Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Niklasdals naturreservat 

Niklasdals lövskog är ett naturreservat på Arnön utanför Väse. Här finns stora naturvärden eftersom lövskogen är gynnsam för ovanliga växter och djur. I reservatet finns en vandringsled, rastplatser, grillplats och informationstavla.

Korta leder (0-3 km)
Rik flora
"

Höga naturvärden

Niklasdals lövskog på Arnön består av 12 hektar lövskog med höga naturvärden. Här finns både täta yngre skogspartier och luckig hagmarksliknande skog med grova gamla aspar och björkar. Den torrare marken i reservatet går över i fuktig strandskog med klibbal närmare Vänern. Det går inte att ta sig hela vägen till reservatet med bil. Vid parkeringsplatsen finns det rastplatser och en informationstavla. Därifrån är det knappt två kilometers promenad genom svensk skogsmark fram till Niklasdals naturreservat.

Vandringsled med gravröse

Det finns en vandringsled i området på 2,8 km varav 1 km går inom naturreservatet. I reservatet finns grillplats, bänkar och bord på några olika platser. På områdets högsta punkt ligger ett gravröse, det är en fornlämning som troligtvis är från bronsåldern.

Djurliv och växter

Marken i den del av reservatet som ligger närmast Vänern är blöt och tidvis översvämmad, medan områdets centrala delar består av torra och öppna hällmarker. De många döda träden i området gynnar en del ovanliga växter och djur, bland annat finns här flera rödlistade svampar som växer på döende och döda träd. Här finns också ett flertal sällsynta insekter. Det innebär att hackspettar som äter insekter trivs bra i området och det finns gott om hackmärken på trädstammarna. Dessutom trivs fjärilar i naturreservatet.

Arbetet med naturreservatet har beviljats bidrag från det statliga bidraget för lokal och kommunal naturvård (LONA).

Hitta hit

Naturreservatet Niklasdals lövskog finner du på Arnön i Väse cirka 33 kilometer öster om Karlstad. Från Karlstad åker du E18 österut mot Kristinehamn. Sväng av mot Väse och kör söderut genom Väse samhälle. Från samhället svänger du mot Arnön och kör cirka åtta kilometer, följ skyltning mot naturreservat. Parkering finns vid vindkraftsverket.