Rådet för konstnärlig gestaltning

Intresseanmälan konstnärlig gestaltning vid Fredricelundsskolan på Våxnäs

Fredricelundsskolan

 Anmälningstiden har gått ut och beslut om vilka konstnärer som fått skissuppdrag är fattat. De konstnärer som fått skissuppdrag för konstmärlig gestaltning vid Fredricelundsskolan är underrättade. 

Bakgrund

Åren runt 1960-talet uppfördes många helt nya bostadsområden på före detta åkermark eller skog runt om i de svenska städerna under det som kallades för miljonprogrammet eller rekordåren. Våxnäs är ett sådant område och skulle fungera som ett eget litet samhälle. Våxnäs centrum har utvecklats till att fungera som en servicenod för de omkringliggande bostadsområdena.

En ny skola ska byggas på området och ett nytt torg planeras. Torget ska koppla ihop skolans publika entré med Våxnäs centrum och blir en viktig länk för rörelser i nord - sydlig riktning genom området. Människor ska här ha en möjlighet att både vistas och vara i rörelse, ett urbant stadsrum med en parkliknande karaktär. Platserna för de konstnärliga gestaltningarna är de olika entréerna till skolan och skolgården med fokus på den publika entrén till torget.

De gamla skolhusen som kommer att rivas är tidstypiska för 1960-talet. Fasadteglet är troligen tillverkat på Alsters tegelbruk, vilket ger en lokalhistorisk anknytning. I år inleds bygget av den nya Fredricelundsskolan med att två av de gamla byggnaderna rivs. Den nya Fredricelundsskolan kommer att ta emot sina första elever i och med att vårterminen 2022 startar.

Några ledord

Entréfunktion– Återblick– Vägen in – Stadsmöbel– Portal– Hållbarhet

Att förhålla sig till

Tegel ska till väsentlig del användas. Företrädesvis återvunnet tegel från de gamla skolhusen.

Vem kan få uppdraget?

Alla med en konstnärlig utbildning eller minst tre års yrkeserfarenhet som konstnär är välkomna att skicka in en intresseanmälan för att få uppdrag att utföra de konstnärliga gestaltningarna. Utifrån intresseanmälningarna kommer minst tre konstnärer att erbjudas skissuppdrag. I skissuppdraget ingår att man förbinder sig att utföra gestaltningen inom budget om man får uppdraget. De konstnärer som får skissuppdrag arvoderas med 20 000 kronor per person. Den totala budgeten för de konstnärliga gestaltningarna är 1 000 000 kronor. Får flera konstnärer uppdrag att göra verk inom området så delas budgeten upp på de medverkande konstnärerna.

Kvalificering och urval

Sökanden ska

• vara professionellt verksam konstnär

• ha konstnärlig högskoleutbildning eller varit yrkesverksam som konstnär i minst tre år

• ha uppvisat hög kvalitet i sina konstnärliga uttryck  

• ha erfarenhet av att arbeta med tredimensionell  konst i offentlig utemiljö

• kunna uppvisa exempel på högkvalitativa platsspecifika verk, tillfälliga eller permanenta 

• vara registrerad för F-skatt, alternativt arbeta via ett företag med F-skatt.

Ansökan

Ansökan ska ske i form av portfolio med bilder och text på papper. Ansökan med bildvisning eller annat hänvisad till webbsida godtas inte. Observera att detta är en intresseanmälan om att medverka i skissuppdrag, inte en skisstävling. Vi vill inte ha in skissförslag på verket till Fredricelundsskolan utan vi vill ha bilder på tidigare genomförda verk.

Inlämnad ansökan ska innehålla

• CV

• bilder och berättande text från representativa projekt, max 3 stycken.

• ljud- och videoverk presenteras på USB. Bifoga text på papper om verket.

• kopia på F-skattsedel eller dokument som styrker arbete via företag med F-skatt.

• namn, adress, telefon, e-postadress och organisationsnummer ska tydligt framgå

Ansökan ska vara oss tillhanda senast måndag 16 september 2019. 

För sent inkomna eller ej kompletta ansökningar godtas inte. Inskickad text ska vara på svenska, norska, danska eller engelska. Märk kuvertet med ”Konstnärlig gestaltning Fredricelundsskolan” och skicka din intresseanmälan till:

Ingela Wessmark
Karlstads kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
651 84 Karlstad

Urvalsprocessen

Utifrån de ansökningar som kommit in gör Rådet för konstnärlig gestaltning ett urval där minst tre konstnärer tas ut för skissuppdrag. I urvalsprocessen tar rådet hänsyn till CV och portfolios samt gör en estetisk bedömning av arbetsproverna utifrån uppdragens karaktär.

De uttagna konstnärerna får inbjudan att göra ett skissförslag samt mer specifik information kring vad det ska innehålla. Skissförslaget ska vara klart senast 20 januari 2020  och den skissande konstnären ska kunna förbinda sig att utföra gestaltningen inom angiven budget.

Rådet för  konstnärlig gestaltning består av

Tre representanter från kommunens berörda förvaltningar, kultur- och fritidsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen samt fyra konstnärligt sakkunniga.

Konstnären ska ansvara för följande

• gestaltningens framtida hållbarhet, gäller inte för skadegörelse eller åverkan av tredje part

• att gestaltningen står klart för avtäckning på angiven tid, regleras i avtal med konstnären

• att gestaltningen inte innehåller giftiga eller skadliga material

Kostnader för markarbete, belysning, frakt, montering samt övriga kostnader ska täckas av angiven budget. Karlstads kommun bekostar eventuell övernattning och resekostnad i samband med invigning, övriga boende och resekostnader ska täckas av den angivna budgeten.

Rådet för konstnärlig gestaltning har även rätt att besluta att inte gå vidare med något av skissförslagen.

Beslut

Beslut om vilka som fått skissuppdrag skickas till de konstnärer som fått uppdraget, inte till övriga som anmält intresse. Att beslut är taget meddelas på kommunens hemsida senast 1 oktober 2019. Inskickade intresseanmälningar skickas inte åter till avsändaren men finns att hämta på Kultur- och fritidsförvaltningen från1 oktober 2019 fram till 31 januari 2020.

Frågor

Eventuella frågor skickas via e-post till Ingela Wessmark, projektledare konst, kultur- och fritidsförvaltningen,  ingela.wessmark@karlstad.se

Intresseanmälan konstnärlig gestaltning Fredricelundsskolan.pdf

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den