskuterar med företaget.

När det inte är säsong för temaparken skulle området vara öppet och tillgängligt för allmänheten.

De åtgärder som vidtas för temaparkens behov – broför­bindelser till Ytterholmen, gångstigar som anläggs, privatiserade fritidshus/tomter som skulle försvin­na– skulle öka tillgängligheten till stora delar av området.

Hur kommer tillgängligheten för de som åker buss eller cyklar att se ut?

Tillgängligheten förbättras genom nya busshållplatser och komplettering av saknade cykelvägar till området.

Hur ska parkeringsmöjligheterna räcka till för alla besökare till Skutbergets friluftsområde och Muminvärlden?

Temaparken skulle få en helt separat parkering på den före detta driving rangen.

På Skutbergets frilufts- och rekreationsområde föreslås två parkeringar, en vid den östra entrén (badplatsen och friluftsområdet) och en vid den västra (motionsspåren och den nya badviken) entrén till området.

Om detaljplanen för en temapark

Vad skulle hända med strandskyddet på området?

Vårt förslag är att strandskyddet upphävs inom det område som planeras för en temapark. Kommunens bedömning är att intresset att ta området i anspråk enligt detaljplanen väger tyngre än strandskyddet.

Planområdet omfattas av strandskydd, förutom av det generella strandskyddet om 100 meter också delvis av utvidgat strandskydd enligt ett beslut av länsstyrelsen 2014.

Strandskyddet finns för att säkerställa att allmänheten får tillgång till strandområden och goda livsvillkor för djur- och växtlivet.  Enligt plan- och bygglagen får kommunen upphäva strandskyddet i en detaljplan om det finns särskilda skäl för det och om intresset av att ta området i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset.

I detaljplanen för temaparken Muminvärlden föreslår kommunen att strandskyddet upphävs inom hela området med stöd av flera punkter i Miljöbalken. 

Kan ett beslut att häva strandskyddet överprövas?

Om förslaget går igenom kan länsstyrelsen välja att överpröva beslutet om de tycker att vi inte har gjort korrekta bedömningar. 

Hur säkerställs att en temapark smälter in i helheten och att friluftsområdet förblir naturskönt, lugnt och tillgängligt?

Temaparken skulle ha en avgränsning med tät vegetation och en egen entré som som skulle vara klart skild från Skutbergets friluftsområde.

Friluftsområdet föreslås fortsätta leva som idag men gärna med ännu fler besökare. Vi vill ta vara på och utveckla friluftslivs- och rekreationsmöjligheterna utifrån Skutbergets befintliga natur- och kulturvärden.

Kan träd komma att fällas?

I planförslaget tas stor hänsyn till områdets befintliga natur, terräng och miljö. Inom temaparksområdet ställs olika krav för att skydda värdefull naturmiljö. Bland annat gäller förbud mot trädfällning av värdefulla träd, marklov för trädfällning av större träd och krav på återplantering av avverkade träd.

Byggnaderna som finns på det detaljplanelagda området – vad skulle hända med dessa?

Motionscentralen:
Motionscentralen föreslås ersättas med en byggnad för en restaurang. Den skulle tillhöra temaparken men skulle även kunna innehålla en uteservering mot friluftsområdet. 

En ny servicebyggnad med som minst omklädningsrum, toaletter, dusch och bastu föreslås byggas vid en ny västra entré till Skutbergets friluftsområde. Ambitionsnivån för en ny servicebyggnad ska utredas vidare efter samrådet. 

Arrenderade stugor i den nordöstra delen av området samt på Ytterholmen:
Förslaget är att avtalen för de arrenderade tomter och uthyrda stugor som ligger i det planerade området för temaparken sägs upp. Dessa uppsägningar är inte enbart kopplade till detaljplanen. Skutberget har tidigare varit en plats med många arrendetomter och privata fritidshus, vilka har avvecklats allt eftersom området utvecklats till ett friluftsområde för all­mänheten. 

Fritidshus som hyrs ut:
Strax öster om gamla Finta gård finns fyra mindre stugor som hyrs ut av kommunen till privatper­soner, dessa hyresavtal sägs upp. Stugorna byggdes av ägarna till Eriksbergs gård under 1930-talet och är tillsammans med omgivningen kulturhistoriskt värdefull. Tre av stugorna klassas som särskilt kulturhistoriskt vär­defulla.

Dessa fritidshus kan rustas och nyttjas av temaparken men renovering ska ske med hänsyn till befintliga stugors placering och karaktär. Områdets karaktär av kuperade naturtomter ska bevaras och ingen ny bebyggelse får tillkomma. 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den