Rådet för konstnärlig gestaltning

Intresseanmälan konstnärlig gestaltning vid Sannafältet - uppdrag 2

 

Bakgrund

Karlstads kommun har som mål att vara en av Sveriges fyra främsta evenemangsstäder och ett övergripande mål i den strategiska planen är att Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin stad.

På Sannafältets sportcenter byggs nu en utomhusarena för friidrott, tillika matcharena för fotboll och amerikansk fotboll och en inomhusarena som möjliggör fortsatt friidrottsverksamhet, fysträning för bollsporter och motion för allmänheten. Även en konstgräsplan för huvudsakligen amerikansk fotboll kommer att finnas i området.

Denna plats, Sannafältets sportcenter, kommer uppmuntra till rörelse och möten. Satsningar på infrastrukturen på och runt området skapar förutsättningar för att smidigt ta sig till och från området och uppmuntrar till att uppehålla sig på området. För att skapa en trivsam och varierande miljö blandas marksten och asfalt med trädplantering och andra gröna ytor. Hela Sannafältet är mycket komprimerat för att spara så mycket naturmark som möjligt. Inomhusarenans stomme är uppbyggd av limträ vilket ger mindre negativ miljöpåverkan än stål och betong. Träkonstruktion föreslås även till läktare. Solceller kommer också att användas. Även till utomhusarenan används trä.

Delar av bebyggelsen i och kring Sanna kan dateras till mitten av 1500-talet, då det registrerades i formen Sanda.

Några ledord

Naturen– Idrotten– Människan

Att förhålla sig till

Förslaget är att trä används för både stomme och delar av ytskikt på utomhusarenan och inomhusarenan. Exakt hur byggnader och infrastruktur kommer att utformas är inte helt fastställt, det arbetet kommer att pågå fram till byggstart. Grönska är viktigt för området och den 30 meter breda trädridån mellan arenaområdet och Sanna Allé kommer att sparas. Ambitionen är att spara träd även på övriga området där det är möjligt. 

Placering - entré arenaallén

Sportfältets södra entré, med en helt annan karaktär och skala löper in mot området från norra fältet. Fältet fungerar idag som evenemangsyta för konserter, cirkus, loppis med mera och kommer i framtiden att användas till parkeringsplats vid större event vid sportcentret. Entrén leder in mot sportcentret genom en lummig skog och med bitvis skyddad tallskog. Via denna väg kommer besökare företrädelsevis till fots eller med cykel. Platsen erbjuder ett lugnt och naturnära utrymme som mynnar ut i sportcentret och utgör en nod i området samt länkas samman med platsen för konst vid huvudentrén, vilket skapar en spännande dialog mellan dem båda. 

För en konstnär/konstnärsteam kan det vara intressant att ta fasta på stråket genom skogen, kommande rörelser på platsen och perspektivet med en målpunkt att fästa blicken mot – att skapa nyfikenhet och förundran. Mötet mellan skog och sportcenter är också närvarande – mötet mellan natur och civilisation.

Utmaningar

 • Ta hänsyn till omkringliggande tallskog med höga naturvärden.
 • Skapa en orienterbarhet genom passagen fram till arenaområdet i samklang med omgivningarnas karaktär.

Tidsplan byggnation  och konstverk

Våren 2021: Konstgräsplanen klar.
Sommaren 2021: Utomhusarenan börjar byggas
Hösten 2021: Inomhusarenan klar.
Hösten 2022: Södra torget.
Senare delen av hösten 2022: Utomhusarenan klar.
Kastplanen kommer att byggas någon gång under denna tidspeiod.

Konstverket ska vara klart slutet av hösten 2022.

Vem kan få uppdraget?

Du som är professionell konstnär med en konstnärlig högskoleutbildning (MA) eller har minst tio års yrkeserfarenhet som konstnär är välkommen att skicka in en intresseanmälan för att få uppdrag att utföra den konstnärliga gestaltningen. Utifrån intresseanmälningarna kommer  fyra konstnärer att erbjudas skissuppdrag. I skissuppdraget ingår att du förbinder dig att utföra gestaltningen inom budget om du får uppdraget. De konstnärer som får skissuppdrag arvoderas med 35 000 kronor per person. Budgeten för den konstnärliga gestaltningen är 1 miljon kronor.

Kvalificering och urval

Sökanden ska

 •  vara professionellt verksam konstnär.
 •  ha konstnärlig högskoleutbildning (BA) eller varit yrkesverksam som konstnär i minst fem  år.
 • ha ett konstnärskap som relaterar till projektets uppdrag, förutsättningar och de utmaningar som angivits.
 • ha ett konstnärskap som är rikt och varierat med ett uttryck som är komplext snarare än dekorativt.
 •  ha ett konstnärskap med ett unikt och självständigt uttryck. 
 •  ha ett konstnärskap som är tankeväckande och bjuder in till tolkning oh reflektion.
 •  ha ett konstnärskap som intresserar sig för perspektiv.
 •  ha ett konstnärskap som utforskar naturens materialitet.
 • ha ett konstnärskap med stor materialkännedom om material  konstruktion som tål hård belastning i utomhusmiljö på ett hållbarhets- och förvaltningsrelaterat sätt.
 • vara en konstnär/konstnärsteam med god samarbetsfrömånga och intresse för samverkan med uppdragets aktörer.  
 •  vara en konstnär/konstnärsteam med möjlighet att genomföra projektet under utsatt tid.
 • vara registrerad för F-skatt, alternativt arbeta via ett företag med F-skatt.

Meriterande: tidigare kännedom från att ha arbetat vid trafiklösningarom gestaltning som innefattar ljus. 

Ansökan

Ansökan ska ske i form av portfolio med bilder och text på papper. Ansökan med bildvisning eller annat hänvisad till webbsida godtas inte. Observera att detta är en intresseanmälan om att medverka i skissuppdrag, inte en skisstävling. Vi vill inte ha in skissförslag på verket till Sannafältets sportcenter utan vi vill ha bilder på tidigare genomförda verk.

Inlämnad ansökan ska innehålla

 • CV.
 • bilder och berättande text från representativa projekt, max 3 stycken.
 • ljud- och videoverk presenteras på USB. Bifoga text på papper om verket.
 • kopia på F-skattsedel eller dokument som styrker arbete via företag med F-skatt.
 • namn, adress, telefon, e-postadress och organisationsnummer ska tydligt framgå.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast torsdag 17 december 2020. 

För sent inkomna eller ej kompletta ansökningar godtas inte. Inskickad text ska vara på svenska, norska, danska eller engelska. Märk kuvertet med ”Konstnärlig gestaltning Sannafältet -2” och skicka din intresseanmälan till:

Rådet för konstnärlig gestaltning
Karlstads kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
651 84 Karlstad

Urvalsprocessen

Utifrån de ansökningar som kommit in gör Rådet för konstnärlig gestaltning ett urval där minst tre konstnärer tas ut för skissuppdrag. I urvalsprocessen tar rådet hänsyn till CV och portfolios samt gör en estetisk bedömning av arbetsproverna utifrån uppdragens karaktär.

De uttagna konstnärerna får inbjudan att göra ett skissförslag samt mer specifik information kring vad det ska innehålla. Skissförslaget ska vara klart senast 4 maj 2021  och den skissande konstnären ska kunna förbinda sig att utföra gestaltningen inom angiven budget.

Rådet för  konstnärlig gestaltning består av

Tre representanter från kommunens berörda förvaltningar, kultur- och fritidsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen samt fyra konstnärligt sakkunniga.

Konstnären ska ansvara för följande

 • gestaltningens framtida hållbarhet, gäller inte för skadegörelse eller åverkan av tredje part.
 • att gestaltningen står klar på angiven tid, regleras i avtal med konstnären.
 • att gestaltningen inte innehåller giftiga eller skadliga material.

Kostnader för markarbete, belysning, frakt, montering samt övriga kostnader ska täckas av angiven budget. 

Rådet för konstnärlig gestaltning har även rätt att besluta att inte gå vidare med något av skissförslagen.

Beslut

Beslut om vilka som fått skissuppdrag skickas till de konstnärer som fått uppdraget, inte till övriga som anmält intresse. Att beslut är taget meddelas på kommunens hemsida senast 29 januari 2021. Inskickade intresseanmälningar skickas inte åter till avsändaren men finns att hämta på kultur- och fritidsförvaltningen från 1 februari 2021 fram till 1 mars 2021.

Frågor

Eventuella frågor skickas via e-post till Ingela Wessmark, projektledare konst, kultur- och fritidsförvaltningen,  ingela.wessmark@karlstad.se

Uppdaterad den