Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Rustad strandskog, naturreservat

Vid naturreservatet Rustad strandskog väster om Karlstad finns växt- och djurarter som gynnas av det fuktiga klimatet i lövskogen. Här trivs den sällsynta busken daggvide liksom flera andra ovanliga svampar, insekter och mossor.

Korta leder (0-3 km)
Rik flora
"

Värdefull fuktig lövskog

Karlstads kommun bildade år 2005 naturreservatet Rustad strandskog med syfte att bevara den fuktiga lövnaturskogen så att den värdefulla livsmiljön kan utvecklas. Naturreservatet är en äldre flerskiktad lövskog som varit opåverkad av mänsklig aktivitet under lång tid och därför fått karaktären av så kallad naturskog. Många av de växt- och djurarter som finns i naturreservatet gynnas av det fuktiga klimatet i lövskogen liksom av att skogen tidvis översvämmas av älvens vatten.

Översvämmas regelbundet

I området finns även värdefulla geologiska markformer i form av älvvallar. Strandskog med god tillgång på olika grader av nedbruten ved från döda lövträd, och som översvämmas regelbundet, skapar goda förutsättningar för ett antal ovanliga och översvämningsgynnade insekter, svampar och mossor.

Sällsynta växter

Strandskogen hyser en del ovanliga och för naturtypen typiska växter, mossor och svampar som till exempel svämmossa, mandelpil, skiktdyna och läderskål. Den sällsynta busken daggvide växer också i reservatet. I Sverige förekommer den endast naturligt utmed Klarälven i Värmland och utmed Österdalälven i Dalarna.

Fågelliv

Lövskogen utgör en värdefull miljö även för fåglar. Här häckar bland annat den mindre hackspetten. Den livnär sig på insekter som lever i de döda träden. Här kan du även höra fåglar som härmsångare, gärdsmyg, nötväcka och skogsduva.

Hitta hit

Från Karlstad åker du mot Råtorp och följer den västra sidan av Klarälven i ca 9 km, förbi Älvåker, Skåre och Stodene innan du svänger höger ner mot Grava kyrka. Kör förbi kyrkan och fortsätt ca 600 m innan du svänger höger strax efter att du kört över en bro. Ta därefter första avfarten till höger efter ca 40 m och sväng vänster 200 m senare. Följ sedan vägen tills du når parkeringsplatsen för reservatet på vänster sida.

Det går också att åka E18 och svänga av mot väg 62 vid Bergviksmotet. Efter cirka 9 kilometer, svänger du sedan av mot Grava kyrka enligt skyltar.