Idrott

Idrott för alla – ny plan för idrotten i Karlstads kommun

Idrottsstrategisk plan 2013

Från och med juni 2014 har Karlstads kommun en långsiktig plan för idrotten i kommunen. Planen har ett tydligt folkhälsoperspektiv och fokuserar på att göra idrotten mer tillgänglig för alla kommunens invånare. Planen ska fungera som stöd och vägledning i kommunens interna och externa arbete med idrott. 

Planen ”Idrott för alla – plan för idrotten i Karlstads kommun 2014-2018”, som har tagits fram av kultur- och fritidsförvaltningen, bygger på samma grundstenar som den nationella idrottspolitiken: folkhälsa, folkrörelse och underhållning. 

Många föreningar och organisationer har varit delaktiga i arbetet, bland annat i ett stort inledande dialogmöte, arbetsgrupper samt seminarier om aktuella teman inom idrotten. Dessutom har en medborgarundersökning genomförts i samarbete med Karlstads universitet. 

Idrottens roll i kommunens folkhälsoarbete lyfts fram i planen – idrott bidrar till en god folkhälsa både genom fysisk aktivitet och social samvaro. Vidare poängteras att idrotten ska vara tillgänglig för alla Karlstadsbor, med särskilt fokus på jämställdhet och arbete för utsatta gruppers möjligheter att delta i idrott. 

Planen är uppdelad i sex målområden som ska fortsätta utvecklas för att kommunens idrottsarbete ska bidra till Karlstads kommuns vision ”Livskvalitet Karlstad 100 000”:

 • Öppen idrott
 • Framtidens idrottsorganisation
 • Tillgängliga anläggningar och miljöer
 • En god barnidrott
 • Underhållning och inspiration
 • Kvalitet, samarbete och kunskap

Några av huvudpunkterna i planen är: 

 • Fortsatt starkt stöd till idrottsrörelsen för att värna om dess ideella särart.
 • Kommunala stödet ska fördelas lika mellan kvinnor och män.
 • Förtydligat arbete med Barnkonventionen inom barnidrotten.
 • Fokus på att bevara andelen yta för idrott och motion inom kommunen.
 • Elitidrotten förbereds att ta ett större ansvar för sina ökade kostnader. 

”Idrott för alla – plan för idrotten i Karlstads kommun 2014–2018” gäller över en mandatperiod, men är ett levande dokument som kommer att utvärderas, utvecklas och kompletteras under perioden. 

  ”Idrott för alla – plan för idrotten i Karlstads kommun 2014-2018” 

Så togs planen fram

Den 10 september 2013 hölls ett stort dialogmöte på Fröding Arena.

Bakgrund - här kan du läsa mer om uppdraget att ta fram planen för idrott i Karlstad

Tidsplan och process

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den