Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Nygårdskällan

Nygårdskällan är en naturlig källa som ligger vid Västgötabäcken i Ölmans ravinsystem, 4,5 mil nordost om Karlstad. Nygårdskällan ligger inom naturreservatet Ölmans lövskogsraviner och är ett av landets största och bäst utvecklade ravinområden. Områdets historia är spännande och mytomspunnet.

Spår av historien
Korta leder (0-3 km)
"

Grundvatten som naturen pumpar upp

Nygårdskällan är en så kallad artesisk källa där grundvatten pumpas upp med självtryck genom en öppning i jordlagret. Grundvattnet i Nygårdskällan kommer från den stora isälvsavlagringen Brattforsheden.

Vandringsled fram till källan

För att komma till Nygårdskällan följer du en två kilometer lång vandringsled genom en delvis ganska krävande terräng. Leden börjar vid parkeringsplatsen där det också finns en informationstavla. Längs leden finns bänkar utplacerade där du kan sitta och vila. I lugn takt tar vandringen fram till källan cirka en timme.

Djur och natur

Vandringsleden går genom gammal granskog och lövskog med gråal. Här finns också gott om döda träd. Den gamla, orörda skogen och de döda träden är mycket värdefulla för många mossor, lavar, svampar och insekter. På våren växer ett hav av vitsippor i ravinerna och här finner du också den trolska växten gullpudra. Fåglarna trivs i skogsmiljön vid ravinerna och här finns mindre hackspett, gärdsmyg, nötväcka och spillkråka.

Ölmans ravinsystem är ett av landets största och bäst utvecklade ravinområden och av riksintresse för naturvården. Ravinerna har bildats i en finkornig jordart som kallas silt. Silt är finare än sand men något grövre än lera.Området ligger inom naturreservatet Ölmans lövskogsraviner.

Här kan du läsa mer om Ölmans lövskogsraviner

Spännande historia

Under 1800-talet vallfärdade folk till Nygårdskällan för att dricka ur brunnen då man trodde att vattnet var hälsobringande och ungdomsgivande. Första söndagen efter midsommar firades "källsöndagen". "I större och mindre grupper företrädda av spelmän strömmade folket från socknarna i närheten. Sedan man vederbörligen druckit vatten, offrat slantar och glammat vid källan fortsattes festen med dans i alla logar vida omkring långt in på måndagen." Så beskrevs händelserna av en person från trakten år 1916.

Hitta hit

Nygårdskällan ligger 4,5 mil nordost om Karlstad. Från Karlstad åker du E18 österut mot Stockholm. Ta av vid Väse och åk norrut förbi Värmlands Rasta i Väse. Fortsätt ca 500 m och sväng därefter höger mot Berg. I nästa vägskäl svänger du höger mot Anneberg. Fortsätt sedan på samma väg ca 18 km mot Sutterhöjden. Parkering med informationstavla finns på höger sida av vägen. Om du kommer från detta håll kommer du först till den långa leden in till nygårdskällan, denna led är ca 2,7km enkel väg. Kör du istället vidare på vägen kommer du strax fram till den korta leden in till nygårdskällan denna led är även kallad "genvägen", den leden är ca 2 km enkel väg.

Från Molkom åker du österut på väg 63 förbi Lindfors. Sväng sedan höger mot Sutterhöjden och åk genom Sutterhöjden. Sväng därefter till höger mot Väse. Parkering finns efter ca 4 km på höger sida. Sväng av där och när du åker längs med ett gärde kommer du fram till parkeringen och informationstavla. Om du kommer från detta håll kommer du först till den korta leden även kallad "genvägen" till nygårdskällan. Denna led är ca 2km enkel väg. Kör du istället vidare längs vägen kommer du strax fram till den långa leden in mot nygårdskällan. Den långa leden är ca 2,7 km lång enkel väg.