Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Brattforsheden

Naturen inom naturvårdsområdet Brattforsheden är variationsrik och intressant, här finns raviner, hedtallskog, brandfält och mossar. Brattforsleden går på en av Sveriges största isälvsavlagringar som bildats av en stor isälv.

Vackra vyer
Spår av historien
Korta leder (0-3 km)
Medellånga leder (4-8 km)
Långa leder (9+ km)
Rik flora
"

Brattforsleden går genom Brattforsheden, som är en av landets främsta randdeltakomplex. Inom området Brattforsheden finns cirka 75 km vandringsleder, och området sträcker sig över Karlstads, Filipstads och Hagfors kommuner. Här finns geologiska intressanta områden med dyner, flygmoavlagringar, rullstensåsar, kamélandskap, åsgropar, raviner, dödisgropar och meandrande vattendrag. Naturvårdsområdet sköts av Länsstyrelseni Värmland.

Inom Karlstads kommungräns ligger även Krigsflygfält 16, Sveriges enda bevarade krigsflygfält. Flygfältet sköts av Stiftelsen krigsflygfält 16.

Vandringsleden passerar naturreservaten Lungälvsravinerna, Brattfors brandfält, Geijersdalsmossen och Kittelfältet vid Alsterstjärnarna. Brattforsheden ingår också i EU:s nätverk för skydd av värdefulla naturområden, Natura 2000.

Natur, växter och djur

Vegetationen i området domineras av hedtallskog med undervegetation av bärris, ljung och lavar. Floran på heden är relativt artfattig men här förekommer bland annat den ovanliga mosippan. I området ingår även artrikare miljöer som ravinsystemet Lungälvsravinerna med ett rikt växt- och djurliv i de frodiga lövskogarna. Här finns de lite ovanligare växterna strutbräken, springkorn, ögonpyrola och trolldruva. I området finns även ett antal rödlistade insektsarter bland annat ängssmygare (fjäril), klöverblåvinge (fjäril), svenskt jordfly (nattfjäril) och gråmyra. Den sällsynta sandödlan är en annan medlem av faunan på heden.

Hitta hit

Väg 63 mellan Karlstad och Filipstad går rakt igenom Brattforsheden. Heden ligger mellan Molkom och Filipstad, och det finns vägskyltning till reservatet och rastplatserna. En större informationscentral finns vid Kittelfältets södra parkering. Endast en liten del av Brattforsheden ligger i Karlstads kommun. Du kan nå området med Värmlandstrafiksbussar, hållplats Mangenbaden, från Karlstad tar du bussen mot Filipstad.

Om Brattforsheden på länsstyrelsens webbplats

Krigsflygfält 16 egna webbplats