Rådet för konstnärlig gestaltning

Intresseanmälan konstnärlig gestaltning vid Sannafältet - uppdrag 1

 

Bakgrund

Karlstads kommun har som mål att vara en av Sveriges fyra främsta evenemangsstäder och ett övergripande mål i den strategiska planen är att Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin stad.

På Sannafältets sportcenter byggs nu en utomhusarena för friidrott, tillika matcharena för fotboll och amerikansk fotboll och en inomhusarena som möjliggör fortsatt friidrottsverksamhet, fysträning för bollsporter och motion för allmänheten. Även en konstgräsplan för huvudsakligen amerikansk fotboll kommer att finnas i området.

Denna plats, Sannafältets sportcenter, kommer uppmuntra till rörelse och möten. Satsningar på infrastrukturen på och runt området skapar förutsättningar för att smidigt ta sig till och från området och uppmuntrar till att uppehålla sig på området. För att skapa en trivsam och varierande miljö blandas marksten och asfalt med trädplantering och andra gröna ytor. Hela Sannafältet är mycket komprimerat för att spara så mycket naturmark som möjligt. Inomhusarenans stomme är uppbyggd av limträ vilket ger mindre negativ miljöpåverkan än stål och betong. Träkonstruktion föreslås även till läktare. Solceller kommer också att användas. Även till utomhusarenan används trä.

Delar av bebyggelsen i och kring Sanna kan dateras till mitten av 1500-talet, då det registrerades i formen Sanda.

Några ledord

Naturen– Idrotten– Människan

Att förhålla sig till

Förslaget är att trä används för både stomme och delar av ytskikt på utomhusarenan och inomhusarenan. Exakt hur byggnader och infrastruktur kommer att utformas är inte helt fastställt, det arbetet kommer att pågå fram till byggstart. Grönska är viktigt för området och den 30 meter breda trädridån mellan arenaområdet och Sanna Allé kommer att sparas. Ambitionen är att spara träd även på övriga området där det är möjligt. Önskan är att en konstnärlig gestaltning bidrar till områdets identitet och utgör ett landmärke, ett nyckelverk synligt från flera håll.

Placering - huvudentré

Huvudentrén till arenaområdet ligger utmed Infanterigatan som löper parallellt med E18 och infarten till området både från Sandbäcksgatan och E18. I anslutning till entrén mitt i trafiksnurran finns ett större grönområde som är länkat till den björkallé som anlades här 1920 och som utgör en viktig del av landskapet. Platsen är väl synlig från flera väderstreck samtidigt som den är något avskild från arenaområdet och bildar en ö.

Här kan en konstgestaltning bidra till områdets identitet och utgöra ett landmärke, ett nyckelverk synligt från flera håll. Här finns möjlighet för konstnär/konstnärsteam att jobba i olika skala som relaterar till områdets storskalighet men som samtidigt fungerar för den som passerar med cykel eller till fots.

Att utgå från platsens historia, samtid och framtid är relevant som utgångspunkt för den konstnär/konstnärsteam som kommer att arbeta med detta uppdrag. De aktiviteter som utförts, utförs och kommer att utföras på platsen . den mänskliga kroppen i relation till omgivande storskaliga natur. Disciplin inom militärens utövande på fältet, idrottens disciplin av kroppen, människans disciplinerande av naturen i och med anläggningen av sportfältet. Vad betyder idrott och hälsa idag? Det finns många ingångar för konst på platsen.

Utmaningar

 • Att hantera en hårt trafikerad plats.
 • Att skapa ett verk som fungerar både för förbipasserande i motorfordon som cykel eller till fots.
 • Att skapa ett konstverk som blir en markör för förbipasserande.
 • Att relatera till konkurrensen från annan information och reklammeddelanden i och runt arenaområdet.
 • Att beakta trafiksäkerhet.

Tidsplan byggnation  och konstverk

Våren 2021: Konstgräsplanen klar.
Sommaren 2021: Utomhusarenan börjar byggas
Hösten 2021: Inomhusarenan klar.
Senare delen av hösten 2022: Utomhusarenan klar.
Kastplanen kommer att byggas någon gång under denna tidspeiod.

Konstverket ska vara klart slutet av hösten 2022.

Vem kan få uppdraget?

Du som är professionell konstnär med en konstnärlig högskoleutbildning (MA) eller har minst tio års yrkeserfarenhet som konstnär är välkommen att skicka in en intresseanmälan för att få uppdrag att utföra den konstnärliga gestaltningen. Utifrån intresseanmälningarna kommer fyra konstnärer att erbjudas skissuppdrag. I skissuppdraget ingår att du förbinder dig att utföra gestaltningen inom budget om du får uppdraget. De konstnärer som får skissuppdrag arvoderas med 80 000 kronor per person. Budgeten för den konstnärliga gestaltningen är 4.5 miljoner kronor.

Detta är uppdrag 1 vid Sannafältets sportcenter, det finns ett uppdrag 2 som du också kan söka om du vill.

Kvalificering och urval

Sökanden ska

 •  vara professionellt verksam konstnär.
 •  ha konstnärlig högskoleutbildning (MA) eller varit yrkesverksam som konstnär i minst tio år.
 • ha ett konstnärskap som relaterar till projektets uppdrag, förutsättningar och de utmaningar som angivits.
 • ha ett konstnärskap med nationell och/eller internationell relevans.
 • ha ett konstnärskap som är rikt och varierat med ett uttryck som är komplext snarare än dekorativt.
 •  ha ett konstnärskap med ett unikt och självständigt uttryckmed förmåga att skapa ett nyckelverk som är identitetsskapande för hela arenaområdet.
 •  ha ett konstnärskap som är tankeväckande och bjuder in till tolkning oh reflektion.
 •  ha ett konstnärskap med intresse för relationen mellan natur-människa och interaktionen dem emellan.
 •  ha ett konstnärskap som intresserar sig för disciplin av natur, kropp, kroppslighet och fysik i ett historiskt och samtida perspektiv.
 • ha ett konstnärskap som hanterar installationer i större skala och relaterar till landskapets förutsättningar ur ett konstnärligt och tekniskt perspektiv.
 • ha ett konstnärskap med stor materialkännedom om material och avancerad konstruktion som tål belastning i utomhusmiljö på ett hållbarhets- och förvaltningsrelaterat sätt.
 • vara en konstnär/konstnärsteam som har stor erfarenhet av konstnärlig gestaltning i utomhusmiljö i samband med byggprojekt. 
 •  vara en konstnär/konstnärsteam med möjlighet att genomföra projektet under utsatt tid.
 • vara registrerad för F-skatt, alternativt arbeta via ett företag med F-skatt.

Meriterande: tidigare kännedom från att ha arbetat vid trafiklösningar

Ansökan

Ansökan ska ske i form av portfolio med bilder och text på papper. Ansökan med bildvisning eller annat hänvisad till webbsida godtas inte. Observera att detta är en intresseanmälan om att medverka i skissuppdrag, inte en skisstävling. Vi vill inte ha in skissförslag på verket till Sannafältets sportcenter utan vi vill ha bilder på tidigare genomförda verk.

Inlämnad ansökan ska innehålla

 • CV.
 • bilder och berättande text från representativa projekt, max 3 stycken.
 • ljud- och videoverk presenteras på USB. Bifoga text på papper om verket.
 • kopia på F-skattsedel eller dokument som styrker arbete via företag med F-skatt.
 • namn, adress, telefon, e-postadress och organisationsnummer ska tydligt framgå.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast torsdag 17 december 2020. 

För sent inkomna eller ej kompletta ansökningar godtas inte. Inskickad text ska vara på svenska, norska, danska eller engelska. Märk kuvertet med ”Konstnärlig gestaltning Sannafältet -1” och skicka din intresseanmälan till:

Rådet för konstnärlig gestaltning
Karlstads kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
651 84 Karlstad

Urvalsprocessen

Utifrån de ansökningar som kommit in gör Rådet för konstnärlig gestaltning ett urval där minst tre konstnärer tas ut för skissuppdrag. I urvalsprocessen tar rådet hänsyn till CV och portfolios samt gör en estetisk bedömning av arbetsproverna utifrån uppdragens karaktär.

De uttagna konstnärerna får inbjudan att göra ett skissförslag samt mer specifik information kring vad det ska innehålla. Skissförslaget ska vara klart senast 4 maj 2021  och den skissande konstnären ska kunna förbinda sig att utföra gestaltningen inom angiven budget.

Rådet för  konstnärlig gestaltning består av

Tre representanter från kommunens berörda förvaltningar, kultur- och fritidsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen samt fyra konstnärligt sakkunniga.

Konstnären ska ansvara för följande

 • gestaltningens framtida hållbarhet, gäller inte för skadegörelse eller åverkan av tredje part.
 • att gestaltningen står klar på angiven tid, regleras i avtal med konstnären.
 • att gestaltningen inte innehåller giftiga eller skadliga material.

Kostnader för markarbete, belysning, frakt, montering samt övriga kostnader ska täckas av angiven budget. 

Rådet för konstnärlig gestaltning har även rätt att besluta att inte gå vidare med något av skissförslagen.

Beslut

Beslut om vilka som fått skissuppdrag skickas till de konstnärer som fått uppdraget, inte till övriga som anmält intresse. Att beslut är taget meddelas på kommunens hemsida senast 29 januari 2021. Inskickade intresseanmälningar skickas inte åter till avsändaren men finns att hämta på kultur- och fritidsförvaltningen från 1 februari 2021 fram till 1 mars 2021.

Frågor

Eventuella frågor skickas via e-post till Ingela Wessmark, projektledare konst, kultur- och fritidsförvaltningen,  ingela.wessmark@karlstad.se

Uppdaterad den