Friluftsliv och motion

Vad säger allemansrätten?

Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen, men där ingår såväl rättigheter som skyldigheter. Det innebär att ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare.

  • Allemansrätten ger dig rätt att vistas i naturen så länge du inte stör djur eller växter och visar hänsyn mot naturen, andra människor samt tar ansvar för att inte förstöra naturen.
  • Av hänsyn till det känsliga djurlivet får inga hundar springa lösa i naturen under 1 mars – 20 augusti. Även under övrig tid på året måste du hålla din hund under uppsikt så att den inte skadar eller stör djurlivet eller besökare.
  • Du får plocka vilda bär, svamp och blommor som inte är fridlysta. Däremot är det förbjudet att ta kvistar, grenar, näver eller bark från växande träd eller buskar. Länsstyrelsen har information om vilka växter som är fridlysta i Värmlands län.
  • Använd befintliga eldstäder och var noga med att släcka elden när du går ifrån den. Elda aldrig om det är minsta fara för brand. Tänk på att det ofta är eldningsförbud på sommaren och då är all öppen eld förbjuden, även i iordninggjorda eldstäder. Du får inte förstöra naturen, elda därför aldrig direkt på berg eller häll.
  • Lämna inte kvar skräp i naturen, det är förbjudet enligt lag.
  • Du får slå upp tält för ett dygn på mark som inte används för jordbruk och som ligger långt från tomt och hus.

Läs mer om allemansrätten opå Naturvårdsverkets webbplats 

Uppdaterad den