Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Styggvrån naturreservat

Naturreservatet Styggvrån är ett naturskogsområde inom storområdet Örten med mycket höga naturvärden.

Rik flora
"
Vattensamling i skog

Höga naturvärden

Området ligger i en trakt med många markanta hyperitberg som alla präglas av denna bergarts höga kalkhalt vilket medför en särpräglad flora med bland annat blåsippa, vårärt, trolldruva, lind och den hotade arten skuggviol. Området har också en rik kryptogamflora, bland annat i form av grön sköldmossa, platt fjädermossa samt de hotade arterna gränsticka och aspgelélav.

Viktiga döda träd

Styggvrån består av gammal kalkpräglad grandominerad naturskog och en lövskog med viktiga strukturer som gamla träd, döende och döda träd samt död ved.

Fågelliv

Inom naturreservatet kan du få en skymt av bivråk, järpe, tjäder, berguv, sparvuggla, pärluggla, gråspett, spillkråka, vitryggig hackspett, tretåig hackspett och orre.

Läs mer om Styggvrån på Länsstyrelsens webbplats

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 2 km sydväst om Älvsbacka, väster om sjön Östra Örten.