Kultur

Utredning om kulturhus i Karlstad

Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en utredning om framtidens kulturhus i Karlstad.

Utredningen är uppdelad i två faser. Den första fasen, som påbörjades i augusti och avslutas i januari, handlar om att göra en kartläggning av befintlig kulturverksamhet och genomföra en medborgardialog.

Medborgardialogens syfte är att lyssna in idéer och behov hos Karlstadsbor, kulturföreningar, institutioner, kommunala verksamheter, kulturutövare med flera.

Fas 2 i utredningen startar i februari 2016. I denna fas ligger fokus på att forma en vision för ett eventuellt kulturhus i Karlstad och att därefter utveckla förslag på möjlig framtida organisation, bemanning, budget med mera.

Slutredovisningen av utredningen kommer att ske vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde i december 2016.

Open Space-forum ägde rum 8 oktober

Som ett första steg i medborgardialogen bjöd vi in till ett Open Space-forum den 8 oktober 2015. 

Slutrapport

Kultur- och fritidsförvaltningen fick i juni 2015 i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att göra en utredning om framtidens kulturhus i Karlstad där kulturen i form av bibliotek, teater, film och konst kan mötas i ändamålsenliga och effektiva lokaler. Utredningen är nu klar och kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sitt decembersammanträde att godkänna slutrapporten.

Nämnden beslutade även att begära en utökad budgetram från fullmäktige, dels för ökade hyreskostnader för Karlstads kommunarkiv (som under 2017 flyttats till Bibliotekshuset), dels för en nyinrättad tjänst som kulturproducent med uppdrag att stärka den publika medskapande kulturverksamheten i Bibliotekshuset samt i kommunens ytterområden.

Tack till alla som deltog i medborgardialogen om framtidens kulturhus i Karlstad!

Alla handlingar i ärendet finns att läsa här.

 

 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den