Skutberget – upplevelseanläggning och utvecklat friluftsliv

Frågor och svar om utvecklingen av Skutberget

Det är många som har frågor om Karlstads kommuns planer för utvecklingen av Skutbergets friluftsområde och en eventuell etablering av Muminvärlden på delar av området. Här har vi samlat frågor och svar för dig som vill veta mer.

Vilka planer har Karlstads kommun för Skutbergets friluftsområde? Ska området finnas kvar?

Jo, Skutbergets friluftsområde ska finnas kvar, det ska utvecklas till ett ännu bättre utflyktsmål för Karlstadsbor och besökare. Området ska stimulera människor i alla åldrar till aktiviteter och upplevelser med naturen som utgångspunkt.

Den största delen av Skutbergets friluftsområde skulle inte beröras av en etablering av Muminvärlden, alla motions- och mountainbikespår skulle bli kvar. Detsamma gäller grillplatser, gräsytan för whippetrace och alla badplatser, förutom den vid motionscentralen. Motionsspåren börjar och slutar idag vid motionscentralen. Om Muminvärlden byggs flyttas start och slut troligen till en ny serviceanläggning för dusch och ombyte. På kartan nedan är motionsspåren utmärkta som gröna linjer.

Bilden nedan visar exempel på hur olika funktioner skulle kunna placeras. Bilden är nu inaktuell eftersom ett nytt visionsarbete för området pågår. Vi kommer att byta ut bilden inom kort.

Den yta som markerats i mörkare grönt, märkt som "Friluftsområde" på kartan, hör idag till First Camp AB. Denna yta skulle kunna ingå i ett utökat friluftsområde. Den ljusgröna ytan på kartan är friluftsområde idag.

En ny serviceanläggning för dusch och ombyte ska byggas på Skutberget, kanske vid Lillgården, men det är inte bestämt var ännu. Där ska även en ny parkering anläggas. Vår förhoppning är att kunna koppla ihop serviceanläggningen med ett kallbadhus som ligger en bit ut i Vänern, men det är än så länge bara en vision.

Kultur- och fritidsförvaltningen har avsatt cirka 4 miljoner kronor de kommande tre åren för att utveckla friluftslivet på Skutberget. Detta arbete har redan påbörjats, bland annat har vi tagit bort den nedbrunna grillplatsen och ställt ut återvinningsstationer. Vi har byggt en ny grillplats på udden utanför den östra badstranden och byggt upp en grillplats istället för den som brann ned. Vi har även satt upp en badstege vid klipporna nedanför Skutbergsgården och lagat den slingrande gångvägen på klipporna mellan badstranden och Skutbergsgården.

Följande finns på Skutbergets friluftsområde idag och allt det här ska finnas kvar:

 • Sex motions-/elljusspår för promenader/löpning/skidåkning
 • Vandringsled Skutberget-Kil
 • Utegym
 • Mountainbikebana
 • Boule
 • Bad
 • Grillplatser
 • Beachvolleyplaner
 • Discgolfbana
 • Fotbollsplaner
 • Slinga anpassad för rullstolar
 • Badramp för personer med funktionsvariationer vid stranden
 • Utomhusteaterscen (gräskullen, amfiteatern)
 • Friluftsfrämjandet
 • Hundkapplöpningsbana
 • Kajaker för uthyrning
 • Minigolfbana/äventyrsgolf
 • Camping och restaurang
 • Iläggningsramp båtar (kommer ev tas bort)

Varför är Skutberget utpekat som en plats för en upplevelseanläggning?

Kommunens översiktsplan pekar ut hela Skutberget som lämpligt för upplevelseanläggning och ambitionerna att utveckla området för besöksnäring har funnits sedan 1980-talet. Lägena kring Vänern som är möjliga att etablera besöksverksamhet på är mycket få, samtidigt som det aktuella området är en dåligt utnyttjad del av Skutberget.

Är barn idag intresserade av Mumin?

Muminvälden i Nådendal i Finland lockar 200 000 besökare varje år och Tove Janssons böcker är fortfarande mycket populära både i Norden och Asien. Just nu produceras nya tecknade filmer om Muminfamiljen. Muminvärlden bedömer att en temapark i Karlstad skulle ha förutsättningar att locka fler än 200 000 besökare årligen, 65 procent av Sveriges befolkning bor inom tre timmars bilfärd och det är nära till Norge.

Är Skutberget en donation till kommunen från en privatperson?

Skutberget är inte en donation, det har köpts av Karlstads kommun, till skillnad från Mariebergsskogen som har donerats till Karlstads kommun.

Är inte Mariebergsskogen en bättre placering för Muminvärlden?

Mariebergsskogen är en donation som innebär restriktioner. I donationen står det ”Mariebergsskogen, Karlstads stadspark, är en donation till Karlstads stad med villkoren att området ska vara till öppet och tillgängligt för allmänheten, så som stadspark, för all framtid.” Det kan därför aldrig bli aktuellt med en sådan inriktning där. Parken är dessutom redan ett populärt besöksmål, med drygt 500 000 besökare varje år. 

Kommer Karlstads kommun att sälja mark till Mumivärlden?

Skutberget kommer inte att säljas. Inga avtal är klara än men det kommer troligen bli ett tomträttsavtal där Muminvärlden får använda marken mot en avgift men kommunen kommer fortfarande att äga den.

Ska det införas entréavgift till Skutberget?

Nej, det kommer inte att kosta något att använda Skutbergets friluftsområde. Om en temapark etableras på en del av området kommer det att bli inträdesavgift till temaparken, men inte till övriga delar av området.

Vad kommer att hända med motionscentralen på Skutberget?

Efter önskemål från besökare på motionscentralen öppnades den igen i somras i begränsad omfattning. Verksamheten hålls öppen genom ett samarbete mellan flera av kommunens förvaltningar. Det praktiska arbetet med drift och skötsel sköts av personer som ingår i arbetsmarknadsåtgärder. 

För att hålla nere kostnaderna, och för att inte konkurrera med privata gymaktörer, är det de delar som rymmer omklädningsrum, duschar och bastu samt gemensamhetsutrymmen som är öppna för allmänheten.

Öppettiderna är måndagar till fredagar klockan 09.00–18.00 samt lördagar och söndagar klockan 10.00–16.00.

Öppethållandet är tillfälligt under tiden för planprocessen för Skutberget. Nu pågår ett detaljplanearbete som berör det område där motionscentralen ligger. Innan vi vet vad det arbetet utmynnar i så görs inga investeringar i motionscentralen. Om det blir en temapark på området kommer det att byggas en ersättning för motionscentralen någon annanstans på Skutberget. 

 

 

Hur blir det med trafik, avloppp, dagvatten med mera till Skutbergsområdet om Muminvärlden etableras där?

Innan något kan ske på Skutberget ska kommunen ta fram en ny detaljplan för området. Då kommer alla frågor som rör trafik, avlopp och dagvatten att utredas ordentligt.

Vad händer med strandskyddet?

Frågan om strandskyddet kommer att behandlas inom ramen för detaljplanearbetet. Kommunen kan ta beslut om att upphäva strandskyddet i detaljplanen. Länsstyrelsen kan välja att överpröva beslutet om de tycker att Karlstads kommun inte gjort det rätt eller om de inte tycker att vi gjort korrekta bedömningar. Karlstads kommun har en upparbetad dialog med länsstyrelsen för att se möjligheter och hinder beträffande planerna kring Skutberget.

Hur mycket skulle en etablering av Muminvärlden på Skutberget kosta skattebetalarna i Karlstad?

Muminvärlden skulle stå för hela investeringskostnaden på 200 miljoner kronor och allt som hör till själva temaparken. Kommunen kommer att få en del kostnader för infrastruktur, vatten och avlopp. Muminvärlden kommer, om det blir av, att ge runt 300 arbetstillfällen under sommarmånaderna och generera ökad omsättning till besöksnäringen, vilket gör investeringarna lönsamma på sikt. Fler besökare och fler i jobb ger mer pengar till skola, vård och omsorg.

Finns det en plan för vad som händer om det inte går så bra som Muminvärlden kalkylerat? Vilken är risken för kommunen?

Kommunen riskerar inget förutom att marken återfaller till kommunen. Muminvärlden värnar om natur och miljö och har sagt att de vill använda befintliga byggnader på området och inte fälla några träd.

Har det gjorts en marknadsanalys av hur attraktivt en Muminvärld i Karlstad skulle vara?

Det har gjorts en förstudie där potentialen för en möjlig etablering av Muminvärlden i Karlstad har belysts. Karlstad ligger bra geografiskt med närhet till Stockholm och Oslo och besöks dessutom av många turister från Asien där Mumin är stort. Vår bedömning är att Muminvärlden är ett mycket gott val för att sätta Karlstad på kartan som besöksstad.

Här kan du läsa hela förstudien för Muminvärlden

Muminlandet i Åbo har främst öppet under sommarmånaderna. Skulle en eventuell park i Karlstad vara öppen samma period?

En temapark för Mumin kommer att ha en säsong som sträcker sig från april-oktober samt några veckor på vintern. I Finland är området öppet när parken är stängd för säsongen. Hur det skulle se ut i Karlstad är dock en fråga som diskuteras i förhandlingarna med företaget.

Har First Camp AB varit involverade i att Muminvärlden eventuellt ska etableras på Skutberget?

Nej, First Camp AB som driver campingen på Skutberget har inte varit involverade i den här frågan överhuvudtaget, samtalen har förts mellan Karlstads kommun och företrädare för företaget Muminvärlden.

I september genomfördes en dialog om utvecklingen av Skutberget. Varför fick inte Karlstadsborna tycka till om hela Skutbergets utveckling inklusive den del där motionscentralen finns idag?

Redan 2012 pekades Skutberget ut som en lämplig plats för en upplevelseanläggning. Nu har en lämplig aktör visat intresse för att etablera sig just här och vi bedömer att temaparken Muminvärlden passar väl in i den naturliga miljön. Det ska vara en tyst park med teater och sagor som vi tror mycket väl passar in på Skutberget och går att kombinera med ett utvecklat friluftsområde. Skutberget är stort och båda delar får plats. En detaljplan för området, som kommer att gå ut på samråd under vintern, tas nu fram. Vid samrådet och i granskningsskedet finns det möjlighet att lämna synpunkter.

En vision är bara en vision - hur stor chans är det att Karlstadsbornas idéer om utvecklingen av Skutberget blir verklighet?

Vi sammanställer de idéer och önskemål som kommit in och tar efter det ställning till vilka som går att genomföra och i vilken takt det ska ske.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den