Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Råglandaberget, naturreservat

Naturreservatet Råglandaberget utanför Molkom sträcker sig över ett 10,6 hektar stort skogsområde och har under lång tid varit nästan opåverkad av mänsklig aktivitet. Bergarten hyperit har skapat förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. Från reservatets bergskrön kan du njuta av en vidsträckt utsikt.

Vackra vyer
Korta leder (0-3 km)
Rik flora
"

Kort led upp till toppen

Det finns en markerad led upp till toppen av berget, där det är det en mycket fin utsikt över det omgivande landskapet. Leden går genom kraftigt kuperad terräng.

Djur och natur

Växtligheten är typisk för hyperitberg med förekomst av exempelvis tibast, trolldruva, svartbräken, vippärt, sötvedel och vårärt. Här finns även en rik förekomst av risväxten ryl, som inte är lika bunden till rik berggrund. Stora delar av naturreservatet domineras av lövskog med inslag av de ädla lövträden ask, alm, lönn och lind, på toppen växer gammal tallskog.

Även kryptogamer (växter, svampar och lavar som inte bildar frön) trivs här, bland andra växer aspgelélavar och vedtrappmossa på lövstammar respektive död ved i området. Lövrika naturskogar gynnar många hackspettar som gröngöling, mindre hackspett, spillkråka och vitryggig hackspett.

Del av Örtensjöområdet

Den dramatiska terrängen i Örtensjölandskapet med branta berg och djupa sjöar har sin förklaring i berggrunden. Örtensjöområdet präglas av hyperit som är en hård bergart som stått emot de nedbrytande krafterna, vittring och erosion. Landskapet kring Östra Örten är av riksintresse för naturvården. Samtliga naturreservat samt ett 40-tal mindre områden finns i storområdet Örten och ingår Natura 2000 som är EU:s nätverk för skydd av värdefull natur.

Ytterligare fem naturreservat finns i Örtensjöområdet:

Hitta hit

Följ väg 63 från Karlstad mot Molkom/Filipstad. Strax efter att du passerat tätorten Molkom sväng vänster in på väg 240 mot Hagfors/Älvsbacka. Efter ca 6 kilometer finns en parkeringsficka intill väg 240 på höger sida.